School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

Privacy & Cookie Policy

PROHLÁŠENÍ O SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PICS[1]) VE SKUPINĚ SPOLEČNOSTÍ NORD ANGLIA EDUCATION

 1          Naše zásady ochrany osobních údajů 

1.1          Společnost NAE se zavazuje chránit Osobní údaje. Toto prohlášení PICS je určeno rodičům nebo zákonným zástupcům, kteří jsou zodpovědní za jednoho nebo více potenciálních, minulých nebo současných studentů jakékoliv školy řízené nebo vlastněné společností NAE London a situované v České republice. Vysvětluje, jak shromažďujeme a používáme vaše Osobní údaje a Osobní údaje každého studenta, za kterého jste zodpovědní, v průběhu poskytování našich vzdělávacích a souvisejících služeb.

1.2          Jste-li rodič nebo zákonný zástupce studenta, který je nebo se stává kompetentním pro vlastní rozhodování o zpracování svých osobních údajů, musíte mu poskytnout kopii tohoto prohlášení PICS. Další informace o poskytnutí a odvolání souhlasu jsou uvedeny v části Souhlas. 

1.3          Účelem tohoto prohlášení PICS je vysvětlit naše postupy ochrany osobních údajů a zahrnuje následující oblasti: 

·       Informace, které můžeme o vás a studentovi, za něhož jste zodpovědní, shromažďovat a odkud je můžeme shromažďovat 

·       Jak používáme vaše osobní údaje a údaje o studentovi, za něhož jste zodpovědní 

·       Použití zvláštních kategorií osobních údajů a údajů o trestné činnosti 

·       Právní schopnost studentů rozhodovat o zpracování jejich osobních údajů 

·       Přenos, ukládání a zabezpečení vašich osobních údajů a údajů o studentovi, za něhož jste zodpovědní 

·       Vaše práva a práva studentů, za něž jste zodpovědní, vztahující se k vašim osobním údajům, která shromažďujeme a zpracováváme 

·       Změny našeho prohlášení PICS a/nebo zásad týkajících se souborů cookie 

·       Zákonné důvody zpracování osobních údajů

·       Definice 

·       Kontaktní údaje 

1.4          Poskytnutím vašich informací nebo informací o studentovi, za něhož jste zodpovědní, (ať už prostřednictvím naší webové stránky, osobně, písemně nebo telefonicky) berete na vědomí zpracování uvedené v tomto prohlášení PICS. Při shromažďování osobních údajů od vás vám mohou být poskytnuta další oznámení upozorňující na určitá další použití vašich osobních údajů, společně s možností vybraná použití přidat nebo vypustit. 

1.5          Některé činnosti zpracování uvedené v tomto prohlášení PICS provádějí naše školy. Další činnosti zpracování provádí samotná společnost NAE London, jako konečný majitel škol, nebo naše regionální kanceláře, které jsou označeny v části Kontaktujte nás. Přesné rozdělení se mezi školami, studenty a v průběhu času liší. Na požádání můžeme potvrdit, jaké zpracovatelské činnosti která jednotka provádí. 

1.6          Toto prohlášení PICS se týká zpracování prováděného entitami NAE nebo jejich jménem. Vzhledem k tomu, že naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran, upozorňujeme, že nepřijímáme žádnou odpovědnost za zásady a pravidla těchto třetích stran týkající se osobních údajů nebo shromažďování a zpracování jakýchkoli osobních údajů.

 

2          Jaké osobní údaje zpracováváme?

2.1          Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje o vás a o studentech, za něž jste zodpovědní:

·       Životopisné a identifikační údaje ► včetně jména, pohlaví, státní příslušnosti, data a místa narození, údajů o rodinných příslušnících, informace z pasu.

·       Kontaktní údaje ► včetně adresy (adres), telefonního čísla (telefonních čísel), e-mailové adresy (adres), kontaktních údajů pro případ nouze

·       Informace o studentech ►zahrnují informace o přijetí (např. výsledky testů), datum nástupu, ročník, informace o třídě, ID školy, známky, poznámky, rozvrhy, dopravní cesty, fotografie a komunikaci s rodiči nebo zákonnými zástupci, učiteli a dalšími studenty a informace o hlášeních podaných studentem nebo týkajících se studenta (např. hlášení o šikanování atd.).

