2019-2020 BSB顺义校区校历-bsb-shunyi-calendar-2019-2020-logo on teal
撰稿人
Nord Anglia
15 一月, 2019

2019-2020 BSB顺义校区校历

2019-2020 BSB顺义校区校历-bsb-shunyi-calendar-2019-2020-BSB Shunyi School Term Dates 20192020 540x329
2019-2020 BSB顺义校区校历

请参阅附件2019-2020年校历

请注意,如本校历顶部所示,日期可能会根据中国政府公布的中国公共假期安排而变化。

如需查阅最新校历信息,请点击下面的链接,查看我们学校网站的在线校历,该在线校历将定期更新。