We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to our.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

School closed
 • You want the best for your child

  So do we. Students at PBIS learn in a happy and secure environment in which they can achieve their potential.

  PBS Sept'18_155

 • Global citizens

  PBIS delivers an unrivalled, broad and balanced curriculum to each individual student.

  PBS Sept'18_112

 • Did you know?

  PBIS was born following the merger of two of Prague's leading international schools, the Prague British School (PBS) and the English International School Prague (EISP)

  34687243994_72e2b15bd8_o

 • Did you know?

  When you join a Nord Anglia Education school you become part of a global education family.

  Leadership day (2)

 • What's on at PBIS?

  There is always something going on at PBIS. Our news and events puts information at parents’ finger tips.

  Student Leadership Day

 • How can we help?

  Our admissions team will listen to your needs and help make joining the PBIS community a smooth and simple process.

  32879089594_2ce904ed98_o

 • Making connections

  The doors at PBIS are always open. Come and see why families say that PBIS ‘just feels right’.

  PBS Sept'18_452

Terms & Conditions

Prague British International School, s.r.o. / Česko Britská Základní Škola, s.r.o.

TERMS AND CONDITIONS OF STUDIES

PODMÍNKY STUDIA

Valid for a school year 2019/2020

Platné pro školní rok 2019/2020

 

General Terms and Conditions

Všeobecné podmínky

1.   The extent, content and conditions of studies at the School are governed by these terms and conditions (hereinafter as “Terms and Conditions”) and further by other School policies published on the School´s web site or in the electronic system of the School.  

Rozsah, obsah a podmínky studia na Škole se řídí ustanoveními těchto podmínek (dále jako „Podmínky studia“ nebo pouze „Podmínky“) a dále ostatními pravidly a vnitřními předpisy Školy zveřejněnými na webových stránkách Školy nebo v elektronickém systému Školy.

2. Parents are aware that the admission of a child to study at the School on the basis of the application creates a contractual relationship between the School, as a provider of educational and related services on one side, and Parents[1] of a child, as customers on the other side, which is governed by these Terms and Conditions.

 Rodiče [2] jsou si vědomi skutečnosti, že přijetím dítěte do studia na Škole na základě přihlášky vzniká smluvní vztah mezi Školou, jako poskytovatelem vzdělávacích a souvisejících služeb na jedné straně, a Rodiči dítěte, jako zákazníky na straně druhé, který se řídí těmito Podmínkami. 

3. These Terms and Conditions will apply from the time the School accepts the application for a child for a place upon being satisfied that School can reasonably meet any requirements identified in the information provided by Parents in the completed application form and School receiving payment of the application fee and deposit for a child, until he or she leaves the School.

Tyto Podmínky studia jsou pro Rodiče závazné od momentu akceptace přihlášky do studia za předpokladu, že Škola bude schopna vyhovět požadavkům Rodičů definovaným v rámci informací uvedených Rodiči ve vyplněné přihlášce a poté co Škola obdrží platbu za zápisné a zálohu, a to až do doby ukončení studia dítěte na Škole.

4.These Terms and Conditions and other School policies and rules may be changed if, in the judgement of the School, the interests of the students as a whole or of the School require it or if there are any changes in relevant legislation. Changes may also be made to the curriculum, the fees and the way in which the School is run. All significant changes will be published as soon as practicable. Notwithstanding the previously mentioned, in case of change in these Terms and Conditions and/or the respective school fees, the School shall inform the Parents without any undue delay about such change via email. School is entitled to change Terms and Conditions and/or the school fees valid for the following school year only until 31. March of the previous school year. Should the Parents not agree with the respective change of Terms and Conditions and/or the school fees they are entitled to terminate the contractual relationship with the School by a written notice of termination. If not agreed otherwise, the notice period shall end on 30. 6. of the respective school year in which the notice of termination was delivered to School.  