Za určitých, velmi omezených okolností sem mohou patřit také údaje o trestné činnosti (abychom mohli řádně řešit vážné problémy týkající se chování a jednat s příslušnými orgány) a následující zvláštní kategorie osobních údajů:

o     Informace o zdravotním stavu / lékařské informace obsahující informace týkající se jakéhokoli úrazu, který může student ve škole nebo při mimoškolní činnosti utrpět; jakékoli postižení; zdravotní stavy ovlivňující vzdělávání; a všechny zdravotní problémy, které by mohly ovlivnit schopnost učit se, abychom mohli zachovat bezpečné prostředí pro všechny studenty

o     Náboženské vyznání, etnický a rasový původ, abychom mohli zhodnotit kulturně-společenské prostředí, z něhož studenti pocházejí, za účelem vytvoření nejvhodnějších studijních podmínek pro všechny;

o     Fotografie studentů, abychom je mohli z bezpečnostních důvodů identifikovat.  Tyto fotografie nepoužíváme k žádnému jinému účelu. Někdy můžeme zahrnout fotografie do marketingových materiálů nebo je uveřejnit na sociálních médiích, avšak neučiníme tak bez toho, abychom si nejdříve vyžádali výslovný souhlas s tímto použitím.

Více informací o tomto zpracování naleznete zde: Použití zvláštních kategorií osobních údajů a údajů o trestné činnosti

·       Platební informace ► včetně údajů o bankovním účtu a kreditní nebo debetní kartě

·       Naše korespondence ► když nás kontaktujete vy nebo student, za něhož jste odpovědní, uchováme záznam o této korespondenci

·       Využití webových stránek a komunikace ► podrobnosti o návštěvách našich webových stránek a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a dalších sledovacích technologií, mimo jiné včetně adresy IP a názvu domény, verze prohlížeče a operačního systému, údajů o využití, údaje o poloze, webové protokoly a další komunikační údaje a zdroje, ke kterým máte přístup

·       Informace, které jste nám poskytli ► jakékoli další informace, které jste nám poskytli vy nebo student, za něhož jste odpovědní, získané například z vyplněných dotazníků nebo formulářů na zpětnou vazbu.

Odkud osobní údaje shromažďujeme 

2.2          Osobní údaje můžeme získat od vás (nebo studenta, za něhož jste odpovědní) přímo nebo od třetích stran, jako jsou jiné vzdělávací nebo sportovní instituce, ze seznamů sankcí a politicky exponovaných osob, od našich obchodních partnerů a z veřejných rejstříků.

 

 3          Jak vaše osobní údaje používáme

3.1          Vaše Osobní údaje (a údaje studenta, za něhož jste odpovědní) budou zpracovávány pouze v případě, že k tomu máme konkrétní účel a zákonné důvody. Tyto účely a zákonné důvody jsou uvedeny níže. Vysvětlení rozsahu dostupných důvodů lze nalézt zde Zákonné důvody.

(a)    Pro výběr a zápis studentů ► ke zpracování formulářů přihlášek, testů, pohovorů, tj. veškeré aktivity týkající se zápisu studenta do školy. Toto může za určitých omezených okolností zahrnovat zvláštní kategorie osobních údajů ve formě fotografií studentů pro identifikační a bezpečnostní účely; nebo v individuálních případech také údaje o trestné činnosti pro bližší ozřejmění prostředí, z něhož potenciální studenti pocházejí;

Zákonné důvody: plnění smlouvy; legitimní zájmy (abychom mohli plnit své povinnosti a poskytovat služby). Pokud potřebujeme zpracovávat údaje o trestné činnosti, budeme se opírat o významný veřejný zájem podle § 31 odst. 4 Školského zákona.

(b)    Pro plánování akademického, sportovního a časového rozvrhu studenta a poskytnutí přístupu do komunikačních sítí školy► k naplánování aktivit studenta a poskytnutí přístupu k intranetu školy a dalším komunikačním nástrojům pro ukládání informací

Zákonné důvody: plnění smlouvy; legitimní zájmy (abychom mohli plnit své povinnosti a poskytovat služby)

(c)     Pro rozvíjení a podporu studentů ► k hodnocení a učení studentů prostřednictvím dialogu, vedení záznamů a posouzení vhodnosti pro současné i budoucí školní i mimoškolní aktivity. Toto může za určitých omezených okolností zahrnovat zvláštní kategorie osobních údajů, jako například náboženské vyznání (je-li to požadováno), abychom mohli vytvořit všem Studentům vhodné vzdělávací a výchovné prostředí

Zákonné důvody: plnění smlouvy; legitimní zájmy (abychom mohli plnit své povinnosti a poskytovat služby). V omezených případech, kdy potřebujeme zpracovat vybrané zvláštní kategorie osobních údajů, se budeme opírat o výslovný souhlas.

