Privacy Policy

Quy Định Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Toàn bộ dữ liệu cá nhân được thu thập từ học sinh và/hoặc phụ huynh/người giám hộ của các em khi học tập tại Trường sẽ được đội ngũ nhân viên xử lý đồng thời bảo mật và sử dụng bởi Tổ chức Giáo dục Nord Anglia và/hoặc các phòng ban khác (“chúng tôi”) cho các mục đích hợp pháp và liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

  • xác minh thông tin học bạ và những thông tin khác của học sinh;
  • hoạt động và hành chính của Nhà trường;
  • quá trình tổ chức, hành chính và thực hiện các chuyến dã ngoại và hoạt động ngoại khóa, bao gồm nhưng không giới hạn việc sắp xếp với các bên thứ ba để cung cấp bảo hiểm, hỗ trợ y tế, giám sát và thực hiện những hoạt động;
  • cung cấp thông tin liên lạc cho phụ huynh và học sinh bao gồm tin tức và thông tin về những sự kiện và hoạt động ngoại khóa do Nhà trường hoặc các bên thứ ba thực hiện;
  • mục đích thống kê và nghiên cứu;
  • các mục đích khác liên quan đến Nhà trường; và
  • những hoạt động của cựu học sinh.

Nhà trường có thể tiết lộ một vài dữ liệu cho các bên thứ ba như các cơ quan (bao gồm cơ quan nhà nước), các nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm, an ninh/y tế và các nhà tổ chức hoạt động thứ ba/chuyến dã ngoại) và những nhà thầu do Trường chỉ định (dù thuộc hay không thuộc quyền tài phán ở khu vực mà thông tin cá nhân được thu thập) để đảm bảo một số chức năng học thuật, phục vụ học sinh, ngoại khóa và hành chính. Điều này bao gồm hành động chuyển dữ liệu giữa các phòng ban. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức bên ngoài trừ khi:

  • nội dung tiết lộ được quy định rõ ràng trong Bản tuyên bố này;
  • được chấp thuận bởi học sinh hoặc cha mẹ/người giám hộ; và/hoặc
  • được chấp thuận hoặc yêu cầu bởi pháp luật

Các dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc các bên liên kết khác của chúng tôi (dù thuộc hay không thuộc khu vực mà thông tin cá nhân được thu thập) cùng các cổng thông tin và là một phần của hồ sơ học tập chính thức của các em. Dữ liệu cũng có thể được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu trực tuyến của học sinh chẳng hạn như lớp học toàn cầu.

Khi những dữ liệu cá nhân này không còn được pháp luật yêu cầu duy trì, chúng có thể được hủy trong vòng 24 tháng kể từ khi đơn xin nhập học bị từ chối hoặc khi Pháp luật yêu cầu hay chấp nhận.

Nếu Hội Phụ huynh Giáo viên (PTA) được thành lập, chúng tôi có thể cung cấp những dữ liệu cá nhân trên cho Hội Phụ huynh Giáo viên liên quan để bổ sung vào các thư mục và những hoạt động khác của Hội Phụ huynh Giáo viên. Nếu một học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ của các em không đồng ý việc đưa các dữ liệu này vào thư mục của Hội Phụ huynh Giáo viên, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

Trong trường hợp nếu một học sinh đã có một anh/chị/em ruột đang học tại Trường, thông tin của hồ sơ của anh/chị/em này của học sinh sẽ được cập nhật theo dữ liệu được cung cấp trong đơn ghi danh của học sinh mới khi phù hợp. Việc không cung cấp dữ liệu được yêu cầu có thể ảnh hưởng đến khả năng học sinh được tham gia các sự kiện, hoạt động và chuyến dã ngoại do Nhà trường tổ chức.

Để đảm bảo tính chính xác cho dữ liệu cá nhân được chúng tôi lưu trữ, tất cả quy trình hợp lý và đúng trình tự sẽ được thực hiện. Chúng tôi sẽ dùng các biện pháp phù hợp để chắc chắn tính bảo mật của dữ liệu cá nhân và tránh việc truy cập, thu thập, sử dung, tiết lộ, sao chép, chỉnh sửa, xử lý, tẩy xóa hoặc các phương thức sử dụng trái phép hoặc tình cờ khác.

Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ của các em có thể được quyền truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân do Nhà trường lưu giữ theo quy định của pháp luật. Các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa phải được gửi bằng văn bản cho Hiệu trưởng (gửi cho Trường). Chúng tôi có thể tính phí cho việc truy cập thông tin.

Nếu bất kỳ liên lạc nào của Nhà trường liên quan tới tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của Phụ huynh theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, NAE sẽ (1) thực hiện đúng cam kết nếu Phụ huynh yêu cầu không muốn nhận thông tin từ Nhà trường và (2) hỗ trợ bảo đảm rằng Phụ huynh không nhận các tin quảng cáo có chủ đích mà Quý vị không mong muốn.

Nếu Quý vị không cho phép được tiếp thị trực tiếp, hoặc nếu Nhà trường không muốn gửi thông tin quảng cáo có chủ đích đến Quý vị, Trường sẽ đáp ứng những yêu cầu này bằng cách chia sẻ địa chỉ email của Quý vị với các nhà quảng cáo, để bảo đảm Quý vị không nhận được những tin đó. Địa chỉ email của Quý vị sẽ được họ mã hóa và sẽ không được dùng vì bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi dựa vào những quyền lợi hợp pháp (quản lý việc quảng cáo dịch vụ của chúng tôi) vì mục đích này.

Các điều khoản về quy định riêng tư và thu thập thông tin có thể được truy cập tại trang web www.nordangliaeducation.com.