PRIHLÁŠKA

Prihláška | British International School Bratislava - Form Assembly Connector
| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Vitajte v prihláške

  • Prihlášku je nutné vyplniť, aby sa mohlo postúpiť na ďalší krok
  • Položky označené * sú povinné
  • Môžete vložiť najviac tri (3) profily Rodičov / Zákonných zástupcov
  • Môžete vložiť najviac päť (5) profilov detí
  • Údaje môžete kedykoľvek priebežne ukladať a vrátiť sa naspäť kliknutím na link v pravom hornom rohu
  • V prípade akýchkoľvek technických problémov, kontaktujte, prosím, náš Admissions Team na admissions@bisb.sk, alebo nám zavolajte priamo na tel. č: +421 2 6930 7081.

Informácie O Rodičoch/zákonných Zástupcoch
Dieťa 1 Údaje

Dieťa 1 Údaje
Akademické Informácie O Dieťati

Naším cieľom je poskytovať individuálny prístup k vzdelávaniu. Aby sme lepšie porozumeli potrebám Vášho dieťaťa, chceli by sme Vás požiadať, aby ste nás informovali o všetkých vzdelávacích potrebách, ktoré Vaše dieťa má. Často sa dokážeme prispôsobiť individuálnym vzdelávacím potrebám Vášho dieťaťa, preto je otvorená komunikácia o tejto téme veľmi dôležitá. Prosíme, odpovedzte na nasledujúce otázky, ktoré nám pomôžu s týmto procesom. Ďakujeme.


Informácie O Zdravotnom Stave Dieťaťa


Informácie o predchádzajúcej škole


Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Dieťa 2 Údaje
Akademické Informácie O Dieťati

Naším cieľom je poskytovať individuálny prístup k vzdelávaniu. Aby sme lepšie porozumeli potrebám Vášho dieťaťa, chceli by sme Vás požiadať, aby ste nás informovali o všetkých vzdelávacích potrebách, ktoré Vaše dieťa má. Často sa dokážeme prispôsobiť individuálnym vzdelávacím potrebám Vášho dieťaťa, preto je otvorená komunikácia o tejto téme veľmi dôležitá. Prosíme, odpovedzte na nasledujúce otázky, ktoré nám pomôžu s týmto procesom. Ďakujeme.


Informácie o predchádzajúcej škole
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Dieťa 3 Údaje
Akademické Informácie O Dieťati

Naším cieľom je poskytovať individuálny prístup k vzdelávaniu. Aby sme lepšie porozumeli potrebám Vášho dieťaťa, chceli by sme Vás požiadať, aby ste nás informovali o všetkých vzdelávacích potrebách, ktoré Vaše dieťa má. Často sa dokážeme prispôsobiť individuálnym vzdelávacím potrebám Vášho dieťaťa, preto je otvorená komunikácia o tejto téme veľmi dôležitá. Prosíme, odpovedzte na nasledujúce otázky, ktoré nám pomôžu s týmto procesom. Ďakujeme.


Informácie o predchádzajúcej škole


Informácie O Zdravotnom Stave DieťaťaMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Dieťa 4 Údaje
Akademické Informácie O Dieťati

Naším cieľom je poskytovať individuálny prístup k vzdelávaniu. Aby sme lepšie porozumeli potrebám Vášho dieťaťa, chceli by sme Vás požiadať, aby ste nás informovali o všetkých vzdelávacích potrebách, ktoré Vaše dieťa má. Často sa dokážeme prispôsobiť individuálnym vzdelávacím potrebám Vášho dieťaťa, preto je otvorená komunikácia o tejto téme veľmi dôležitá. Prosíme, odpovedzte na nasledujúce otázky, ktoré nám pomôžu s týmto procesom. Ďakujeme.


Informácie o predchádzajúcej škole
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Dieťa 5 Údaje
Akademické Informácie O Dieťati

Naším cieľom je poskytovať individuálny prístup k vzdelávaniu. Aby sme lepšie porozumeli potrebám Vášho dieťaťa, chceli by sme Vás požiadať, aby ste nás informovali o všetkých vzdelávacích potrebách, ktoré Vaše dieťa má. Často sa dokážeme prispôsobiť individuálnym vzdelávacím potrebám Vášho dieťaťa, preto je otvorená komunikácia o tejto téme veľmi dôležitá. Prosíme, odpovedzte na nasledujúce otázky, ktoré nám pomôžu s týmto procesom. Ďakujeme.