(d)    Pro zajištění bezpečného a zdravého prostředí pro studenty a zaměstnance ► to může za určitých omezených okolností zahrnovat zvláštní kategorie osobních údajů, jako například:

(i)         údaje o zdravotním stavu, obsahující informace týkající se jakéhokoli úrazu, který může student ve škole nebo při mimoškolní činnosti utrpět; jakékoli postižení; zdravotní stavy ovlivňující vzdělávání; a všechny zdravotní problémy, které by mohly ovlivnit schopnost učit se. Tyto údaje používáme k vytvoření a zajištění vhodných opatření a přizpůsobení s ohledem na jednotlivá zdravotní postižení, alergie, nemoci a zranění, včetně poskytování souvisejících informací třetím stranám, jako jsou pojišťovny nebo lékaři, v příslušných případech; nebo

(ii)        údaje o trestné činnosti, abychom mohli vhodně řešit závažné problémy týkající se chování a informovat příslušné orgány.

Zákonné důvody: plnění smlouvy; zákonné povinnosti; legitimní zájmy (abychom mohli plnit své povinnosti a poskytovat služby).

V omezených případech, kdy potřebujeme zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu), se budeme opírat o významný veřejný zájem podle § 29 odst. 3 Školského zákona nebo o ochranu životně důležitých zájmů studentů, vás nebo jiné osoby (pokud nemůžete poskytnout souhlas).

V omezených případech, kdy potřebujeme zpracovávat údaje o trestné činnosti, se budeme opírat o výslovný souhlas, významný veřejný zájem podle § 31 odst. 4 Školského zákona nebo o ochranu našich právních nároků.

(e)    Pro uskutečňování mimoškolních programů ► s cílem zajišťovat, organizovat a řídit mimoškolní výlety a aktivity, včetně procesování plateb, které mohou zahrnovat předávání osobních údajů třetím stranám pro účely příslušného pojistného krytí, lékařské pomoci, dozoru a vlastního zajištění těchto aktivit.

Zákonné důvodyplnění smlouvy; legitimní zájmy (abychom mohli plnit své povinnosti a poskytovat služby)

(f)      Pro informování rodičů a zákonných zástupců o studentech ► s cílem podávat zprávy a uchovávat záznamy o pokrocích, příležitostech či potencionálních problémech studentů. Ve spolupráci se studenty, rodiči nebo zákonnými zástupci kooperujeme s dalšími subjekty (ze vzdělávacích, sportovních nebo jiných oblastí) ve vztahu ke studentům.

Zákonné důvody: plnění smlouvy; legitimní zájmy (abychom mohli plnit své povinnosti a poskytovat služby)

(g)     Pro poskytování informačních bulletinů a marketingových materiálů ► s cílem poskytnout vám a studentovi, za něhož jste odpovědní, aktualizace a nabídky týkající se našich produktů a služeb, které jste si vybrali. Pokud to vyžadují právní předpisy, získáváme k provádění této marketingové aktivity souhlas. Poskytneme vám možnost odhlásit se nebo upustit od jakékoli další elektronické marketingové komunikace, která je vám zasílána, nebo se můžete odhlásit tím, že nás kontaktujete na některý z kontaktů v sekci: Kontaktuje nás.

Zákonné důvodylegitimní zájmy (propagace našich služeb); souhlas

(h)     K zajištění, že dostaneme zaplaceno ► v případě potřeby, abychom obdrželi veškeré dlužné platby, nebo kde je nutné vymáhat veškeré takové nároky prostřednictvím zapojení externích agentur nebo právní cestou (včetně zahájení a vedení soudních řízení)

Zákonné důvody: plnění smlouvy; ochrana právních nároků; legitimní zájmy (abychom zajistili, že za své služby dostaneme zaplaceno)

(i)      Pro vylepšení našich služeb ► k analyzování osobní údajů, abychom lépe porozuměli vašim požadavkům nebo požadavkům studenta, za něhož jste odpovědní. To nám pomůže přizpůsobit a rozvíjet námi nabízené služby.

Zákonné důvody: legitimní zájmy (abychom mohli zlepšovat naše služby)

(j)      Pro monitorování určitých činností ► k monitorování komunikace, abychom zajistili dodržování našich interních postupů a veškerých právních požadavků

Zákonné důvody: plnění právních závazků; ochrana právních nároků; legitimní zájmy (abychom zajistili kvalitu a zákonnost našich služeb)

(k)     K zajištění relevantnosti obsahu webových stránek ► k zajištění, aby obsah z našich webových stránek byl pro vás a studenta, za něhož jste odpovědní, co nejsrozumitelněji a nejúčinněji prezentován.

