Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • 问我们任何问题

  我们可以回答任何有关您移居国外的咨询,或只帮助您解答学校教育相关问题

 • 鼓励和热情

  我们的教师都在教学领域符合资格且经验丰富,亦愿意与我们长期合作。

 • 提升学生领导力

  我们为学生提供锻炼领导力的机会

 • 在课堂之外学习

  “你比你想象中的更棒”

 • 我们实现真正的国际化

  我们学校有60个国籍的学生,具有丰富的多元化文化

 • 参观我们的学校

  我们团队将在您方便的时候与您见面,带您参观学校、课堂,介绍我们的团队

 • 了解我们的学校

  时刻了解我们的新闻动态,与我们保持联系

 • 社区联系

  查看我们的日历,通过脸谱网、推特和Instagram与我们联系

  Secondary

Football Schedule

 • football field

Time

Pitch 3

Pitch 4

9.00am Girls

BISHCMC        Vs        KLASS

DCB                 Vs      TES

9.30am Boys

BISHCMC        Vs        KLASS

DCB                 Vs      TES

10.00am Girls

NAIS PD          Vs        BPS

TES                 Vs      BISHCMC

10.30am Boys

NAIS PD          Vs        BPS

TES                 Vs      BISHCMC

11.00am Girls

NAIS PD         Vs        KLASS

BPS                 Vs      DCB

11.30am Boys

NAIS PD         Vs        KLASS

BPS                 Vs      DCB

12.00pm – 12.30pm 

 Lunch Break

12.30pm Girls

BISHCMC      Vs         NAIS PD

KLASS            Vs      DCB

1.00pm Boys

BISHCMC      Vs         NAIS PD

KLASS            Vs      DCB

1.30pm Girls

NAIS PD        Vs        DCB

TES                 Vs     BPS

2.00pm Boys

NAIS PD        Vs        DCB

TES                 Vs     BPS

2.30pm Girls

BPS                Vs        BISHCMC

KLASS            Vs     TES

3.00pm Boys

BPS                Vs        BISHCMC

KLASS            Vs     TES

3.30pm Girls

NAIS PD       Vs        TES    

KLASS            Vs     BPS

4.00pm Boys

NAIS PD       Vs        TES    

KLASS            Vs     BPS

4.30pm Girls/Boys

BISHCMC     Vs        DCB   

BISHCMC      Vs     DCB   

5.20pm

Tournament Presentation

 


Time

T-Ball Pitch 1

T-Ball Pitch 2

8.30am B Games

NAISPD         Vs      BISHCMC

DCB                Vs        TES

9.00am A Games

NAISPD         Vs      BISHCMC

DCB                Vs        TES

9.30am B Games

KLASS           Vs      BPS

NAISPD          Vs        TES

10.00am A Games

KLASS           Vs      BPS

NAISPD          Vs        TES

10.30am B Games

KLASS           Vs      BISHCMC

BPS                 Vs        DCB

11.00am A Games

KLASS           Vs      BISHCMC

BPS                 Vs        DCB

11.30am B Games

TES               Vs       BPS

BISHCMC       Vs        DCB

12.00pm A Games

TES               Vs       BPS

BISHCMC       Vs        DCB

12.30pm – 1.00pm 

 Lunch Break

1.00pm B Games

NAISPD        Vs        KLASS

BISHCMC       Vs       TES

1.30pm A Games

NAISPD        Vs        KLASS

BISHCMC       Vs       TES

2.00pm B Games

NAISPD        Vs        BPS

KLASS            Vs        DCB

2.30pm A Games

NAISPD        Vs        BPS

KLASS            Vs        DCB

3.00pm B Games

KLASS          Vs        TES

BISHCMC      Vs        BPS

3.30pm A Games

KLASS          Vs        TES

BISHCMC      Vs        BPS

4.00pm B Games / A Games

NAIS PD       Vs        DCB

NAIS PD        Vs        DCB

4.50pm

Tournament Presentation