Tyto Podmínky studia a další pravidla a vnitřní předpisy Školy můžou být změněny v případě, že to dle úsudku Školy vyžaduje zájem studentů nebo Školy, nebo v případě změn příslušných právních předpisů. Škola je oprávněna uskutečnit změny rovněž v rozvrhu, ve vztahu k poplatkům souvisejícím se studiem a ve způsobu, jakým je Škola provozována. Všechny relevantní změny budou publikovány v nejkratší možné době.  Bez ohledu na výše uvedené, v případě změny těchto Podmínek studia a/nebo výše poplatků za studium oznámí Škola Rodičům tuto změnu bez zbytečného odkladu zasláním emailové zprávy na emailovou adresu Rodičů. Škola může změnit Podmínky studia a/nebo výši poplatků za studium s platností pro následující školní rok pouze do 31. března předchozího školního roku.  V případě, že Rodiče nebudou souhlasit s příslušnou změnou Podmínek studia a/nebo výše poplatků za studium, mají právo smluvní vztah se Školou vypovědět zasláním písemné výpovědi Škole. Pokud se Rodiče a Škola nedomluví jinak, končí výpovědní lhůta 30. 6. příslušného školního roku, ve kterém byla výpověď Rodičů doručena Škole.        

5. The School reserves the right to organise the curriculum and its delivery in a way which, in the professional judgement of the Principal of the School, is most appropriate to the School community as a whole. Class placement, setting and class sizes may change from year to year and from time to time and will depend mainly on the mixture of abilities and aptitudes among the students and may take into account management of friendship groups. The School reserves and has the final responsibility for assigning children to programmes and classes. Changes to individual student programmes and classes can also be made throughout the academic year to ensure students are placed in an appropriate learning environment.

Škola si vyhrazuje právo rozvrhnout učební plán a jeho plnění způsobem, který je podle odborného úsudku ředitele školy nejvhodnější pro školní komunitu jako celek. Umístění žáků do tříd, uspořádání a velikost tříd se mohou každým rokem měnit a čas od času závisí hlavně na kombinaci schopností a možností studentů, přičemž v úvahu může být brána i koordinace přátelských skupin. Škola si vyhrazuje právo a má konečnou odpovědnost za zařazování dětí do jednotlivých studijních programů a tříd. Změny jednotlivých studijních programů a tříd mohou být prováděny během celého akademického roku, aby bylo zajištěno, že studenti jsou umístěni ve vhodném vzdělávacím prostředí.

6. It is assumed that each student who satisfies the relevant criteria at the time will progress through the School. Parents will be consulted if there appears to be any reason why their child may be refused a place at the next stage of the School.

Je předpokladem, že každý student, který splní jednotlivá hodnotící kritéria v průběhu školního roku, postoupí do dalšího ročníku. V případě, že by se vyskytly okolnosti nebo důvody, které by postupu studenta do dalšího školního roku bránily, bude Škola veškeré tyto okolnosti či důvody konzultovat s Rodiči. 

7. School shall take care to ensure that all information supplied relating to the child is accurate and any opinion given relating to the Child is fair. School shall not be liable for any loss of Parents or a child allegedly suffered resulting from statements of fact or opinions, fairly and honestly held, contained in any reference given by the School.

Škola vynaloží úsilí, aby veškeré informace, které bude poskytovat ohledně studia dítěte na Škole, byly přesné a aby každý vyjádřený názor Školy týkající se dítěte byl spravedlivý.  Škola nicméně nemůže být odpovědná za újmu údajně vzniklou Rodičům nebo dítěti v důsledku vyjádření nebo názorů, které Škola v rámci jednotlivých doporučení učinila spravedlivě a upřímně. 

8. Parents acknowledge that School is in a good faith about the agreement of both parents regarding their child’s Studies and/or related matters (such as participation in excursions, trips and other activities organized by the School), thus any act associated with these matters made solely even by one of the Parents are binding upon the School. Similarly, any act of the School towards only one of the Parents shall be binding upon the other Parent too, even though the School will take its best effort to communicate with both of the Parents accordingly.

Rodiče berou na vědomí, že Škola je v dobré víře ohledně jejich shody ve věcech týkajících se studia jejich dítěte na Škole, jakož i ve věcech souvisejících (jako je účast na exkurzích, výletech a dalších aktivitách organizovaných školou), tudíž jakékoliv jednání i jen jednoho z Rodičů v daných záležitostech je pro Školu závazné. Obdobně platí, že jednání Školy ve vztahu k jednomu z Rodičů zavazuje i druhého Rodiče, i když Škola vynaloží veškeré úsilí k odpovídajícímu jednání a komunikaci s oběma Rodiči.