Zákonné důvody: plnění smlouvy; legitimní zájmy (abychom mohli efektivně poskytovat služby na webových stránkách)

(l)      Pro reorganizaci nebo změnu našeho podniku ► v případě, že (i) jsme předmětem jednání o prodeji našeho podniku nebo jeho části třetí straně, (ii) jsme prodáváni třetí osobě, nebo (iii) procházíme reorganizací, může být nutné převést některé nebo všechny vaše osobní údaje a osobní údaje studenta (studentů) příslušné třetí straně (nebo jejím poradcům) jako součást postupu prověrky nebo je převést na tento reorganizovaný subjekt nebo na třetí osobu, za předpokladu, že jsou používané ke stejným účelům, jak jsou stanoveny v tomto prohlášení PICS, nebo za účelem analýzy jakéhokoli navrhovaného prodeje nebo reorganizace;

Zákonné důvody: legitimní zájmy (abychom mohli změnit a rozvíjet naše podnikání)

(m)   V souvislosti s právními povinnostmi nebo závazky ► můžeme zpracovat vaše osobní údaje nebo údaje studenta, za něhož jste odpovědní, abychom vyhověli zákonným požadavkům nebo se zapojili do dialogu s našimi kontrolními orgány. To může zahrnovat zpřístupnění těchto osobních údajů třetím osobám, soudu a/nebo kontrolním orgánům nebo donucovacím orgánům v souvislosti se šetřeními, řízeními nebo vyšetřováním takových orgánů kdekoli na světě nebo tam, kde je to nezbytné. To může zahrnovat rovněž zpracování údajů o trestné činnosti.

Zákonné důvody:  plnění právních závazků; ochrana právních nároků; legitimní zájmy (spolupracovat s donucovacími, kontrolními a veřejnými orgány).

V omezených případech, kdy potřebujeme zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů nebo údaje o trestné činnosti, se budeme opírat o významný veřejný zájem (např. Školský zákon) nebo o možnost uplatňovat a hájit naše právní nároky.

(n)     Pro správu našich webových stránek ► na svých webových stránkách používáme soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak používáme soubory cookie, prostudujte si prosím naše Zásady pro používání souborů cookie.

 

3.2          Můžeme také zpracovávat osobní údaje (včetně zvláštních kategorií osobních údajů nebo údaje o trestné činnosti), pokud je takové zpracování nezbytné pro zajištění, uplatňování nebo hájení právních nároků.

 

Sdílení osobních údajů s dalšími organizacemi 

3.3          V zájmu efektivního zajištění vzdělávání a školních služeb (včetně mimoškolních aktivit), někdy musíme sdílet informace s ostatními organizacemi. Informace sdílíme s následujícími subjekty:

(a)        Společnost NAE London a naše týmy v regionálních kancelářích (uvedené v části Kontaktujte nás), které vykonávají řídicí funkce

(b)        Naši dodavatelé, kteří nám pomáhají při poskytování vzdělávacích a mimoškolních služeb. Seznam našich dodavatelů lze na požádání poskytnout, viz část Kontaktujte nás.

3.4          Pokud jsou tyto subjekty mimo EHP, zajistíme, aby existovaly odpovídající záruky, které zajistí bezpečnost vašich Osobních údajů.  Další informace naleznete v části Export údajů mimo EHP.

 
4. Použití zvláštních kategorií osobních údajů a údajů o trestné činnosti 

4.1    Obecně platí, že nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů ani údaje o trestné činnosti studentů, rodičů nebo zákonných zástupců. Abychom však vám a studentům, za které jste zodpovědní, mohli efektivně poskytovat naše vzdělávací a školní služby (včetně mimoškolních aktivit) jsme za určitých, velmi omezených okolností, povinni shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat zvláštní kategorie osobních údajů, mimo jiné včetně následujících údajů:

(a)        Informace o zdravotním stavu / lékařské informace obsahující informace týkající se jakéhokoli úrazu, který může student ve škole nebo při mimoškolní činnosti utrpět; jakékoli postižení; zdravotní stavy ovlivňující vzdělávání; a všechny zdravotní problémy, které by mohly ovlivnit schopnost učit se, abychom mohli zachovat bezpečné prostředí pro všechny studenty

(b)        Náboženské vyznání, etnický a rasový původ proto, abychom mohli vytvořit všem studentům vhodné vzdělávací a výchovné prostředí

(c)        Fotografie studentů, abychom je mohli z bezpečnostních důvodů identifikovat.

