Khối Lớp Theo Độ Tuổi Tại Trường BVIS  - Year Group Placement
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
10 Tháng Sáu, 2020

Khối Lớp Theo Độ Tuổi Tại Trường BVIS

Vui lòng xem bảng so sánh khối lớp giữa trường BVIS và một số nước trên thế giới.
TUỔI
CẤP LỚP
BVIS 
ANH QUỐC
VIỆT NAM
HÀN QUỐC
2+
N/A
Mầm non 2 tuổi (F1)
Mầm non 2 tuổi (Pre-School)
Nhà trẻ
Mầm non 2 tuổi (Play House)
3+
Mầm non
Mầm non 2 tuổi (F2)
Mầm non 3 tuổi (Nursery)
Lớp Mầm
Mầm non 3 tuổi (Play House)
4+
Mầm non 2 tuổi (F3)
Mầm non 4 tuổi (Reception)
Lớp Chồi
Mầm non 4 tuổi (Kindergarten)
5+
Tiểu học
(Lower Primary)
Lớp 1
Lớp 1
Lớp Lá
Mầm non 5 tuổi (Kindergarten)
6+
Lớp 2
Lớp 2
Lớp 1
Lớp 1
7+
Tiểu học
(Upper Primary)
Lớp 3
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 2
8+
Lớp 4
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 3
9+
Lớp 5
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 4
10+
Lớp 6
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 5
11+
Trung học
(Key Stage 3)
Lớp 7
Lớp 7 (Form 1)
Lớp 6
Lớp 6
12+
Lớp 8
Lớp 8 (Form 2)
Lớp 7
Lớp 7
13+
Lớp 9
Lớp 9 (Form 3)
Lớp 8
Lớp 8
14+
Trung học
(Key Stage 4)
Lớp 10
Lớp 10 (Form 4)
Lớp 9
Lớp 9
15+
Lớp 11
Lớp 11 (Form 5)
Lớp 10
Lớp 10
16+
Trung học
(Key Stage 5)
Lớp 12
Lớp 12 (Lower 6th)
Lớp 11
Lớp 11
17+
Lớp 13
Lớp 13 (Upper 6th)
Lớp 12
Lớp 12