School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Kritéria pro přijetí do 1.třídy (Year 2C) ČBZŠ

Česko Britská Základní Škola, s.r.o., K Lesu 558/2, 142 00 Praha 4 otevře ve školním roce 2021/2022 dvě třídy.

 • jednu první třídu s maximálním počtem 18 žáků s výukou podle Školního vzdělávacího programu ČBZŠ na pobočce Prahy 4 - Kamýku;
 • jednu první třídu s maximálním počtem 18 žáků s výukou podle Školního vzdělávacího programu ČBZŠ na pobočce Prahy 6 - Vlastině;

Řízení o (ne)přijetí k základnímu vzdělávání v ČBZŠ (obě pobočky - kampusy) se řídí těmito kritérii:  

Absolvování mateřské školy při PBIS či přípravné třídy při ČBZŠ

Škola má zájem na tom, aby dítě i nadále chodilo do základní školy, u které je zřízena mateřská škola či přípravná třída, jež toto dítě navštěvovalo. Škola tak podporuje kontinuitu vzdělávání dítěte.

Pro děti, které přicházejí do školy, může být obtížné orientovat se ve velkém prostoru se spoustou neznámého. Proto často propojujeme aktivity školy a přípravného ročníku, aby prvňáčci vstupovali do prostředí známého, aby se s pedagogy školy seznámili dříve, než do školy přijdou.

Sourozenec vzdělávající se ve stejné škole

Cílem tohoto kritéria je posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů.

Rodiče mají možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení, s nímž mají své zkušenosti a důvěřují mu. Navíc také mohou být starší sourozenci nápomocni při vyzvedávání mladších z družiny/ kroužků, doprovázet v případě využívání školní autobusové přepravy , mohou plnit roli prostředníka při předávání úkolů nemocnému sourozenci.

Dítě po odkladu školní docházky

Pro rozhodnutí, zda je dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé k zahájení povinné školní docházky, je podstatná žádost zákonného zástupce doplněná o doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud rodič zapsal dítě na ČBZŠ a dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky, musí absolvovat zápis i následující školní rok. Rádi bychom dětem, které u nás absolvují zápis do 1.tříd, umožnili vzdělávat se na naší škole i po odkladu školní docházky v přípravném ročníku.

Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu

Obeznámenost zákonných zástupců s uplatňovanou pedagogikou, aktivní spolupráce zákonných zástupců se školou či jejich zájem o školu.

Škola považuje zájem zákonných zástupců o daný pedagogický směr, již absolvované vzdělávání v daném pedagogickém směru, a to jak dítěte (v mateřské škole PBIS/ přípravné třídě ČBZŠ), tak rodiče, případně účast na akcích a programech organizovaných školou za důležitá, jelikož výraznou měrou přispívají k lepší spolupráci školy se zákonnými zástupci po dobu vzdělávání jejich dítěte ve škole.

Losování

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. 

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, využije škola transparentního losování.

Stanovení pořadí

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. 

Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. 

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. 

 • MIT our new approach to STEAM signpost

  Our Approach To STEAM

  Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

 • Juilliard-Nord Anglia Overview

  Juilliard Curriculum Overview

  What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?