V nezbytných případech můžeme také zpracovávat údaje o trestné činnosti, abychom mohli vhodně řešit závažné problémy týkající se chování a podávat hlášení příslušným orgánům.

4.2          Vedle obvyklých vhodných technických a organizačních opatření, která máme implementovány k zajištění bezpečnosti a integrity námi zpracovávaných osobních údajů, můžeme podle potřeby provádět ve vztahu ke zvláštním kategoriím osobních údajů další opatření. Tato opatření mohou zahrnovat segregaci, pseudonymizaci nebo omezení přístupu k údajům.

4.3          Pokud musíme zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů a údaje o trestné činnosti, činíme tak na základě následujících právních důvodů (viz Zákonné důvody, kde naleznete více informací):

Zvláštní kategorie údajů / údaje o trestné činnosti

Zákonné důvody / podmínky pro zpracování

Informace o zdravotním stavu a lékařské informace

Významný veřejný zájem (§ 29 odst. 3 Školského zákona), ochrana životně důležitých zájmů osob nebo ochrana našich právních nároků

Náboženské vyznání, etnický a rasový původ

Výslovný souhlas nebo ochrana našich právních nároků

Fotografie studentů

Výslovný souhlas nebo ochrana našich právních nároků

Údaje o trestné činnosti

Výslovný souhlas, ochrana našich právních nároků nebo tam, kde předmětný trestný čin může vést k přerušení studia nebo vyloučení studenta ze školy, budeme se opírat o významný veřejný zájem (§ 31 odst. 4 Školského zákona)

 

Souhlas 

4.4          Pokud je student mladší 18 let, získáme výslovný souhlas od jeho rodiče / zákonného zástupce odpovědného za studenta. Tento souhlas zůstává v platnosti, dokud jej neodvolá rodič / zákonný zástupce, který jej poskytl, nebo student za předpokladu, že:

(a)        student má právní způsobilost k odvolání souhlasu (viz Právní způsobilost),

(b)        odvolání souhlasu nemá škodlivý vliv na zájmy studenta. 

4.5          V každém případě, pokud student mladší 18 let, který je způsobilý poskytnout souhlas, později tento souhlas odvolá proti svým nejlepším zájmům, můžeme se obrátit na rodiče / zákonného zástupce a získat souhlas jeho jménem. 

4.6          Získáme souhlas přímo od každého studenta staršího 18 let. 

 

5          Právní způsobilost studentů rozhodovat o zpracování jejich osobních údajů 

5.1          Právní způsobilost bude posuzována takto:

5.2          Studenti ve věku do 15 let: Pokud je student mladší 15 let, nebude považován za dostatečně zralého, aby mohl rozhodovat o zpracování svých osobních údajů. Těmto studentům poskytneme zjednodušenou verzi tohoto prohlášení PICS odpovídající jejich věku a budeme se opírat o souhlas poskytnutý rodičem / zákonným zástupcem, podle potřeby.

5.3          Studenti ve věku 15–18 let: Pokud je student starší 15 let, ale mladší 18 let, předpokládá se, že je dostatečně zralý, aby mohl rozhodovat o zpracování svých osobních údajů, s výhradou individuálního hodnocení jeho zralosti a schopnosti porozumění, pokud se to bude považovat za nezbytné. Těmto studentům poskytneme kopii tohoto prohlášení PICS, ale nadále se budeme opírat o souhlas poskytnutý rodičem / zákonným zástupcem, podle potřeby, jak je popsáno v části Souhlas.

5.4          Studenti starší 18 let: Pokud student dosáhne věku 18 let, bude považován za dostatečně zralého, aby mohl rozhodovat o zpracování svých osobních údajů. Těmto studentům poskytneme kopii tohoto prohlášení PICS a obdržíme od nich souhlas přímo, podle potřeby.


  1. Přenos, ukládání a zabezpečení Osobních údajů

Zabezpečení na internetu 

6.1          U žádného přenosu dat přes internet nebo prostřednictvím webových stránek nemůže být garantováno jejich stoprocentní zabezpečení před vniknutím. Ujišťujeme Vás však, že máme implementovány komerčně přiměřené fyzické, elektronické a procedurální nástroje ochrany vašich osobních údajů a údajů studenta, za něhož jste odpovědní, v souladu s legislativními požadavky na ochranu osobních údajů. 

6.2          Veškeré informace, které jste nám vy nebo student, za něhož jste odpovědní, poskytli, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech nebo serverech našich dodavatelů a jsou přístupné a používány v souladu s našimi bezpečnostními zásadami a standardy. V této souvislosti Vás nicméně žádáme, abyste vy nebo student, za něhož jste odpovědní:

(a)        se zdrželi sdílení hesla umožňujícího přístup k určitým částem našich webových stránek, aplikacím nebo systémům jiným osobám,

(b)        dodržovali veškeré další bezpečnostní postupy, o nichž vás budeme čas od času informovat.