Informácie o predchádzajúcej školeMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

 

1             Naše Podmienky spracúvania Osobných údajov  („Podmienky“)

    1.1            NAE sa zaväzuje zabezpečiť ochranu Osobných údajov. Tieto Podmienky spracúvania Osobných údajov sú určené rodičom alebo opatrovníkom, ktorí nesú zodpovednosť za jedného alebo viacerých možných, bývalých alebo súčasných Študentov v ktorejkoľvek škole, ktorú spravuje alebo vlastní NAE Limited a ktorá je situovaná na Slovensku. V tomto dokumente vysvetľujeme, ako v NAE získavame a používame Vaše Osobné údaje a Osobné údaje každého Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, v priebehu poskytovania vzdelávacích a so vzdelávaním súvisiacich služieb.

    1.2            Pokiaľ ste rodič alebo opatrovník Študenta, ktorí je alebo sa stane spôsobilým samostatne rozhodovať o spracúvaní Osobných údajov Študenta, ste povinní poskytnúť tomuto Študentovi kópiu  týchto POS. Viac informácií o udelení a odvolaní súhlasu uvádzame v časti Súhlas.

    1.3            Tieto  Podmienky popisujú naše postupy pri ochrane súkromia a pokrývajú nasledujúce otázky:

·     Údaje, ktoré môžeme spracúvať o Vás a Študentovi, za ktorého nesiete zodpovednosť, ktoré žiadame a údaje o zdroji daných údajov;

·     Vysvetlenie, ako nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi a údajmi Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť;

·     Použitie Osobitných kategórií Osobných údajov;

·     Právna spôsobilosť Študentov rozhodovať o spracúvaní ich Osobných údajov;

·     Prenos, uchovávanie a  zabezpečenie Osobných údajov o Vás a Študentovi, za ktorého nesiete zodpovednosť;

·     Vaše práva a práva Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, v súvislosti    so spracúvanými Osobnými údajmi;

·     Zmeny týchto Podmienok a/alebo Podmienok používania cookies;

·     Právne rámce;

·     Definície pojmov; a

·     Kontaktné údaje.

    1.4            Poskytnutím Vašich údajov alebo údajov akéhokoľvek Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, (či už prostredníctvom našej internetovej stránky, osobne, písomnou formou alebo telefonicky) našej strane, beriete na vedomie rozsah ich spracúvania definovaný v týchto Podmienkach. Je možné, že Vás pri získavaní Vašich Osobných údajov upovedomíme o osobitnom použití Vašich Osobných údajov z našej strany, pričom si môžete dobrovoľne zvoliť, či zvolený spôsob využitia Osobných údajov schválite alebo nie.

    1.5            Časť spracovateľských operácií vymedzená v týchto Podmienkach je realizovaná našimi Školami. Iné činnosti pri spracúvaní údajov realizuje samotná spoločnosť NAE Limited, ako konečný vlastník uvedených škôl alebo naše Regionálne pobočky uvedené v časti Kontaktné údaje. Rozdelenie spracúvania údajov sa mení v závislosti od školy, Študentov a v dôsledku plynutia času časom. Na základe Vašej žiadosti Vám potvrdíme, ktoré spracovateľské operácie vykonávajú jednotlivé subjekty.

    1.6            Tieto Podmienky súvisia iba so spracúvaním Osobných údajov na strane a v mene NAE. Na našich internetových stránkach nájdete odkazy na stránky tretích strán, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nenesieme zodpovednosť za ich politiky ochrany Osobných údajov alebo ich spôsob získavania a spracúvania akýchkoľvek Osobných údajov.


