EMERGENCY NOTICE

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy Information Collection Statement.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • A Unique Approach

  We think beyond a traditional education to really transform the learning experience of your child.

  Primary Students

 • Be Ambitious Be Regents

  Opportunities beyond the ordinary to develop the skills and mind-set to thrive in a changing world.

  Year 12 Outdoor Education

 • A Happy and Rewarding Experience

  Regents can be far more than a school to come to every day – it can be a second home too.

  Boarding

 • Some of the Best in the World

  Highly qualified with the majority of teachers coming from the UK provide a personalised learning experience for your child.

  Environmental Science

 • We Educate Your Child for the Future

  Our engaging learning environments mean your child will love coming to school.

  STEAM Machine

 • Join Our Truly International and Diverse Community

  We look forward to welcoming you to our family.

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • Step Into Our World

  Unique opportunities that transform learning, instill life-long memories and a deep sense of achievement.

  Secondary English

 • Get in Touch

  We look forward to hearing from you.

  Early Primary Reading

ทำไม Pokemon Go จึงเป็นเครื่องมือชี้ทางด้านการศึกษาสำหรับครูผู้สอน

21 September 2016

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในเครือนอร์ด แองเกลีย เอ็ดดูเคชั่น โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยายังคงได้รับประโยชน์ดีๆ อย่างต่อเนื่อง จากบทความนี้ที่ตีพิมพ์ใน Huffington Post มิสเตอร์แอรดรูว์ ฟิทซ์เมอร์ริส CEO ของนอร์ด แองเกลีย เอ็ดดูเคชั่นได้อธิบายว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการประกอบกิจกรรมภายนอกห้องเรียน  

 • OutdoorEd
 • OutdoorEd2
 • Student life at a boarding school in Asia | Regents International School Pattaya
 • OutdoorEd3

ในปัจจุบัน มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ Pokemon Go แอพลิเคชั่นเกมสุดฮิตที่ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้เล่นสามารถจับตัวโปเกมอนที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอในสถานที่เดียวกับกับที่ผู้ใช้งานยืนอยู่ในขณะนั้นได้ เกม Pokemon Go นี้เองที่สร้างผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญต่อนักเรียนและความสัมพันธ์ในการใช้เวลาเพื่อประกอบกิจกรรมภายนอก เนื่องจากแอพลิเคชั่นเกมนี้เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ทำให้เด็กในวัยนี้รู้จักออกมาเผชิญโลกภายนอกมากขึ้น แม้ว่าจะมีรายงานถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน แต่เกม Pokemon Go ได้ก้าวข้ามความพยายามของครูผู้สอนและผู้ปกครองในการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทั้งนี้ มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพวกเราล้มเหลวในการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกรักในการทำกิจกรรมภายนอก นักเรียนจากทั่วโลกต่างใช้เวลาสำหรับการทำกิจกรรมภายนอกน้อยลงเรื่อยๆ จากรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ของรัฐบาลอังกฤษพบว่า 1 ใน 9 คนของเด็กวัยนี้ไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมภายนอกที่คลุกคลีกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย นอกจากนี้ จากรายงานยังพบอีกว่า ในประเทศเกาหลีใต้ ตามค่าเฉลี่ยนักเรียนจะใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมภายนอกเพียงแค่วันละ 34 นาทีเท่านั้น และยังพบค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอีกด้วย

สำหรับเด็กวัยนี้ การประกอบกิจกรรมกลางแจ้งเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเรียนกับธรรมชาติ เป็นส่วนส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึกผูกพันต่อสิ่งแวดล้อมและมีสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนี้ กิจกรรมกลางแจ้งยังมีความจำเป็นต่อนักเรียน เพราะกิจกรรมประเภทนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถต่อกรกับโรคอ้วยในวัยเด็กซึ่งเป็นโรคที่พบมากในทวีปยุโรปได้ดียิ่งขึ้น