 

Vývoz mimo EHP 

6.3          Vaše osobní údaje nebo údaje o studentovi, za něhož jste odpovědní, mohou být přeneseny či uloženy v místě určení mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo zde zpřístupněny zaměstnancům nebo dodavatelům. Bez ohledu na umístění budeme uplatňovat stejné záruky ochrany údajů, jaké uplatňujeme v EHP. 

6.4          Některé země mimo EHP byly schváleny Evropskou komisí jako země poskytující ochranu, která je v podstatě ekvivalentní zákonům o ochraně osobních údajů v EHP, a proto k přenosu osobních údajů do těchto jurisdikcí není vyžadována žádná další záruka. Do zemí, které tato schválení nezískaly (viz úplný seznam zde http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), předáme tyto údaje pouze pod podmínkou přistoupení k smluvním podmínkám schváleným Evropskou komisí, které ukládají rovnocenné povinnosti týkající se ochrany osobních údajů přímo příjemcům, pokud platné právní předpisy o ochraně osobních údajů neumožňují uskutečňovat takové přenosy bez uvedených formalit. 

6.5          Kontaktujte nás prosím, pokud si přejete vidět kopii konkrétních ochranných opatření použitých při exportu osobních údajů vztahujících se k vám nebo k studentovi, za něhož jste odpovědní.

 

Omezení uchovávání 

6.6          Osobní údaje uchováme tak dlouho, jak je potřebné pro účely zpracování, pro něž byly shromážděny, a jakýkoli jiný povolený související účel (například některé údaje o právních jednáních a související korespondence mohou být uchovány až do vypršení promlčecí lhůty ve vztahu k potencionálním nárokům z těchto právních jednání, nebo aby byly dodrženy zákonné požadavky týkající se uchovávání těchto údajů). Pokud jsou Osobní údaje používány pro dva účely, budeme je uchovávat až do vypršení delší lhůty pro jeden z těchto účelů; avšak k účelu s kratší lhůtou, která uplyne, je přestaneme používat. Přístup k Osobním údajům omezujeme pouze na ty osoby, které je potřebují k použití pro příslušné účely. 

6.7          Naše doby uchovávání vycházejí z obchodních potřeb a příslušných zákonů. Záznamy, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratně anonymizovány (a anonymizované informace mohou být zachovány) nebo bezpečně zničeny. 

 

  1. Práva týkající se osobních údajů 

Mějte na paměti práva, která mají Subjekty údajů ve vztahu k jejich osobním údajům 

7.1          Subjekty údajů mají řadu práv, která se týkají používání jejich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se vztahují některé výjimky, a proto je nebudete moci uplatnit ve všech situacích. Kromě toho se mezi členskými státy EU mírně liší. Pokud si přejete uplatnit některá z těchto práv, zkontrolujeme váš nárok a v přiměřené lhůtě odpovíme. 

7.2          Studenti mohou mít možnost uplatňovat tato práva nezávisle, pokud mají Právní způsobilost

7.3          V případě potřeby budete mít následující práva týkající se vašich osobních údajů nebo osobních údajů studenta, za něhož jste odpovědní: 

·            Přístup k údajům: ► Společnost NAE poskytne přístup ke všem osobním údajům o vás nebo o studentovi, za něhož jste odpovědní. Tyto informace vám zpravidla poskytneme do jednoho měsíce, v rámci kterého si musíme potvrdit vaši totožnost a pochopit rozsah vašeho požadavku.

·            Oprava: ► Požadavek na úpravu nepřesných osobních údajů.

·            Vymazání: ► Požadavek, abychom za určitých okolností vymazali osobní údaje. Pokud byly osobní údaje zpřístupněny, budou učiněny přiměřené kroky s cílem informovat ostatní správce, kteří zpracovávají údaje, u kterých jste požádali o vymazání veškerých odkazů na tyto údaje, jejich kopií nebo reduplikací.

·            Odvolání souhlasu: ► Odvolání všech souhlasů se zpracováním, které jste nám poskytli nebo které byly poskytnuty vaším jménem, abyste zabránili dalšímu zpracování, pokud neexistuje jiný důvod, o nějž bychom se mohli při zpracování vašich osobních údajů opřít.