2             Aké osobné údaje spracúvame?

2.1             Sme oprávnení získavať a spracúvať nižšie uvedené Osobné údaje o Vás a akomkoľvek Študentovi, za ktorého nesiete zodpovednosť, a to:

·     Biografické a identifikačné údaje vrátane mena, priezviska, pohlavia, národnosti, dátumu a miesta narodenia, informácií o rodinných príslušníkoch, pase a údajoch o národnom identifikačnom preukaze ;

·     Kontaktné údaje ► vrátane adresy(ies) bydliska, telefónneho čísla (čísel), mailovej adresy(ies), kontaktov v prípade núdze;

·     Údaje o Študentoch vrátane údajov k prijímaciemu konaniu (napr. výsledky skúšok/testov), dátum začatia štúdia, ročník, informácie o triede, školské identifikačné číslo žiaka, známky, hodnotenia, rozvrhy, dopravné trasy, fotografie, komunikácie s rodičmi a opatrovníkmi, inými Študentmi a údaje o upozorneniach v súvislosti so Študentom alebo nahlásené priamo Študentom (napr. záznamy o  šikane, atď.).

Časť predchádzajúcich údajov zdieľame s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, čím plníme povinnosť vyplývajúcu zo zákona, v zmysle ktorej sme povinní poskytnúť informácie o našich Študentoch do centrálnej evidencie, ktorá je vedená a spravovaná priamo ministerstvom.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch je možné, že budeme spracúvať nižšie uvedené Osobitné kategórie Osobných údajov a Fotografie Študentov:

o    Údaje o zdravotnom stave / zdravotnej starostlivosti v súvislosti so zranením, ktoré Študent môže utrpieť v škole alebo počas mimoškolských aktivít; údaje o postihnutí; zdravotný stav, ktorý súvisí so vzdelávaním; zdravotné problémy, ktoré potenciálne ovplyvňujú schopnosť učiť sa; tieto údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu na to, aby sme zabezpečili bezpečné prostredie pre všetkých Študentov;

o    Údaje o vierovyznaní a náboženskom presvedčení, tieto údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu na to, aby Študenti mohli rešpektovať vlastné náboženské/kultúrne tradície, zvyky a/alebo sviatky; a

o    Fotografie Študentov, ktoré spracúvame pre účely identifikácie a zachovania bezpečnosti.

Viac informácií o spracovaní uvedených údajov uvádzame v časti: Použitie Osobitnej  kategórie Osobných údajov.

·     Informácie o platbách vrátane čísla bankového účtu, kreditnej a debetnej karty;

·     Naša korešpondencia ► v prípade, ak nás kontaktujte Vy alebo Študent, za ktorého nesiete zodpovednosť, budeme uchovávať záznam tejto korešpondencie;

·     Internetová stránka a komunikáciaúdaje o návštevnosti našich internetových stránok a informácií získané z cookies a iných technológií sledovania vrátane, no nie výhradne, IP adresy, názvu domény, verzie prehľadávača, operačného systému, údajov o návštevnosti, lokalizácií, web logoch a iných údajov o internetovej komunikácii, ako aj stránky, ku ktorým pristupujete;

·     Informácie, ktoré ste nám poskytliakékoľvek dodatočné informácie, ktoré ste nám Vy alebo Študent, za ktorého zodpovedáte, poskytli, napríklad pri vyplnení dotazníkov alebo poskytnutí spätnej väzby.


Odkiaľ získavame Osobné údaje

2.2             Osobné údaje nám poskytnete priamo Vy (alebo akýkoľvek Študent, za ktorého nesiete zodpovednosť) alebo ich získavame od tretích strán ako napríklad cez vzdelávacie a športové inštitúcie, agentúry na boj proti podvodom a overovanie kredibility, zo zoznamov udelených pokút/sankcií a previerok verejne činných osôb, od našich obchodných partnerov a z verejných registrov a evidencií.

 


3             Ako spracúvame Vaše osobné údaje

3.1             Vaše Osobné údaje a údaje Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, spracúvame iba na konkrétne účely a na základe konkrétneho právneho základu. Bližšie informácie a vysvetlenie k právnemu základu pre spracúvanie Osobných údajov nájdete v časti Právny rámec.  Konkrétne účely a právne základy pre spracúvanie uvádzame tu:

(a)     Výber, prijatie a zápis Študentov ► Osobné údaje používame na spracúvanie prihlášok, testov, výsledkov skúšok, vstupných pohovorov, dohôd o zabezpečení dopravy Študentov a vykonávanie všetkých činností, ktoré súvisia so zápisom Študenta do školy. Vo veľmi výnimočných prípadoch sa môže jednať aj o spracúvanie Osobitnej kategórie Osobných údajov, fotografie Študentov kvôli identifikácii a bezpečnosti priestorov;

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby). Vo výnimočných prípadoch, keď musíme spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov, sa odvolávame na Vami udelený súhlas, obhajovanie, preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov.

