• A UNIQUE APPROACH

  We combine Highest Quality Learning with the commitment to nurturing in each student a sense of social awareness and responsibility.

 • SUCCESS AND ASPIRATIONS

  We support students to achieve their goals through an exceptional range of learning opportunities.

  Our_Students

 • OUTSTANDING CARE AND EXPERTISE

  Our dedicated teachers combine exceptional classroom experiences with warmth and respect.

  Outstanding_Care_Expertise

 • EDUCATION BEYOND THE ORDINARY

  Our students are encouraged to learn through challenge and risk-taking.

  Education_Beyond_Ordinary

 • A WARM WELCOME

  Regents is a school where everyone can feel at home.

  Warm_Welcome

 • CONNECT WITH US

  We invite you to be right at the heart of our community

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • STAY CONNECTED

  Get the latest news from our school

  Primary Boys Football

 • GET IN TOUCH

  We look forward to hearing from you.

  Kindergarten students | Regents International School Pattaya

ทำไม Pokemon Go จึงเป็นเครื่องมือชี้ทางด้านการศึกษาสำหรับครูผู้สอน

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในเครือนอร์ด แองเกลีย เอ็ดดูเคชั่น โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยายังคงได้รับประโยชน์ดีๆ อย่างต่อเนื่อง จากบทความนี้ที่ตีพิมพ์ใน Huffington Post มิสเตอร์แอรดรูว์ ฟิทซ์เมอร์ริส CEO ของนอร์ด แองเกลีย เอ็ดดูเคชั่นได้อธิบายว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการประกอบกิจกรรมภายนอกห้องเรียน  

 • OutdoorEd
 • OutdoorEd2
 • Student life at a boarding school in Asia | Regents International School Pattaya
 • OutdoorEd3

ในปัจจุบัน มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ Pokemon Go แอพลิเคชั่นเกมสุดฮิตที่ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้เล่นสามารถจับตัวโปเกมอนที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอในสถานที่เดียวกับกับที่ผู้ใช้งานยืนอยู่ในขณะนั้นได้ เกม Pokemon Go นี้เองที่สร้างผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญต่อนักเรียนและความสัมพันธ์ในการใช้เวลาเพื่อประกอบกิจกรรมภายนอก เนื่องจากแอพลิเคชั่นเกมนี้เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ทำให้เด็กในวัยนี้รู้จักออกมาเผชิญโลกภายนอกมากขึ้น แม้ว่าจะมีรายงานถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน แต่เกม Pokemon Go ได้ก้าวข้ามความพยายามของครูผู้สอนและผู้ปกครองในการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทั้งนี้ มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพวกเราล้มเหลวในการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกรักในการทำกิจกรรมภายนอก นักเรียนจากทั่วโลกต่างใช้เวลาสำหรับการทำกิจกรรมภายนอกน้อยลงเรื่อยๆ จากรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ของรัฐบาลอังกฤษพบว่า 1 ใน 9 คนของเด็กวัยนี้ไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมภายนอกที่คลุกคลีกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย นอกจากนี้ จากรายงานยังพบอีกว่า ในประเทศเกาหลีใต้ ตามค่าเฉลี่ยนักเรียนจะใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมภายนอกเพียงแค่วันละ 34 นาทีเท่านั้น และยังพบค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอีกด้วย

สำหรับเด็กวัยนี้ การประกอบกิจกรรมกลางแจ้งเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเรียนกับธรรมชาติ เป็นส่วนส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึกผูกพันต่อสิ่งแวดล้อมและมีสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนี้ กิจกรรมกลางแจ้งยังมีความจำเป็นต่อนักเรียน เพราะกิจกรรมประเภทนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถต่อกรกับโรคอ้วยในวัยเด็กซึ่งเป็นโรคที่พบมากในทวีปยุโรปได้ดียิ่งขึ้น

