School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Osnovy na 1. stupni ZŠ (Primary)

Na prvním stupni ZŠ se řídíme dvojími osnovami. Angličtinu a matematiku vyučujeme podle anglického Národního kurikula jeho Rámce pro čtenářskou a matematickou gramotnost.

Dále jsme vytvořili osnovy, podle nichž výuku pečlivě plánujeme na základě tematického přístupu k učení, jehož cílem je podporovat přirozenou zvídavost dětí a stimulovat jejich kreativitu. Nabízíme dětem příležitost probírat látku do hloubky a poskytujeme jim čas, který potřebují k přemýšlení, konsolidaci a přenosu toho, co se naučily.

Naše kurikulum je postaveno na dovednostech. Klíčové koncepty, principy a témata jsme přetavili do kreativnějších témat napříč předměty, díky nimž pomáháme dětem rozvíjet se. Naším záměrem je dát dětem, učitelům a asistentům více příležitostí objevit vlastní kreativitu.

Středobodem osnov jsou přímé zkušenosti, pomocí nichž učitelé rozvíjí myšlení a schopnosti dětí ve smysluplném kontextu. Podstatou procesu učení, kdy děti zkoumají širokou škálu témat, která je připravují na život, je jádro osnov a jeho znalosti a dovednosti.

Důraz klademe na angličtinu, matematiku, přírodní vědy a výpočetní techniku. Děti hodně povzbuzujeme, aby si dobře osvojily mluvenou angličtinu a využívaly matematiku v každodenních situacích, jako je počítání a měření.

Děti na prvním stupni učí většinu předmětů jejich třídní učitel, avšak pro některé předměty mají zvláštní učitele; týká se to hudební výchovy a tělesné výchovy od FS2 výše a francouzštiny / němčiny / španělštiny od 3. ročníku.

Osobní rozvoj

Jako škola podporujeme osobní rozvoj dětí – aby vyrůstaly šťastné a zdravé. Tím rozvíjíme také jejich sebevědomí, zvyšujeme jejich schopnost učit se a pomáháme jim vyrůst v odpovědné dospělé lidi.

Chceme takové kurikulum, ve kterém se žáci sami zapojují do procesu vlastního učení a mají tvůrčí kontrolu nad jeho vedením, tedy kurikulum, které vyzývá žáky, aby mysleli sami za sebe. Osnovy se také musí věnovat rozvoji komunity a péče, stejně jako inspirativní zvídavosti a kreativitě. Musí být flexibilní a dynamické, vždy otevřené změnám a modifikacím, které dětem umožní řídit si své vlastní učení.

  • MIT our new approach to STEAM signpost

    Our Approach To STEAM

    Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

  • Juilliard-Nord Anglia Overview

    Juilliard Curriculum Overview

    What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?