(b)     Spravovanie rozvrhu pre akademické, športové činnosti, zabezpečenie transferu Študentov, prístupu ku školským komunikačným systémom ► Vaše Osobné údaje používame na vypracovanie časového harmonogramu pre Študentov, udelenie prístupu do školského intranetu a iných informačných a komunikačných systémov;

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby)

(c)     Rozvoj a podpora Študentov ► Osobné údaje používame na hodnotenie a vedenie Študentov prostredníctvom dialógu, vedenie záznamov a vhodnej prípravy na súčasné a budúce interné a externé príležitosti. Uvedené môže vo výnimočných prípadoch zahŕňať spracovanie Osobitných kategórií Osobných údajov ako napríklad:

(i)           Údaje o vierovyznaní, aby Študenti rešpektovali náboženské/kultúrne tradície a/alebo sviatky; a

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby).

Vo výnimočných prípadoch, keď musíme spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov, sa odvolávame na Vami udelený súhlas, či obhajovanie, preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov.

(d)     Zabezpečenie bezpečného a zdravého prostredia pre Študentov a zamestnancov ► uvedené môže vo výnimočných prípadoch zahŕňať spracovanie Osobitných kategórií Osobných údajov a Fotografií Študentov ako napríklad:

(i)           Údaje o zdravotnom stave v súvislosti so zranením, ktoré Študent môže utrpieť v škole alebo počas mimoškolských aktivít (rozvrhu); údaje o hendikepe, zdravotnom stave, ktorý súvisí so vzdelávaním; údaje o zdravotných problémoch, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť učiť sa. Údaje o zdravotnom stave spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, aby sme podnikli vhodné kroky a úpravy v súvislosti s hendikepom, alergiami, chorobami, úrazmi, vrátane prípadného poskytnutia daných údajov tretím stranám ako sú poisťovatelia alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v prípade, ak je to nevyhnutné;

(ii)          Fotografie Študentov pre účely identifikácie priamo v našich priestoroch.

Právny rámec: plnenie zmluvy, zákonné povinnosti, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby).

Vo výnimočných prípadoch, keď musíme spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov (údaje o zdravotnom stave), sa odvolávame na Vami udelený súhlas, dôležitý verejný záujem, obhajovanie, preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov alebo ochranu životne dôležitých záujmov Vás alebo inej osoby (pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nemôžete udeliť súhlas).

Vo výnimočných prípadoch, keď musíme spracúvať fotografie Študentov, sa odvolávame na Vami udelený súhlas, dôležitý verejný záujem alebo obhajovanie, preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov.

(e)     Program a mimoškolské aktivity ► Osobné údaje používame na organizáciu, spravovanie a prevádzkovanie výletov a mimoškolských aktivít vrátane spracovania platieb, pri ktorých môžeme Osobné údaje poskytnúť i tretím stranám, ktoré nám poskytujú príslušné poistné krytie, zdravotnú starostlivosť, dohľad a realizáciu aktivít;

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby).

(f)       Informovanie rodičov a opatrovníkov ohľadom Študentov ► poskytujeme Vám informácie a študijné výsledky k napredovaniu, možnostiam a prípadným ťažkostiam Študentov. Nadviazanie kontaktov v spolupráci s rodičmi, opatrovníkmi a Študentmi s inými inštitúciami (vzdelávacími, športovými alebo v inom odvetví) v súvislosti so Študentmi;

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby).

(g)     Zaslanie newsletterov a reklamných materiálov ► Pokiaľ ste vyjadrili vôľu , aby sme Vám zasielali newslettre a reklamné materiály, informujeme Vás a Študentov, za ktorých nesiete zodpovednosť, o aktualitách a ponuke našich služieb.  V prípade ak právne predpisy vyžadujú k takémuto spracúvaniu súhlas,, požiadame Vás o udelenie súhlasu s realizáciou vyššie uvedenej reklamnej činnosti. V každej elektronickej komunikácii, ktorá Vám je z našej strany zaslaná, máte možnosť vyjadriť svoj nesúhlas so zasielaním newsletteru a reklám alebo sa môžete odhlásiť z odberu newslettrov a noviniek vyjadrením nesúhlasu tým, že nás v tejto veci kontaktujete;

Právny rámec: oprávnené záujmy (propagovanie našich služieb); súhlas.