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพลีมัธในประเทศอังกฤษยังมีการระบุถึงประเด็นนี้ในเชิงกล่าวเตือนว่าการที่นักเรียนใช้เวลาอยู่กับสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงเป็นการขวางกั้นการพัฒนาทักษะทางสังคม และยังเป็นการยับยั้งพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนแต่ละคนอีกด้วย ทั้งนี้ นักวิชาการยังชี้ว่าความต้องการที่จะประสบความสำเร็จด้านการศึกษาทำให้ครูผู้สอนตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะจัดให้มีกระบวนการสอนภายในห้องเรียนมากกว่าการออกไปค้นพบโลกกว้างภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กในระยะยาว

ตัวผมเองรู้สึกเห็นด้วยและมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่ากิจกรรมกลางแจ้งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเพราะมีความสำคัญต่อการศึกษาสำหรับเด็ก แม้ว่าการให้ความสำคัญทางด้านวิชาการจะยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ แต่โรงเรียนจะต้องเป็นมากกว่าโรงงานที่เน้นผลสำเร็จด้านการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้สึกตื่นเต้นและมีความรู้สึกตื่นกลัวอยู่เสมอ ที่สำคัญยังจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องสร้างโลกให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้น

ในโลกยุคดิจิตอล การเรียนรู้ด้วยการทดลองมีความสำคัญมากขึ้นกว่าในอดีต คนส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีโอกาสออกไปเผชิญกับโลกภายนอกที่เราอาศัยอยู่น้อยลง สิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกอาจมีความแตกต่างจากประสบการณ์ที่เราได้รับในความเป็นจริง

นักเรียนในเครือนอร์ด แองเกลีย เอ็ดดูเคชั่น เครือการศึกษาของผมนั้นได้รับสิ่งที่แตกต่างออกไป เราพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนกว่า 1,000 คนจากทั่วโลกได้เดินทางไปทริปที่ประเทศแทนซาเนียเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบริการสังคม ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นักเรียนจาก 43 โรงเรียนในเครือได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนท้องถิ่นและเรียนรู้วิธีการพัฒนาเทคนิคการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ได้ผลไม้และผักสดสำหรับชุมชนโดยรอบ นักเรียนทั้งหมดได้ใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมภายนอกห้องเรียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละชาติ และเรียนรู้ทักษะสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

พวกเรามีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกจะทำให้นักเรียนได้รู้จักการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกภายนอกห้องเรียนมากขึ้น การเดินทางเข้าร่วมทริปต่างๆ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่ไม่ได้มีสอนภายในห้องเรียนซึ่งมีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของนักเรียน เช่น การมีความคิดที่มีความยืดหยุ่น การฝึกให้เป็นคนช่างคิด เป็นต้น

เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่ใช่นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสได้สั่งสมประสบการณ์เช่นนั้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราควรคำนึงถึงวิธีการในการส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนผ่านการเรียนการสอนในแต่ละวัน การปลูกต้นไม้หรือการสร้างสวนสาธาณะในโรงเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการไปสู่ความสำเร็จดังกล่าว เช่นเดียวกันกับ การจัดทริปไปทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกห้องเรียนเพิ่มเติมและสอนให้นักเรียนรู้จักการนำทฤษฎีที่เรียนในห้องมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ประเด็นสำคัญคือการสร้างความมั่นใจว่าครูผู้สอนได้เชื่อมโยงกิจกรรมภายนอกห้องเรียนกับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาเข้าด้วยกัน โดยไม่ใช่เพียงแค่มองว่ากิจกรรมภายนอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะจัดให้มี แต่ให้มองว่ากิจกรรมภายนอกห้องเรียนเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการศึกษา

สถานศึกษาควรเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างขึ้น ทำให้นักเรียนได้มองเห็นโลกภายนอก วัฒนธรรมของชาวต่างชาติและคนต่างถิ่น ทั้งการพานักเรียนออกไปทำกิจกรรมนอกห้องเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเหล่านั้นไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะผ่านการเล่มเกม Pokemon Go การทำงานภาคสนาม หรือกิจกรรมอื่นๆ เราจะต้องตระหนักเสมอว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนได้สร้างประโยชน์และพัฒนาการส่วนบุคคลอย่างมากมายให้กับนักเรียนในวัยนี้

Discover more

Foreign Language Content