9. Parents shall ensure that their child will behave at School in a generally acceptable good and reasonable manner. 

Je na Rodičích, aby zajistili, že jejich dítě se bude ve Škole chovat v souladu s obecně uznávanými dobrými mravy. 

10. Parents are encouraged to inform the School should they have any concerns whatsoever regarding the studies of their child at School (such as matters of safety, care, discipline, progress or the like). The School will duly consider these concerns and make best effort to take such measures as to eliminate these concerns to the best interest of a child.

Škola vyzývá Rodiče, by Školu informovali v případě, že mají jakékoliv pochybnosti nebo obavy týkající se studia jejich dítěte na Škole (jako jsou záležitosti bezpečnosti, výchovy, disciplíny, vývoje apod.). Škola odpovědně zváží tyto obavy a případně vynaloží veškeré úsilí k přijetí takových opatření, které by tyto obavy eliminovaly v nejlepším zájmu dítěte.

11. If Parents ask the School to change teaching, examination or other arrangements for their child the School will do its best to meet such requests but reserve the right to refuse to do so where the change would in the Principal’s reasonable opinion be against the best interests of a child or other students or members of staff or where the changes are impracticable or disproportionately expensive.

Pokud Rodiče budou požadovat, aby Škola změnila způsoby výuky, zkoušení nebo jiné studijní aranžmá ve vztahu k jejich dítěti, učiní Škola vše pro to, aby takovému požadavku Rodičů vyhověla. Škola si nicméně rezervuje právo tuto změnu odmítnout v případech, kdy podle rozumného uvážení ředitele Školy by změna byla v rozporu s nejlepším zájmem dítěte nebo jiných studentů nebo učitelů, nebo by byla prakticky neproveditelná nebo neúměrně nákladná. 

12.  Parents are obliged to notify the School at all times of any change related to or relevant for the studies of their child at School (such as changes in health or other medical condition of the child, change of an address or other contact details of child and Parents, etc.).

Rodiče jsou povinni informovat Školu o každé změně související se studiem jejich dítěte na Škole nebo mající dopad na toto studium (např. změna zdravotního stavu, změna adresy a jiných kontaktních údajů Rodičů a dítěte, apod.).

13. The School shall exercise reasonable skill and care in respect of child’s education and welfare during school hours and at other times when child is permitted to be on School premises or is participating in activities organized by the School. However, School does not accept any responsibility for the welfare of a student away from School premises unless he or she is taking part in a School activity or is otherwise under the supervision of a member of a School staff.

Škola vynaloží rozumné úsilí a péči o výchovu a blaho dítěte v průběhu školních hodin a v dalších případech, kdy se dítě nachází v prostorech Školy nebo kdy se účastní aktivit pořádaných Školou. Škola nicméně nenese žádnou odpovědnost za péči o studenta nacházejícího se mimo prostory Školy, aniž by se účastnil školních aktivit nebo by v jiném případě byl pod dohledem odpovědného zaměstnance Školy.

 14. Parents are aware of their duty to pay the School for a damage that may be caused by their child to the School property while a student at the School and to reimburse the School appropriately if it has paid for a damage caused by their child to the property belonging to a third party.

Rodiče jsou si vědomi své povinnosti nahradit Škole škodu způsobenou jejich dítětem na majetku Školy, jakož i nahradit Škole to, co uhradila třetím osobám za škodu způsobenou dítětem na jejich majetku.

15. Before the child enters the School and afterwards before the start of every second school year Parents are required to submit a medical certificate issued by a physician with attestation in the Czech Republic confirming the possibility of the child to participate in extracurricular activities (the medical certificate form is available on the School's website). Parents will also provide the School with a vaccination certificate within the meaning of the Czech applicable law on the public health protection. 

Před nástupem dítěte do Školy a následně před začátkem každého druhého školního roku jsou Rodiče povinni předložit Škole lékařské potvrzení od lékaře s atestací v České republice o možnosti jejich dítěte účastnit se mimoškolních aktivit (formulář potvrzení je dostupný na webových stránkách Školy). Rodiče rovněž předloží Škole potvrzení o očkování ve smyslu aplikovatelných předpisů ČR o ochraně veřejného zdraví. 