(h)     Preverovanie úhrady platieb v prípadoch, keď vymáhame naše splatné pohľadávky,  a tam, kde je to nevyhnutné, v procese vymáhania pohľadávky zapojíme do procesu  i tretie strany – napr. spoločnosti špecializujúce sa na vymáhanie pohľadávok – alebo podnikneme voči Vám potrebné právne kroky (vrátane začiatku a priebehu súdnych konaní);

Právny rámec: plnenie zmluvy, právne nároky, oprávnené záujmy (ktoré nám zabezpečia uhradenie našich služieb).

(i)       Zlepšenie našich služieb ► Vaše Osobné údaje analyzujeme, aby sme lepšie porozumeli Vašim požiadavkám alebo požiadavkám Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť. Uvedené analýzy nám pomáhajú prispôsobovať naše služby na mieru Vašim potrebám a napredovať;

Právny rámec: oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia zlepšiť naše služby).

(j)       Dohľad nad niektorými činnosťami Dohliadame na komunikačné kanály, aby boli dodržané naše interné postupy a akékoľvek zákonné požiadavky;

Právny rámec: plnenie zákonných povinností, právne nároky, oprávnené záujmy (ktoré zaručia kvalitu a zákonnosť našich služieb).

(k)     Zabezpečenie aktuálnosti obsahu internetových stránok ► Vaše osobné údaje spracúvame za účelom čo najúčinnejšieho poskytovania informácii na našich internetových stránkach pre Vás a Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť;

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia prezentovať na našich internetových stránkach relevantný obsah a služby, ktoré ponúkame).

(l)       Reorganizácia alebo zmena  našich podnikateľských aktivít v prípade, že (i) sa Vás dotknú rokovania o predaji nášho podnikania alebo jeho časti tretej strane, (ii) naša spoločnosť alebo časť jej podnikateľských aktivít je predaná tretej strane, (iii) prejdeme reorganizáciou, je možné, že budeme povinní previesť niektoré alebo všetky Vaše Osobné údaje alebo Osobné údaje Študenta (ov) príslušnej tretej strane (alebo jej konzultantom) v rámci due dilligence procesu; alebo ich prevedieme reorganizovanej entite alebo tretej strane, ktoré ich smú využiť výhradne pre účely uvedené v týchto Podmienkach alebo pre účely analýzy navrhovaného predaja alebo reorganizácie;

Právny rámec: oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia zmeniť a rozvinúť podnikateľské aktivity)

(m)    Plnenie zákonných alebo právnych povinností  ► Vaše Osobné údaje alebo Osobné údaje Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, môžeme spracovávať v rozsahu nevyhnutnom na plnenie našich zákonných povinností alebo zapojenie sa do dialógu s dozorným orgánom. Pri tomto spracúvaní sa môže stať, že poskytneme tretím stranám Vaše Osobné údaje (napr. našou zákonnou povinnosťou je poskytnúť údaje do evidencie, ktorú vedie Ministerstvo školstva Slovenskej republiky), súdu a/alebo dozorným orgánom a/alebo orgánom vymožiteľnosti práva v súvislosti so žiadosťami o vysvetlenie/súčinnosť, konaniami alebo vyšetrovaním zo strany vyššie uvedených strán kdekoľvek na svete alebo v prípadoch, keď sme k takému poskytnutiu povinní.

Právny rámec: zákonné povinnosti, právne nároky, oprávnené záujmy (pri spolupráci s orgánmi vymožiteľnosti práva, dozornými orgánmi a verejnými inštitúciami).

Vo výnimočných prípadoch, keď musíme spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov, odvolávame sa na Vami udelený súhlas, dôležitý verejný záujem alebo právne nároky.

(n)     Administrácia našich internetových stránok ► Naše internetové stránky využívajú cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies, nájdete v našej Politike o cookies.


