News, Blog, Podcasts - Page 9 - Tìm kiếm tin tức

News Search - Content Page Header
 
Nhiều bộ lọc hơn Cài đặt lại
Đặc sắc
Tác giả
Cài đặt lại
News image Tầm quan trọng của kỹ năng đọc hiểu | BVIS HCMC | Nord Anglia - the-importance-of-reading News | news | Head of Primary | Trưởng cơ sở Tiểu học
Tầm quan trọng của kỹ năng đọc hiểu
Chương trình giảng dạy tại BVIS luôn đề cao vai trò của kỹ năng đọc, ngay từ giai đoạn Dự Bị Mầm Non, trẻ sẽ tham gia các hoạt động đọc hiểu hàng ngày.
theo dõi thêm