16. In case a child injures himself/herself while exercising compulsory school attendance at the School, the Parents give their consent with his/hers professional treatment at children's emergency with the accompaniment of the Principal or an authorized member of a teaching staff. Such steps will be carried out only in case of an emergency or in case of a failure of all attempts to contact the Parents or an emergency contact person.

V případě zranění dítěte v době plnění školní docházky ve Škole dávají Rodiče souhlas s jeho odborným ošetřením na dětské pohotovosti za doprovodu ředitele školy či jím pověřeného člena učitelského sboru. K tomuto kroku bude přistoupeno pouze v akutních případech a v případech, kdy selhaly všechny pokusy Školy o kontakt s Rodičem nebo kontaktní osobou pro případ nouze.

 Payment Terms and Conditions

Platební podmínky

17.  The application fee is non-refundable unless the School is unable to provide a place for the child.

 Zápisné je vratné pouze v případě, že Škola nebude moci nabídnout dítěti místo ve Škole.

18. Parents are aware that a deposit will be charged and held by the School during a child’s time at the School and which, less the cost of any damages caused by the child or other sums owed by Parents and associated with study of their child at School, is refunded when a child leaves.

Škola požaduje uhrazení zálohy, kterou bude Škola zadržovat po dobu studia dítěte na Škole a která bude při ukončení tohoto studia Rodičům vrácena po případném snížení o náhradu škody způsobenou dítětem nebo o dlužné částky Rodičů za platby související se studiem jejich dítěte na Škole.

19. Parents shall pay the tuition fees and other payments according to conditions set in the School's Fees List published at the School's website.

Rodiče platí školné a ostatní platby dle podmínek vymezených v ceníku Školy zveřejněném na webových stránkách školy.

20. Parents acknowledge that fees for students starting during the academic year will be charged on a pro rata basis.

Rodiče berou na vědomí, že pro studenty zahajující studium v průběhu školního roku bude školné účtováno poměrným dílem.

21. Children will be allowed to enter the School only upon receipt of the application fee, deposit and tuition fees.

Studentům bude povolen vstup do Školy pouze v případě uhrazení zápisného, zálohy a školného.

22. Parents are aware that also other fees and payments will be charged by the School as a reimbursement for services provided to children in connection with their study at School, such as exam fees, payment for transportation, school lunches, other meals, etc.

Rodiče berou na vědomí, že Škola účtuje i další platby za služby poskytované v souvislosti se studiem dětí na Škole, jako jsou poplatky za zkoušky, za dopravu, školní obědy, výlety apod.

23.          Payment of fees and other payments are due and payable by the date stated on the invoice. Invoices will be sent to the e-mail address of Parents. Payments may be transferred or deposited into the School´s bank account as stated on the invoice or at the School's website.

Jednotlivé školní poplatky a další platby jsou splatné k datu uvedenému na faktuře. Faktury budou zasílány Rodičům na jejich emailovou adresu. Platby mohou být uskutečněny převodem nebo vložením příslušné částky na bankovní účet Školy uvedený na faktuře nebo na webových stránkách Školy.

24. School cannot accept payments from Crimea, Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria, please ensure that the payment is not from a Sanctioned Bank account as per https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ or the payment does not come from Crimea, Cuba, Iran, Syria, Sudan or North Korea.

Rodiče berou na vědomí, že Škola nemůže přijímat platby z Krymu, Kuby, Íránu, Severní Koreje, Súdánu nebo Sýrie. Prosíme, zajistěte, aby platba nebyla provedena z účtu některé ze sankcionovaných bank podle jejich seznamu na https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/  nebo z Krymu, Kuby, Íránu, Sýrie, Súdánu nebo Severní Koreje.

25. Reminders are sent if payment is not received within the required deadlines. Failure to make payment within the required deadline is considered as a significant breach of the contractual relationship between School and Parents and may result in an expulsion of the student from the School.

V případě, že školní poplatky a jiné platby nebudou uhrazeny ve lhůtě jejich splatnosti, zašle Škola Rodičům upomínku k úhradě. Neuhrazení jednotlivých plateb ve lhůtě splatnosti se považuje za závažné porušení povinností Rodičů vyplývajících ze smluvního vztahu se Školou a může vyústit ve vyloučení dítěte ze Školy. 