·            Omezení: ► Požadavek, aby některé osobní údaje byly za určitých okolností označeny za omezené, například když řešíme nějakou stížnost, kterou jsme obdrželi. Omezení znamená, že zatímco údaje stále uchováváme, nebudeme je zpracovávat, dokud nebude možné toto omezení zrušit.

·            Přenositelnost: ► obdržení kopií veškerých osobních údajů, které jste nám poskytli nebo jejich předání jinému správci, a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu.

·            Zabránění zpracování: ► Požadavek, aby společnost NAE zastavila jakékoli zpracování na základě legitimních zájmů, ledaže by důvody společnosti NAE k provedení tohoto zpracování převažovaly nad jakýmkoli poškozením vašich práv na ochranu údajů.

·            Marketing: ► Požadavek, aby společnost NAE zabránila zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

·            Vznesení stížnosti: ► Stížnost podaná u místního orgánu pro ochranu osobních údajů na naše zpracování vašich osobních údajů.

7.4          Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se vašich práv nebo výkonu svých práv, kontaktujte nás.

 

Změny našeho prohlášení PICS a/nebo zásad týkajících se souborů cookie8.1          Naše prohlášení o shromažďování osobních údajů (PICS) a zásady týkající se souborů cookie se mohou v budoucnosti čas od času změnit. Proto vám doporučujeme si čas od času při návštěvě webových stránek Školy toto prohlášení a zásady přečíst, abyste měli aktuální informace o tom, jak osobní údaje používáme. 8.2          Toto prohlášení PICS bylo naposledy aktualizováno dne [l].

 

Zákonné důvody

Použití Osobních údajů podle právních předpisů EU o ochraně osobních údajů musí být odůvodněno jedním z řady zákonných důvodů a my musíme v těchto zásadách stanovit zákonný důvod pro každé použití. Zákonné důvody, které používáme k odůvodnění každého použití vašich údajů, uvádíme zde: Jak vaše Osobní údaje používáme 

Toto je přehled všech hlavních zákonných důvodů, které odůvodňují používání vašich údajů:

 

Souhlas: Poskytli jste svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více specifikovaných účelů. Svůj souhlas můžete odvolat tak, že nás kontaktujete. Pokud tak však učiníte, možná vám nebudeme nadále schopni poskytovat vzdělávací služby.

Plnění smlouvy: pokud jsou vaše informace nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy s vámi.

Právní povinnost: pokud potřebujeme používat vaše informace k tomu, abychom dostáli našim povinnostem daným aplikovatelnými právními předpisy.

Legitimní zájmy: kde využíváme vaše informace k dosažení legitimního zájmu a naše důvody pro použití převažují nad jakýmkoli poškozením vašich práv na ochranu údajů.

Právní nároky: pokud jsou vaše informace nezbytné pro ochranu nebo uplatnění nároku vůči vám, nám nebo třetí osobě.

 

Toto jsou hlavní zákonné důvody, které odůvodňují použití speciálních kategorií vašich osobních údajů a údajů o trestné činnosti v omezených případech, kdy je to nutné:

Výslovný souhlas: Poskytli jste svůj výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více specifikovaných účelů. Svůj souhlas můžete odvolat tak, že nás kontaktujete. Pokud tak učiníte, možná vám nebudeme nadále schopni poskytovat vzdělávací služby

Ochrana životně důležitých zájmů Vašich, studentů nebo jiné osoby, pokud souhlas nemůžete poskytnout: Zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů vás, studentů nebo jiné fyzické osoby a nemáte možnost fyzicky nebo právně poskytnout souhlas.

Právní nároky: Zpracování je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo hájení právních nároků včetně soudního vymáhání.

Významný veřejný zájem: Zpracování je nezbytné z důvodů významného veřejného zájmu na základě právních předpisů EU nebo místních zákonů.

 

Definice

V tomto prohlášení PICS se používají následující pojmy:

Údaje o trestné činnosti: V EU mohou být Osobní údaje týkající se odsouzení za trestný čin nebo trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření zpracovávány pouze tehdy, je-li to povoleno právními předpisy členského státu nebo EU.

Správce údajů: osoba, která sama nebo společně s ostatními určuje účel a způsoby zpracování Osobních údajů. Společnost NAE je Správcem údajů v případě všech informací používaných při její činnosti týkajících se zaměstnání.

Subjekt údajů: pro účely těchto zásad se jedná o všechny živé jedince, o kterých uchováváme Osobní údaje, včetně zaměstnanců, studentů, rodičů nebo zákonných zástupců, dodavatelů a obchodních partnerů. Subjekt údajů nemusí být státním příslušníkem nebo rezidentem země, v níž má sídlo příslušná společnost skupiny NAE. V rámci EU mají všechny Subjekty údajů zákonná práva týkající se jejich Osobních údajů.

