Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • 问我们任何问题

  我们可以回答任何有关您移居国外的咨询,或只帮助您解答学校教育相关问题

 • 鼓励和热情

  我们的教师都在教学领域符合资格且经验丰富,亦愿意与我们长期合作。

 • 提升学生领导力

  我们为学生提供锻炼领导力的机会

 • 在课堂之外学习

  “你比你想象中的更棒”

 • 我们实现真正的国际化

  我们学校有60个国籍的学生,具有丰富的多元化文化

 • 参观我们的学校

  我们团队将在您方便的时候与您见面,带您参观学校、课堂,介绍我们的团队

 • 了解我们的学校

  时刻了解我们的新闻动态,与我们保持联系

 • 社区联系

  查看我们的日历,通过脸谱网、推特和Instagram与我们联系

  Secondary

T-Ball Schedule

 • tball

Time

T-Ball Pitch 1

T-Ball Pitch 2

8.30am B Games

NAISPD         Vs      BISHCMC

DCB                Vs        TES

9.00am A Games

NAISPD         Vs      BISHCMC

DCB                Vs        TES

9.30am B Games

KLASS           Vs      BPS

NAISPD          Vs        TES

10.00am A Games

KLASS           Vs      BPS

NAISPD          Vs        TES

10.30am B Games

KLASS           Vs      BISHCMC

BPS                 Vs        DCB

11.00am A Games

KLASS           Vs      BISHCMC

BPS                 Vs        DCB

11.30am B Games

TES               Vs       BPS

BISHCMC       Vs        DCB

12.00pm A Games

TES               Vs       BPS

BISHCMC       Vs        DCB

12.30pm – 1.00pm 

 Lunch Break

1.00pm B Games

NAISPD        Vs        KLASS

BISHCMC       Vs       TES

1.30pm A Games

NAISPD        Vs        KLASS

BISHCMC       Vs       TES

2.00pm B Games

NAISPD        Vs        BPS

KLASS            Vs        DCB

2.30pm A Games

NAISPD        Vs        BPS

KLASS            Vs        DCB

3.00pm B Games

KLASS          Vs        TES

BISHCMC      Vs        BPS

3.30pm A Games

KLASS          Vs        TES

BISHCMC      Vs        BPS

4.00pm B Games / A Games

NAIS PD       Vs        DCB

NAIS PD        Vs        DCB

4.50pm

Tournament Presentation

 


Time

T-Ball Pitch 3

T-Ball Pitch 4

8:30am C Teams

BISHCMC     Vs       KLASS

DCB           Vs        TES

9:00am D Teams

BISHCMC     Vs       KLASS

DCB           Vs        TES

9.30am C Teams

NAIS PD       Vs       BPS

TES            Vs        BISHCMC

10:00am D Teams

NAIS PD       Vs       BPS

TES            Vs        BISHCMC

10.30am C Teams

NAIS PD       Vs       KLASS

BPS            Vs        DCB

11:00am D Teams

NAIS PD       Vs       KLASS

BPS            Vs        DCB

11:30am C Teams

BISHCMC     Vs       NAIS PD

KLASS        Vs        DCB

12:00pm D Teams

BISHCMC     Vs       NAIS PD

KLASS        Vs        DCB

12.30pm – 1.00pm 

 Lunch Break

1:00pm C Teams

NAIS PD       Vs       DCB

TES             Vs        BPS

1.30pm D Teams

NAIS PD       Vs       DCB

TES             Vs        BPS

2:00pm C Teams 

BPS               Vs       BISHCMC

KLASS         Vs       TES

2:30pm D Teams

BPS               Vs       BISHCMC

KLASS         Vs       TES

3:00pm C teams

NAIS PD       Vs       TES    

KLASS         Vs      BPS

3:30pm D Teams

NAIS PD       Vs       TES    

KLASS         Vs      BPS

4.00pm C Teams / D Teams

NAIS PD       Vs        DCB

NAIS PD        Vs        DCB

4.45pm

Tournament Presentation