26. Notwithstanding the above, if any fees or other due payments remain unpaid or if there is persistent delay or default in relation to payments, the School reserves the right to:

a. charge interest in the amount and in accordance with generally applicable law on any outstanding sum per each day of the delay;

b. refuse to allow a child to attend the School;

c. withhold any references and/or certificates (or other documents); and

d. seek outstanding monies via legal means.

Bez ohledu na výše uvedené, v případě prodlení s úhradou splatného školného a dalších plateb si Škola vyhrazuje právo:

a. účtovat úrok z prodlení na jakoukoliv dlužnou částku ve výši a za podmínek dle obecně závazných právních předpisů, a to za každý započatý den prodlení;

b. odmítnout přítomnost dítěte ve Škole;

c. zadržet vydání jakéhokoliv doporučení či potvrzení (nebo jiného dokumentu);

d. domáhat se svých práv právní cestou.

27. Fees will not be reduced as a result of a child’s absence from the School whether due to illness, study leave at home, suspension or early cessation of classes due to public examinations or other reasons.

Jednotlivé poplatky nebudou sníženy v důsledku absence dítěte ze Školy, ať již z důvodu nemoci, studia doma, přerušení nebo předčasného ukončení výuky z důvodu konání celostátních zkoušek nebo z jiných důvodů.

28. If Parents wish to withdraw their child from the School they shall inform the Admission´s office in writing. A minimum of one term notice period is required. If less than one full term’s notice is given, the full fees for the following term will be payable.

V případě, že Rodiče budou chtít ukončit studium jejich dítěte na Škole, jsou povinni o této skutečnosti písemně informovat zápisovou kancelář (Admission´s office). Výpovědní lhůta činí minimálně jeden celý term, a pokud nebude dodržena, jsou Rodiče i presto povinni uhradit školné v plné výši za daný term.

29. Unless otherwise agreed, fees are the joint and several responsibility of all persons who have signed the application form for studies at School. The School requires (where applicable) both parents (or both guardians) to sign the application form. Any agreement between such signatories and any third parties that the latter will pay the fees will not release those who signed the application form from their liabilities to pay such fees to the School. Such agreements will not affect the applicability and enforceability of these Terms and Conditions.

Hrazení školného a jiných plateb je společnou a nerozdílnou odpovědností všech osob, které podepsali přihlášku do studia na Škole, pokud se dané osoby a Škola nedomluví v konkrétním případě jinak. Přihlášku by měli podepsat oba Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci dítěte). Jakákoliv dohoda mezi osobami podepisujícími přihlášku a třetí osobou, že tato třetí osoba bude hradit školné a jiné platby, nezbavuje osoby, které podepsali přihlášku odpovědnosti za úhradu těchto plateb. Taková dohoda nemá dopad ani na aplikaci a vymahatelnost těchto Podmínek studia.

Data Protection

Ochrana osobních údajů

30. Parents acknowledge that School may process and keep their personal data and personal data of their child included in the application form and/or communicated during the studies of a child at School, including sensitive personal data, in the scope necessary for providing education and related services to a child and fulfilling all regulatory and contractual duties of the School related to the education of their child. Should it be necessary for providing education to a child (e.g. access to on-line educational programmes or study materials), the School may pass the personal data in necessary scope to other data administrators.

Rodiče berou na vědomí, že Škola může zpracovávat a uchovávat jejich osobní údaje a osobní údaje jejich dítěte včetně údajů uvedených v přihlášce do studia a/nebo sdělených v průběhu studia dítěte na Škole, včetně citlivých údajů, a to v rozsahu potřebném pro poskytování vzdělávacích a souvisejících služeb dítěti a plnění zákonných a smluvních povinností Školy souvisejících se vzděláváním dítěte. Pokud to bude nezbytné pro poskytování vzdělání dítěti (např. pro účely přístupu do webových vzdělávacích programů a k jiným studijním materiálům), může Škola předat příslušné osobní údaje v nezbytném rozsahu dalším zpracovatelům.

31. For more detailed information about abovementioned personal data processing (e.g. School´s privacy policy, categories of personal data, uses of personal data, legal basis for using personal data, transmission, storage and security of data, rights of parents and students in connection with processing of their personal data) please see also the “Privacy Information Collection Statement (PICS)” attached to these Terms and Conditions of Studies and published at the School´s web site.

