• A UNIQUE APPROACH

  We combine Highest Quality Learning with the commitment to nurturing in each student a sense of social awareness and responsibility.

 • SUCCESS AND ASPIRATIONS

  We support students to achieve their goals through an exceptional range of learning opportunities.

  Our_Students

 • OUTSTANDING CARE AND EXPERTISE

  Our dedicated teachers combine exceptional classroom experiences with warmth and respect.

  Outstanding_Care_Expertise

 • EDUCATION BEYOND THE ORDINARY

  Our students are encouraged to learn through challenge and risk-taking.

  Education_Beyond_Ordinary

 • A WARM WELCOME

  Regents is a school where everyone can feel at home.

  Warm_Welcome

 • CONNECT WITH US

  We invite you to be right at the heart of our community

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • STAY CONNECTED

  Get the latest news from our school

  Primary Boys Football

 • GET IN TOUCH

  We look forward to hearing from you.

  Kindergarten students | Regents International School Pattaya

ตารางงานสัมมนาผู้ปกครอง 10 ครั้งสุดท้ายสำหรับปีการศึกษา 2558

สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญโดยการลงทุนทั้งเวลาและแรงกายแรงใจเป็นอย่างมากตลอดปีการศึกษานี้คือการอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจความหมายของ ‘การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูงสุด’ ที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา ซึ่งจัดในรูปแบบของงานสัมมนาระหว่างโรงเรียนและกลุ่มผู้ปกครอง โดยที่ผ่านมานั้นได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนเป็นอย่างดี

 • phonics class // parent workshops

ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา คณะครูผู้เชี่ยวชาญและผู้นำโรงเรียนได้ร่วมมือกันจัดงานสัมมนาสำหรับผู้ปกครองมาโดยตลอดเพื่อสาธิตวิธีการสอนที่ใช้ในโรงเรียนและเพื่อทำความเข้าใจกับกลุ่มผุ้ปกครองที่เข้าร่วมฟังการบรรยายว่าด้วยเหตุผลใดเราจึงมีกระบวนการสอนด้วยวิธีการนั้น งานสัมมนาในแต่ละครั้งที่จัดขึ้นจะบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักโดยมีเจ้าหน้าที่และตัวแทนผู้ปกครองที่สามารถสื่อสารได้สองภาษาเป็นผู้ช่วยในการแปลภาษาให้กับผู้ปกครองท่านอื่นที่สื่อสารในภาษาเดียวกันได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น

ทั้งนี้ งานสัมมนาผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558 จะจัดขึ้นอีกทั้งหมด 10 ครั้ง โดยจะมีหัวข้อการบรรยายแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ตามตารางด้านล่าง ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจรับฟังการบรรยาย สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ห้องซ้อมเต้น (ห้อง 212) ตึกอนุบาล ในเวลา 08.45-09.30 น. (ในกรณีที่ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการบรรยายหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อมีสซาร่า เบเรนเจอร์ได้ทางอีเมล์ Sara.Berenger@regents-pattaya.co.th)

วันที่

หัวข้อในการบรรยาย

กลุ่มผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

3 มี.ค.59

การฝึกคิดในใจ (คณิตศาสตร์)

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นเยียร์ 1-6

 

แนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเลขในใจ กลยุทธ์และกิจกรรมสำหรับการฝึกฝนที่บ้าน

 

10 มี.ค. 59

ไม่มีงานสัมมนาผู้ปกครองประจำสัปดาห์

 

17 มี.ค. 59

การเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์จะทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาใน ‘ลักษณะของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ’ ได้อย่างไร

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล ชั้นรีเซปชั่น และชั้นเยียร์ 1

 

พาร์ท 1: งานสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการสนับสนุนให้บุตรมีความกล้าแสดงออก ทักษะในการบริการจัดการและความรักในการเรียนรู้

24 มี.ค. 59

การเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์จะทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาใน ‘ลักษณะของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ’ ได้อย่างไร

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นเยียร์ 2-6

 

พาร์ท 2: ต่อจากงานสัมมนาในครั้งก่อน และจะพูดถึง ‘สารานุกรมออนไลน์ Britannica’

31 มี.ค. 59

ไม่มีงานสัมมนาผู้ปกครองประจำสัปดาห์

 

21 เม.ย. 59

- ระบบ Moodle, การเรียนรู้เพิ่มเติมที่บ้าน, สารานุกรม Britannica

 

- งานสัมมนา ILD (คือการเรียนรู้ที่สอนเรื่องหลักวิชาการและนำไปสู่การลงมือปฎิบัติ )

- ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นเยียร์ 2-6

 

- ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นเยียร์ 1

28 เม.ย. 59

Makaton (กลยุทธ์สอนเด็กพิเศษให้สื่อสาร) คืออะไร มีบทบาทอย่างไรที่รีเจ้นท์

ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

5 พ.ค. 59

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นเยียร์ 2-6

 

งานสัมมนาในครั้งนี้จะอธิบายกลยุทธ์ที่ครูผู้สอนใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

12 พ.ค. 59

การเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาที่นักเรียนใช้เป็นภาษาหลัก

ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเสริม

19 พ.ค. 59

การเรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นรีเซปชั่นถึงเยียร์ 6 ที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

2 มิ.ย. 59

การเรียนภาษาต่างประเทศที่รีเจ้นท์

ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นเยียร์ 2 และ 3 ในปัจจุบัน

9 มิ.ย. 59

ประชุมการก้าวสู่ชั้นมัธยมสำหรับชั้น Year 7  เวลา 14.00 สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นเยียร์ 6