Poskytovanie osobných údajov iným organizáciám

3.2             Pri účinnom poskytovaní vzdelávacích a vyučovacích služieb (vrátane mimoškolských aktivít) je niekedy nevyhnutné, aby sme zdieľali informácie s inými organizáciami. Informácie zdieľame s nasledujúcimi subjektmi ako napr.:

(a)          NAE Limited a naše Regionálne zastúpenia (ich tímom), ktoré vykonávajú manažérske funkcie; a

(b)          naši dodávatelia, ktorí sa podieľajú na poskytovaní vzdelávacích služieb a mimoškolských služieb. Na základe Vašej žiadosti podanej cez Kontaktujte nás Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov; a

(c)          Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, čím plníme povinnosť vyplývajúcu zo zákona ohľadom poskytovania  informácii o našich Študentoch do centrálnej evidencie, ktorú ministerstvo spravuje.

3.3             Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich Osobných údajov. Viac informácií nájdete na Export údajov mimo EÚ/EHS.


4             Použitie Osobitných kategórií Osobných údajov a fotografií

4.1             Vo všeobecnosti nespracúvame Osobitné kategórie Osobných údajov. Za účelom riadneho poskytovania vzdelávacích a vyučovacích služieb (vrátane mimoškolských aktivít) Vám alebo Študentovi, za ktorého nesiete zodpovednosť, sme vo veľmi výnimočných prípadoch povinní zhromažďovať, spracúvať a poskytovať aj Osobitné kategórie Osobných údajov a fotografie Študentov okrem iného vrátane:

(a)          Údajov o zdravotnom stave / zdravotnej starostlivosti v súvislosti so zranením, ktoré Študent môže utrpieť v škole alebo počas mimoškolských aktivít; údajov o postihnutí; údajov o zdravotnom stave, ktorý súvisí so vzdelávaním; o zdravotných problémoch, ktoré potenciálne ovplyvňujú schopnosť učiť sa za účelom zabezpečenia bezpečného prostredia pre všetkých Študentov;

(b)          Údajov týkajúcich sa vierovyznania, etnika a rasy za účelom vytvorenia podmienok pre Študentov pri rešpektovaní náboženských/kultúrnych tradícií, zvykov a/alebo sviatkov; a

(c)          Fotografií Študentov pre účely identifikácie a zachovania bezpečnosti.

4.2             Okrem zvyčajných primeraných technických a organizačných opatrení prijatých za účelom zabezpečenia ochrany a integrity Osobných údajov, ktoré spracúvame, niekedy podľa potreby prijímame aj dodatočné opatrenia, ktoré súvisia s Osobitnými kategóriami Osobných údajov. Tieto opatrenia môžu zahŕňať najmä oddelení jednotlivých údajov, pseudonymizácii (údaje už nemožno priamo priradiť dotknutej osobe) alebo obmedzení prístupu k údajom.

4.3             V prípadoch, keď musíme spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov a Fotografie, zvyčajne tak konáme na základe nasledovných právnych rámcov (viď Právny rámec):

Osobitná kategória / Fotografie

Právny rámec / podmienky spracúvania údajov

Údaje o zdravotnom stave / zdravotnej starostlivosti

Dôležitý verejný záujem, ochrana životne dôležitých záujmov alebo v súvislosti s právnymi nárokmi.

Vierovyznanie, etnicita a rasa

Výslovný súhlas

Fotografie Študentov

Výslovný súhlas

 

Súhlas

4.4             Pokiaľ je Študent neplnoletý (mladší ako 18 rokov), požiadame Vás o výslovný súhlas ako rodiča / opatrovníka, ktorý za Študenta nesie zodpovednosť, v mene Študenta. Súhlas je platný, kým ho rodič / opatrovník, ktorý súhlas poskytol, alebo Študent neodvolá, za predpokladu že:

(a)          Študent je právne spôsobilý súhlas odvolať (viď Právny rámec); a

(b)          Odvolanie súhlasu nemá nepriaznivý dopad na záujmy Študenta.

4.5             Za každých okolností, ak mladistvý Študent pod 18 rokov, ktorého považovali za spôsobilého udeliť súhlas, neskôr súhlas odvolá proti jeho najlepším záujmom, je možné, že sa obrátime na rodiča / opatrovníka, aby v mene Študenta súhlas udelil.