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพลีมัธในประเทศอังกฤษยังมีการระบุถึงประเด็นนี้ในเชิงกล่าวเตือนว่าการที่นักเรียนใช้เวลาอยู่กับสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงเป็นการขวางกั้นการพัฒนาทักษะทางสังคม และยังเป็นการยับยั้งพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนแต่ละคนอีกด้วย ทั้งนี้ นักวิชาการยังชี้ว่าความต้องการที่จะประสบความสำเร็จด้านการศึกษาทำให้ครูผู้สอนตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะจัดให้มีกระบวนการสอนภายในห้องเรียนมากกว่าการออกไปค้นพบโลกกว้างภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กในระยะยาว

ตัวผมเองรู้สึกเห็นด้วยและมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่ากิจกรรมกลางแจ้งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเพราะมีความสำคัญต่อการศึกษาสำหรับเด็ก แม้ว่าการให้ความสำคัญทางด้านวิชาการจะยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ แต่โรงเรียนจะต้องเป็นมากกว่าโรงงานที่เน้นผลสำเร็จด้านการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้สึกตื่นเต้นและมีความรู้สึกตื่นกลัวอยู่เสมอ ที่สำคัญยังจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องสร้างโลกให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้น

ในโลกยุคดิจิตอล การเรียนรู้ด้วยการทดลองมีความสำคัญมากขึ้นกว่าในอดีต คนส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีโอกาสออกไปเผชิญกับโลกภายนอกที่เราอาศัยอยู่น้อยลง สิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกอาจมีความแตกต่างจากประสบการณ์ที่เราได้รับในความเป็นจริง

นักเรียนในเครือนอร์ด แองเกลีย เอ็ดดูเคชั่น เครือการศึกษาของผมนั้นได้รับสิ่งที่แตกต่างออกไป เราพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนกว่า 1,000 คนจากทั่วโลกได้เดินทางไปทริปที่ประเทศแทนซาเนียเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคม ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นักเรียนจาก 43 โรงเรียนในเครือได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนท้องถิ่นและเรียนรู้วิธีการพัฒนาเทคนิคการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ได้ผลไม้และผักสดสำหรับชุมชนโดยรอบ นักเรียนทั้งหมดได้ใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมภายนอกห้องเรียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละชาติ และเรียนรู้ทักษะสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

พวกเรามีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกจะทำให้นักเรียนได้รู้จักการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกภายนอกห้องเรียนมากขึ้น การเดินทางเข้าร่วมทริปต่างๆ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่ไม่ได้มีสอนภายในห้องเรียนซึ่งมีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียน เช่น การมีความคิดที่มีความยืดหยุ่น การฝึกให้เป็นคนช่างคิด เป็นต้น

เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่ใช่นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสได้สั่งสมประสบการณ์เช่นนั้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราควรคำนึงถึงวิธีการในการส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนผ่านการเรียนการสอนในแต่ละวัน การปลูกต้นไม้หรือการสร้างสวนสาธาณะในโรงเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการไปสู่ความสำเร็จดังกล่าว เช่นเดียวกันกับ การจัดทริปไปทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกห้องเรียนเพิ่มเติมและสอนให้นักเรียนรู้จักการนำทฤษฎีที่เรียนในห้องมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ประเด็นสำคัญคือการสร้างความมั่นใจว่าครูผู้สอนได้เชื่อมโยงกิจกรรมภายนอกห้องเรียนกับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาเข้าด้วยกัน โดยไม่ใช่เพียงแค่มองว่ากิจกรรมภายนอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะจัดให้มี แต่ให้มองว่ากิจกรรมภายนอกห้องเรียนเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการศึกษา

สถานศึกษาควรเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างขึ้น ทำให้นักเรียนได้มองเห็นโลกภายนอก วัฒนธรรมของชาวต่างชาติและคนต่างถิ่น ทั้งการพานักเรียนออกไปทำกิจกรรมนอกห้องเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเหล่านั้นไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะผ่านการเล่มเกม Pokemon Go การทำงานภาคสนาม หรือกิจกรรมอื่นๆ เราจะต้องตระหนักเสมอว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนได้สร้างประโยชน์และพัฒนาการส่วนบุคคลอย่างมากมายให้กับนักเรียนในวัยนี้

Related Links