Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourChính sách Bảo mật.

Năm phản hồi tốt nhất
 • Phương pháp tiếp cận độc đáo

  Chúng tôi mang tới những tinh hoa của hai nền giáo dục Anh Quốc và Việt Nam.

  Secondary Student studying

 • Phát triển lãnh đạo tương lai

  Học sinh của chúng tôi tự tin, sáng tạo, nhiệt huyết và sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.

  Primary Student playing flute

 • Truyền cảm hứng cho học sinh

  Đội ngũ nhân viên của Trường luôn tận tụy để hiểu rõ mỗi học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, qua đó đảm bảo sự thành công của tất cả các em.

  hoc-my-thuat-khoi-trung-hoc-bvis-ha-noi

 • Thắp lửa đam mê học tập

  Trang bị cho học sinh công cụ học tập hữu ích và rèn luyện khả năng để thành công ở cả Việt Nam và nước ngoài.

  hoc-sinh-khoi-trung-hoc

 • Hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn với chúng tôi

  Những thông tin quan trọng giúp bạn kết nối với nhà trường.

  hoc-sinh-khoi-tieu-hoc

 • Mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm

  Luôn có những điều mới mẻ và thú vị chào đón bạn hàng ngày.

  EYFS student

장학금 ( 16 이상 학생)

이 자료는 12학년 (A 레벨 첫 학년)에 입학하는 학생들을 위해 BVIS에서 제공하는 모든 상에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다. 이 세부 사항은 장학금 위원회에 필요에 따라 변경될 수 있으며, 수정 된 정보는 학교 홈페이지를 참고해 주세요.

2017년 새 학기 신청 가능 장학금

 • 학업 우수 장학금
 • 예술적 재능 장학금
 • 특별 성과 상

장학금은 학비에서 10%~50%까지 바로 감면되며 BVIS 재학 2 동안(12, 13학년) 혜택을 받습니다. 장학금 위원회의 관점에서 학교의 이용 약관 내부 정책에 따라 학업 수행 행동이 적절하게 유지되어야 합니다. 장학금 보조 과정은 Assistant/Deputy Head of Secondary에 의해 관리되며 장학금 혜택의 상세 내용은 부모님께 전달될 것입니다. 

장학금은 지원자 본인이 자신에 대해 충분한 이유(가치)를 설명할수 있는 경우에만 수여됩니다.

모든 장학금은 16세 이상으로 학력 사항 및 장학금 요건에 충족하는 학생에게 적용됩니다.

 • 신청을

  2017~2019년 BVIS장학금 신청을 원하는 학생은 아래의 서류를 2017년 6월 2일 금요일까지 준비해 제출해야 합니다.

  1. 학생이 작성하는 지원서
   1. 왜 장학금을 신청하는지, 왜 선택되어야 하는지
   2. 지원자의 장점
   3. 학교에 기여할수 있는 점

   

  1. 추천서 두 장- 재학 중인 학교장/지원자의 아래 영역을 평가할 수 있는 사람
   1. 학교 커리큘럼에서 학업 능력
   2. 학교생활에서 다양한(다른) 분야에 대한 개입
   3. 지원자의 독립성, 책임감, 인내심 등 다른 학생들에게 모범이 되는 부분  
  2. 추천서 작성자의 상세 정보-작성자에게 학생의 장학금 혜택 적합 여부에 관한 연락이 갈 수 있음. (위(2)에서 설명한 추천서 작성자)
  3. BVIS 하노이의 장학금을 받고 학생이 성공적으로 학교생활을 할 수 있는 방법에 대해 간략하게 설명하는 지원자 부모님의 편지
  4. 지원자가 IGCSE 시험을 치른 경우, 시험을 본 과목 중에 A 레벨 에서 선택한 과목과 동등한 지식이 필요한 과목이 있다면 A 또는 A+ 의 결과를 기대함. 수학, 영어(1st or 2nd language papers ), 과학 과목 또한 지원자의 A+ 성적을 기대함
  5. 학생의 장학금 지원에 도움을 줄 수 있는 기타 자료

  장학금 신청 과정에 대한 지원 및 장학금 관련 정보는 중등부 교감 사무실: secondary@bvishanoi.com">secondary@bvishanoi.com 로 문의해주세요. 장학금 위원회는 신청서, 후보자 명단, 인터뷰 및 평가를 엄격하고 투명한 절차로 검토합니다.