4.6             O súhlas požiadame priamo plnoletých Študentov (starší ako 18).


5             Právna spôsobilosť Študentov rozhodovať o spracúvaní ich Osobných údajov

5.1             Právna spôsobilosť bude posúdená nasledovne:

5.2             Študenti mladší ako 16 rokov Pokiaľ je Študent mladší ako 16 rokov, nepovažuje sa za dostatočne vyspelého, aby prijal rozhodnutia o spracúvaní osobných údajov. Týmto Študentom zabezpečíme zjednodušené a veku zodpovedajúce znenie týchto Podmienok a v prípade potreby sa odvoláme na súhlas, ktorý poskytne rodič / opatrovník.

5.3             16 - 18 roční Študenti Pokiaľ je Študent starší ako 16 a mladší ako 18 rokov, považuje sa za dostatočne vyspelého, aby prijal rozhodnutia o spracúvaní vlastných osobných údajov, pričom ich spôsobilosť a porozumenie v predmetnej veci budú v prípade potreby samostatne posúdené. Týmto Študentom zabezpečíme kópiu týchto Podmienok a podľa potreby sa odvoláme na súhlas, ktorý poskytne rodič / opatrovník, ako sa uvádza v Súhlase vyššie.

5.4             Študenti starší ako 18 rokov Pokiaľ Študent už dosiahol 18 rokov, považuje sa za dostatočne vyspelého, aby prijal rozhodnutia o spracúvaní vlastných osobných údajov. Týmto Študentom poskytneme kópiu týchto Podmienok a v prípade potreby ich priamo požiadame o opätovné udelenie súhlasu.


6             Prenos, uchovávanie a zabezpečenie Osobných údajov


Bezpečnosť na internete

6.1             Prenos údajov na internete alebo internetových stránkach nezaručuje ochranu pred zneužitím údajov. Udržiavame obchodne primerané fyzické, elektronické a procesné záruky, aby sme ochránili Vaše Osobné údaje alebo Osobné údaje Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, v súlade s požiadavkami stanovenými v predpisoch na  ochranu Osobných údajov.

6.2             Všetky informácie, ktoré nám poskytnete Vy alebo Študent, za ktorého nesiete zodpovednosť, ukladáme na zabezpečené servery našich dodávateľov a na naše zabezpečené servery, prístup k nim a využívanie údajov podlieha našim politikám zabezpečenia a normám. Žiadame Vás alebo Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, aby:

(a)          ste s inými osobami nezdieľali prístupové heslo k istým sekciám našich internetových stránok, aplikácií alebo systémov; a

(b)          ste dodržiavali akékoľvek iné bezpečnostné postupy, o ktorých Vás priebežne upovedomíme.


Vývoz údajov mimo EÚ/EHS

6.3             Vaše Osobné údaje alebo Osobné údaje Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, môžu byť prenesené, uložené alebo sprístupnené zamestnancom alebo dodávateľom na území mimo Európskej únie (EÚ) / Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Bez ohľadu na lokalitu, budeme požadovať plnenie rovnakých primeraných záruk na ochranu Osobných údajov ako tie, ktoré uplatňujeme v EÚ/EHS.

6.4             Európska komisia schválila niektoré krajiny mimo EU/EHS ako krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany Osobných údajov ako v EÚ/EHS predpisy na ochranu osobných údajov, a preto sa pri prenose (exporte) údajov s týmito právnymi systémami nepožadujú žiadne dodatočné záruky. V prípade prenosov Osobných údajov do krajín, ktoré uvedeným schválením alebo povolením nedisponujú (viď kompletný zoznam na https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en), budeme vykonávať prenos údajov výlučne za podmienky uzavretia štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré budú ukladať príjemcom identické povinnosti pri ochrane osobných údajov ako  od adresáta, pokiaľ nám príslušné predpisy na ochranu osobných údajov nepovolia údaje previesť bez uvedených formalít.

6.5             Kontaktujte nás, ak si želáte nahliadnuť do kópie konkrétnych špecifických záruk aplikujúcich sa na prenosy (export) Vašich alebo Študentských Osobných údajov do zahraničia.

 

Doba uchovávania

6.6             Vaše Osobné údaje uchováme výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu (ov) spracúvania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely (napríklad niektoré údaje o prevodoch a korešpondencii sa uchovávajú až do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku alebo počas lehoty uloženia vyplývajúcej z právnych predpisov). Uvedené znamená, že pokiaľ sú Osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše Osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr. Prístup k Osobným údajom budú mať iba osoby, ktoré ich potrebujú pre relevantný účel(y).

