• A UNIQUE APPROACH

  We combine Highest Quality Learning with the commitment to nurturing in each student a sense of social awareness and responsibility.

 • SUCCESS AND ASPIRATIONS

  We support students to achieve their goals through an exceptional range of learning opportunities.

  Our_Students

 • OUTSTANDING CARE AND EXPERTISE

  Our dedicated teachers combine exceptional classroom experiences with warmth and respect.

  Outstanding_Care_Expertise

 • EDUCATION BEYOND THE ORDINARY

  Our students are encouraged to learn through challenge and risk-taking.

  Education_Beyond_Ordinary

 • A WARM WELCOME

  Regents is a school where everyone can feel at home.

  Warm_Welcome

 • CONNECT WITH US

  We invite you to be right at the heart of our community

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • STAY CONNECTED

  Get the latest news from our school

  Primary Boys Football

 • GET IN TOUCH

  We look forward to hearing from you.

  Kindergarten students | Regents International School Pattaya

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยาจัดงานสัมมนาสำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจในหัวข้อต่างๆ

ในปัจจุบันนี้ นักเรียนมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่รวดเร็วมากขึ้น ทำให้ในบางครั้งผู้ปกครองอาจไม่สามารถเข้าใจในพฤติกรรมที่บุตรหลานแสดงออกมาได้ชัดเจน ทางโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยาจึงได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ในหัวข้อต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูและเข้าใจบุตรหลานมากยิ่งขึ้น

 • phonics class // parent workshops

ทั้งนี้ มีผู้ปกครองมากกว่า 200 ท่านได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมในงานสัมมนาทั้ง 2 ครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง ‘phonics (การสะกดคำด้วยการผสมเสียง)’ และ ‘Maths (คณิตศาสตร์)’

ทางโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยาได้จัดให้มีผู้ช่วยในการแปลภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซียและภาษาจีนเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น นอกจากนี้หากผู้ปกครองท่านใดต้องการทบทวนเนื้อหาที่ได้อบรมในงานสัมมนา ทางโรงเรียนยังได้จัดระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Moodle) ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อสัมมนาไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วย

งานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในครั้งถัดไปจะเป็นในหัวข้อเรื่อง Listening to Children reading (การฟังในสิ่งที่นักเรียนอ่าน), reports (วิธีการอ่านรายงานผลการเรียน), Parent Learning Lab (ช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของผู้ปกครอง) และ English in curriculum (ภาษาอังกฤษที่เรียนในหลักสูตร) โดยทางโรงเรียนจะส่งรายละเอียดผ่านทาง class blogs (บล็อคของชั้นเรียน), weekly contact sheets (รายงานสรุปประจำสัปดาห์) , Morning Monday Memos (ข่าวสารที่ทางโรงเรียนส่งให้ผู้ปกครองในเช้าวันจันทร์) ให้ท่านผู้ปกครองทราบ

 หากผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมการสัมมนาและมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางอีเมลล์ Karyn.Walton@regents-pattaya.co.th หรือ Sara.Berenguer@regents-pattaya.co.th

Related Links