Pro bližší informace týkající se výše pospaného nakládání s osobními údaji (jednotlivé kategorie osobních dat, jednotlivé způsoby nakládání s osobními daty, právní důvody pro nakládání s daty, přenos, uchovávání a bezpečnost dat, práva a povinnosti Rodičů a dítěte v souvislosti s nakládáním s osobními daty, apod.) vizte prosím dokument „Prohlášení o shromažďování osobních údajů“, připojený k těmto Podmínkám studia a dostupný na webových stránkách Školy.   

Declaration and Warranties of Parents

Prohlášení rodičů

32. Parents confirm that they are aware of the School´s fees list currently valid for each Key Stage / year group. Parents shall duly pay the price for relevant Key Stage/year group in accordance with the Payment Terms and Conditions set in these Terms and Conditions, the application form and/or the invoice (or shall ensure that they are paid by the employer of a respective parent or any other third party).

Rodiče potvrzují, že se obeznámili s aktuální výší školného a jiných plateb platných pro jednotlivé třídy/ročníky. Rodiče jsou povinni uhradit školné ve výši pro příslušnou třídu/ročník v souladu s platebními podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách studia, v přihlášce a/nebo na příslušné faktuře (anebo zajistit, aby bylo případně uhrazeno Zaměstnavatelem některého z Rodičů nebo jinou třetí osobou).

33. Parents declare that the information given in the application form is correct and understand that incorrect or incomplete information could result in the offer of a place for a child at School being withdrawn. 

Rodiče prohlašují, že informace obsažené v přihlášce do studia jsou správné a úplné a jsou si vědomi, že nesprávné nebo neúplné informace mohou způsobit odmítnutí rezervace místa ve Škole pro studenta.

34. Parents confirm that they have read, understand and accept the wording and conditions of all School Policies published on School´s web site. Parents shall ensure that the student will adhere to obligations and conditions of these School Policies and they are aware of the fact that violation of any of the obligations or duties according to any of School Policies by them or the student in question is considered a significant breach of the contractual relationship established with the School on the basis of the application form and may result – in serious cases - in expulsion of the student.

Rodiče prohlašují, že si přečetli, rozumí a akceptují znění a podmínky veškerých pravidel Školy publikovaných na webových stránkách Školy. Rodiče zajistí, aby jejich dítě dodržovalo tato pravidla Školy a jsou si vědomi skutečnosti, že jakékoliv porušení těchto pravidel ze strany Rodičů nebo dítěte bude považováno za závažné porušení povinností vyplývajících ze smluvního vztahu se Školou založeného na základě akceptace přihlášky do Studia Školou a může vyústit – v závažných případech – ve vyloučení dítěte ze studia na Škole. 

35. Parents confirm that they will submit to the School a medical certificate completed by a practitioner with the attestation in the Czech Republic in line and under the conditions stated in paragraph 15 of these Terms and Conditions. Parents also confirm that they will submit to the School, on request, evidence that their child complies with local regulations regarding immunisation requirements (i.e. vaccination certificate) as stated in paragraph 15 of these Terms and Conditions.

Rodiče potvrzují, že předloží Škole lékařské potvrzení vyplněné lékařem s atestací v ČR v souladu s a dle podmínek stanovených v odstavci 15 těchto Podmínek studia. Rodiče rovněž potvrzují, že předloží Škole na její žádost důkaz o tom, že ve vztahu k jejich dítěti splnili své povinnosti dle místních předpisů týkajících se imunizačních požadavků (tj. předloží osvědčení o očkování) podle odstavce 15 Podmínek studia.

36. Parents hereby warrant and declare that all information regarding any learning support, special needs and/or all other learning needs of their child have been declared and made known to the School during the application process. Parent further warrant and declare they have disclosed and provided copies of all psychological reports, assessments and diagnoses of special education needs relating to their child. If it subsequently becomes apparent after admission of their child that information regarding learning support, special needs and/or other learning and behavioural issues of their child have been withheld or falsified during the application process; or information relevant to the extent of their child’s educational, behavioural, emotional, social or health needs has not been made apparent to the School; and the School is unable, in the School’s sole discretion, to meet the needs of their Child, the School reserves the right to change the child’s class or educational programme or request for the immediate withdrawal of a child.