6.7             Nami aplikované lehoty pre uchovávanie údajov závisia od potrieb podnikania a príslušných zákonov. Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované (nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne vymazané či skartované.

6.8             Vaše Osobné údaje získané na základe vyššie uvedeného súhlasu spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu s NAE a tri roky po jeho skončení, resp. do odvolania súhlasu.

.


7             Práva spojené s Osobnými údajmi

Oboznámte sa s právami v súvislosti s Osobnými údajmi, ktoré prináležia Dotknutým osobám

7.1             Dotknuté osoby majú niekoľko práv, ktoré súvisia s tým, akým spôsobom sú využívané ich Osobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že na uplatnenie Vašich uvedených práv sa vzťahujú isté výnimky, preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých prípadoch. Vymožiteľnosť týchto práv sa mierne líši medzi členskými štátmi EÚ. Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, preveríme Vaše oprávnenie a so zisteniami Vás oboznámime v primeranej časovej lehote.

7.2             Pokiaľ sú Študenti právne spôsobilí môžu si práva uplatňovať samostatne.

7.3             V relevantných prípadoch disponujete nižšie uvedenými právami, ktoré súvisia s Vašimi Osobnými údajmi alebo Osobnými údajmi Študenta, za ktorého nesie zodpovednosť:

·         Prístup k Osobným údajom: ► Máte právo na prístup k akýmkoľvek Osobných údajov o Vás alebo Študentovi, za ktorého nesiete zodpovednosť, ktorými disponuje NAE. Tieto informácie Vám poskytneme do 1 mesiaca od potvrdenia Vašej totožnosti a porozumenia obsahu a rozsahu Vašej žiadosti.

·         Oprava údajov:Máte právo požadovať opravu nesprávnych Osobných údajov.

·         Zmazanie:Máte právo požadovať, aby sme  za určitých okolností vymazali Osobné údaje. Pokiaľ boli Osobné údaje zverejnené, podnikneme primerané kroky a informujeme ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše Osobné údaje, že požiadali, aby vymazali všetky odkazy na tieto Osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

·         Odvolanie súhlasu: ► Máte právo odvolať akýkoľvek súhlas so spracúvaním údajov, ktorý ste nám dali alebo ho poskytli vo Vašom mene, a zamedziť ďalšiemu spracúvaniu, pokiaľ neexistuje iný právny základ, ktorý nám umožňuje spracúvať Vaše Osobné údaje.

·         Obmedzenia: ► Máte právo požadovať, aby boli niektoré Osobné údaje za istých okolností označené za údaje s obmedzeným prístupom, kým sa vyriešia predložené sťažnosti. Obmedzenie znamená, že kým údaje archivujeme, nespracúvame ich, kým obmedzenie nie je zrušené.

·         Prenosné údaje: ► Máte právo, aby sme Vám poskytli kópiu akýchkoľvek Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli alebo ich preniesli inému prevádzkovateľovi údajov v bežne využívanom strojovo čitateľnom formáte.

·         Namietať proti spracúvaniu údajov: ► Na základe oprávnených záujmov máte právo požadovať, aby NAE prestala spracúvať Vaše údaje, pokiaľ oprávnené záujmy, ktoré má NAE k spracovaniu Vašich údajov, neprevážia nad Vašim právom na ochranu osobných údajov.

·         Marketing: ► Máte právo žiadať NAE, aby prestal spracúvať Osobne údaje na priamy marketing.

·         Predkladanie sťažností: ► Máte právo podať sťažnosť miestne príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov ohľadom spracúvania Vašich Osobných údajov.

7.4             V prípade akýchkoľvek otázok o Vašich právach a ich uplatnení, nás neváhajte kontaktovať.


8             Zmeny Podmienok spracúvania osobných údajov a/alebo Politiky o cookies

8.1             Znenie týchto Podmienok) a našej Politike o cookies podlieha možným budúcim zmenám. Preto Vám odporúčame priebežne navštíviť našu internetovú stránku, kde budete aktuálne informovaní, ako nakladáme s Osobnými údajmi.

8.2             Tento Podmienky boli naposledy aktualizované dňa 16. mája 2018.