 • 학업 우수 장학금

  지원서 제출 일자 : 2017 6 2 금요일까지

  평가 일자 : 2017 6 17 토요일

   

  BVIS 학습자 프로파일

  좋은 학생을 구성하는 6가지 요소를 간략히 설명합니다.

   

  성실성

  다른 사람을 인정하는 정직성, 목표를 설정하고 잠재력을 실현하는 성숙함

  시야를 넓히기 위해 추가적인 기회를 수용하려는 욕구

  자신, 타인, 환경

  항상 긍정적인 학습을 끌어 내고, 지식과 지식을 탐구하고, 배우는 것에 대한 열정에 대한 열정 탐구

  “상자 밖으로” 생각할 수 있는 능력

  탄력성

  성취도를 달성하기 위해 최선을 다하는 것, 어려운 개념과 과제를 인내하려는 의지

   

  평가 및 인터뷰 과정은 장학금 지원자가 위 프로필에 나열된 자질을 보여줄 수 있는지를 중점으로 평가할 수 있게 고안되어 있습니다. 모든 지원자는 인터뷰를 거쳐 장학금 위원회에 프레젠테이션해야 합니다. 지원자는 필요한 경우, 선택한 A레벨 과목에 대한 시험을 볼수도 있습니다. 우리는 지적 재능을 포함 여러 가지 부분을 볼 것 입니다.

  학교 생활에 개여하고 높은 학업 수준을 유지해야 하며 이는 A레벨에서도 반영되어야 합니다.

  매년 제공되는 장학금 혜택을 받는 학생 수는 지원자의 수와 능력에 따라 달라지며, 16세 이상-장학금 혜택을 받는 요건을 충족시키는 지원자를 대상으로 제공됩니다.

  2017년 8월 말 12학년 입학 지원자는 위에 언급된 날짜에 따라 장학금 신청서를 제출하고 지정된 날짜에 평가에 참여해야 합니다.

  IGCSE 시험을 치르고 A+ 및 A 학점을 이수한 지원자는 국제시험 우수자 장학금을 받을 수도 있습니다. 이에 관한 자세한 사항은 “Scholarships Awarded for Examination Success” 을 참고해 주세요.

 • 예술적 재능 장학금 ARTISTIC TALENT SCHOLARSHIPS

  예술적 재능 장학금 ARTISTIC TALENT SCHOLARSHIPS

  지원 일자 : 2017 6 2 금요일까지

  평가 일자 : 2017 6 17 토요일

  지원자의 예술(미술) 프로파일 포함

   

  지원자는 2017년 6월 2일 금요일까지 관련된 서류를 접수해야 하며 관련부서 담당자(reference(s) from the head(s) of the relevant departments)의 추천서도 요구됩니다.

  예술적 재능 장학금 지원자는 아래 사항이 증명해야 합니다.

   

  1. 페인팅, 드로잉 및 사진 또는 조각품을 포함한 다양한 매체에서 높은 수준의 능력
  2. 예술적 기법과 예술가에 대한 지식 및 예술 언어의 확실한 이해
  3. 동기 부여가 된 갤러리 및 박물관 방문의 증거, 다른 예술가의 작품을 연구하는 것이 자신에게 어떤 영향을 미치는지
  4. 독립적으로 일할 수 있는 능력
  5. 주제에 대한 진정한 열정

   

  예술 장학생 선발은 포트폴리오 검사, 드로잉 평가, Head of Art와의 인터뷰로 진행됩니다. 

  예술 장학생은 BVIS에서 예술을 하는 학생들 사이에서 적극적이고 긍정적인 선도적 역할을 할 것으로 기대됩니다.  A레벨 중 하나의 과목으로 ART를 선택해야 합니다.

   

  제공되는 예술 장학금은 16세 이상만 지원 가능하며 만약 지원자가 이전 학교에서 IGCSE 시험을 치렀다면 A/A+ 학점 이수자(신청년도의 8월 결과)만 지원 가능합니다. 지원자의 수와 능력에 따라 교장 장학금을 받을 수도 있습니다. 자세한 내용은“Principal’s Award – Scholarships for Examination Success”를 참고해 주세요.

 • 특별(뛰어난) 성과 상

  특별(뛰어난) 성과

  예외적인 상황에서 지원자가 국내 또는 국제 수준에서 입증된 능력과 성취도를 보여준 경우 신청할 수 있습니다. 

  학업 및 예술 장학금 신청서를 제출해야 하며 인터뷰와 프레젠테이션 과정이 진행됩니다.