Rodiče tímto zaručují a prohlašují, že všechny informace týkající se podpory k učení, zvláštních potřeb a/nebo jiných vzdělávacích potřeb jejich dítěte byly Škole během přijímacího procesu sděleny. Rodiče dále prohlašují, že Škole poskytli kopie všech psychologických zpráv, hodnocení a diagnóz týkajících se speciálních vzdělávacích potřeb jejich dítěte. Pokud Škola po přijetí dítěte do studia zjistí, že informace týkající se podpory k učení, zvláštních potřeb a/nebo dalších záležitostí týkajících se učení a chování jejich dítěte byly během přijímacího procesu nepravdivé nebo neúplné; nebo důležité informace ohledně vzdělávacích, behaviorálních, emocionálních, sociálních nebo zdravotních potřeb dítěte, nebyly Škole sděleny a Škola v tomto případě není schopna na základě svého uvážení uspokojit potřeby dítěte, vyhrazuje si Škola právo změnit třídu nebo učební program dítěte anebo požadovat okamžité vyloučení dítěte ze studia. 

37. Parents hereby give their consent for their Child travelling on public transport or in a motor vehicle driven by a responsible adult, duly licensed and insured, as part of School activities.

Rodiče tímto dávají souhlas s tím, aby jejich dítě v rámci školních aktivit cestovalo hromadnou dopravou anebo v jiném řádně licencovaném a pojištěném dopravním prostředku řízeném odpovědným dospělým.

38. Parents are aware that studies at the School are considered as a systematic preparation of students for their future careers in the meaning of applicable Czech legislation.

Rodiče jsou si vědomi toho, že studium na Škole je dle právních předpisů ČR považováno za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání.

39. Parents acknowledge that School is a foreign school with an authorisation for the fulfilment of a compulsory school attendance in the Czech Republic in a special manner in the meaning of Act no. 561/2004 Coll., Education act. School hereby informs Parents that child who is a Czech citizen or foreigner with a permanent residence in the Czech Republic or a participant in the procedure for granting an international protection must during his/her studies at School be always simultaneously a student of the Czech school, where he/she takes exams from individual subjects. Parents will notify the School which Czech school they have chosen for their child for that purpose either at the beginning of studies of their child at School or during the studies immediately after the child will obtain a permanent residence in the Czech Republic. 

Rodiče berou na vědomí, že Škola je zahraniční školou s povolením k plnění povinné školní docházky v ČR zvláštním způsobem ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Škola tímto upozorňuje Rodiče, že dítě, které je státním občanem ČR, jiným cizincem s trvalým pobytem na území ČR nebo účastníkem řízení o udělení mezinárodní ochrany, musí být v případě studia na Škole vždy zároveň žákem české školy, kde koná zkoušky z vybraných předmětů. Rodiče oznámí Škole, kterou českou školu pro dítě za uvedeným účelem zvolili, a to buď na začátku studia dítěte na Škole, nebo případně v průběhu studia ihned poté, co byl dítěti povolen trvalý pobyt na území ČR.

40. If any clause in these Terms and Conditions is found to be invalid, illegal, or unenforceable, that will not affect the enforceability of the rest of the clauses.

V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek studia ukáže jako neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

41. These Terms and Conditions are governed exclusively by the Czech law and Parents agree that the courts of such shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim that arises out of or in connection with these Terms and Conditions.

Tyto Podmínky studia se řídí výhradně českým právem a Rodiče souhlasí s tím, aby soudy ČR měly výhradní pravomoc řešit jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto Podmínek studia nebo v souvislosti s nimi.

42. These Terms and Conditions are drawn up in the Czech and English language versions, in case of a discrepancy between these language versions, a Czech version shall prevail.

Tyto Podmínky studia jsou sepsány v českém a anglickém jazykovém znění, v případě rozporu mezi těmito zněními je závazné české znění.

[1] Reference to Parents in these Terms and Conditions shall also include a single parent or a guardian or guardians of a child.

[2] Pojem Rodiče užívaný v těchto Podmínkách zahrnuje rovněž i jen jednoho z Rodičů a zákonného zástupce nebo více zákonných zástupců dítěte.