Zpracovatel údajů: jedná se o osobu, která zpracovává Osobní údaje jménem Správce údajů (bez zaměstnanců Správce údajů). Dodavatelé a agentury společnosti NAE, které zpracovávají Osobní údaje v našem zastoupení, budou Zpracovateli údajů.

Školský zákon: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Zákonní zástupci / Rodiče: znamená rodiče nebo zákonné zástupce zodpovídající za studenta.

Právní způsobilost má význam, který je uveden zde: Právní způsobilost

NAE, naše, nám, my: Společnost Nord Anglia Education (která zahrnuje všechny společnosti a školy uvedené na stránce kontaktů).

NAE London: naše ústředí se sídlem Nord Anglia Education, 4th Floor, Nova South 160 Victoria Street, Londýn, Velká Británie

Naše, NAE, nám, my: Společnost Nord Anglia Education (která zahrnuje všechny společnosti a školy uvedené na stránce kontaktů).

Rodiče / Zákonní zástupci: znamená rodiče nebo zákonné zástupce  zodpovídající za studenta.

Osobní údaje: veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná osoba je osoba, která může být identifikována (přímo nebo nepřímo) odkazem na „identifikátor“. Patří k nim jména, identifikační čísla, údaje o poloze, on-line identifikátory nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, psychologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu dané osoby.

Týmy regionálních kanceláří: Nord Anglia International School LLC, společnost působící v Dubaji ve Spojených arabských emirátech se sídlem na adrese Office No. 001, Level 100, Arenco Tower, Media City, Dubaj; Collège Champittet SA, společnost zapsaná ve Švýcarsku se sídlem na adrese Chemin de Champittet, c/o Collège Champittet; Nord Anglia Education Limited, společnost působící v Anglii a Walesu se sídlem na adrese 6th Floor, 18 King William Street, Londýn, Spojeném království, EC4N 78P.

Škola (školy): znamená jakoukoli školu v rámci skupiny Nord Anglia Education Group.

Zvláštní kategorie osobních údajů: tento typ údajů je v EU a některých dalších zemích podroben přísnějším podmínkám zpracování než jiné Osobní údaje a v EU zahrnuje Osobní údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské vyznání nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích a zpracování genetických údajů, biometrických údajů s cílem jednoznačně identifikovat osobu, nebo údaje týkající se zdravotního stavu, sexuálního života a sexuální orientace. Údaje týkající se zdraví zahrnují osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví jednotlivce, které odhalují informace o zdravotním stavu jednotlivce. V jiných zemích můžou zvláštní kategorie osobních údajů zahrnovat další kategorie informací, jako jsou finanční informace a hesla. V případě pochybností se obraťte na Školu.V EU mohou být Osobní údaje týkající se odsouzení za trestný čin nebo trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření zpracovávány pouze tehdy, je-li to povoleno právními předpisy členského státu nebo EU.

Student: znamená, že každý budoucí, minulý nebo současný student školy.

Nám, NAE, naše, my: Společnost Nord Anglia Education (která zahrnuje všechny společnosti a školy uvedené na stránce kontaktů).

My, NAE, naše, nám: Společnost Nord Anglia Education (která zahrnuje všechny společnosti a školy uvedené na stránce kontaktů).

 

Kontaktujte nás: Společnosti a školy Nord Anglia Education

Název subjektu

Adresa

Kontaktní osoba pro oblast ochranu údajů (a její role)

Úřad pro ochranu údajů v EHP

NAE Hong Kong Limited

St George's Building Level 12, 2 Ice House Street, Central, Hongkong, Čína

 

N/A

Nord Anglia International School LLC

Office No. 001, Level 100, Arenco Tower, Media City, Dubaj

 

N/A

Collège Champittet SA

Chemin de Champittet, c/o Collège Champittet, Švýcarsko

 

N/A

Nord Anglia Education Limited

6th Floor, 18 King William Street, London, Spojené království, EC4N 78P

 

Úřad komisaře pro informace

https://ico.org.uk

Česko Britská Základní Škola, spol. s r.o.

Praha 4, Kamýk, K Lesu 2/558, 14200 Česká republika

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

https://www.uoou.cz/en/

Prague British International School, s.r.o.

Praha 4, Kamýk, K Lesu 2/558, 14200 Česká republika

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

https://www.uoou.cz/en/

 


[1] z angl. Privacy Information Collection Statement neboli PICS“