NAE logo_200x200
WRITTEN BY
Nord Anglia
17 February, 2017

International A Levels - The Way To Top Universities

Screen Shot 20170217 at 12028 PM
International A Levels - The Way To Top Universities
International A Levels - The Way To Top Universities Time: 08:30 - 12:00pm  - 18/03/2017 Venues: Melia Hotel Hanoi

International A Levels - The Way To Top Universities

Time: 08:30 - 12:00pm  - 18/03/2017

Venues: Melia Hotel Hanoi

Sign up

Timeline: 

 

Thời gian

 

Thời lượng

Content

Nội dung

 

Ghi chú

8:30 – 9:00

 

Guest registration

Đăng ký

 

9:00 – 9:05

5’

Introduction

Giới thiệu

MJS – Principal BVIS HANOI

Hiệu trưởng BVIS Hanoi

9:05 – 9:15

10’

MOET’s perspective about A level and feasibility of acceptation for entrance in VN universities

Đánh giá của Bộ GD&ĐT về bằng Tú tài Anh (A level) và khả năng cho phép các trường đại học VN chấp nhận bằng Tú tài Anh để nhập học

MOET representative

Đại diện Bộ GD&ĐT

9:20 – 9:40

20’

Global university recognitions

Sự công nhận của các trường đại học trên toàn cầu

Representative of CIE

Đại diện từ Hội đồng Khảo thí Cambridge CIE

9:45 – 10:10

25’

Preparing for university with A level

Chuẩn bị vào Đại học với bằng Tú tài Anh (A level)

Ben Schmidt, Senior Regional Director, Cambridge International Examinations

Ben Schimidt, Giám đốc cấp cao Vùng, Hội đồng Khảo thí Cambridge (CIE)

10:15 – 10:30

15’

Q&A

Hỏi đáp

 

10:30 – 10:45

15’

Break

Giải lao

 

  1.  
  1.  

Practices from Universities about A level recognitions

3-4 universities (10 minutes each)

 

Kinh nghiệm của các Trường Đại học quốc tế về công nhận bằng Tú tài Anh (A level)

3- 4 Trường (10 phút/trường)

Representatives of universities worldwide

Đại diện của các trường đại học trên thế giới

  1. 1:20 – 11:40

20’

Practices from Businesses

(10 minutes each)

Kinh nghiệm của các doanh nghiệp (10 phút/doanh nghiệp)

Ms. Dang Trang, Country Head ICAEW/Bà Đặng Trang – Trưởng VP ICAEW tại Việt Nam

Ms. Hoang Tri-Mai, Managing Director Rolls Royce Vietnam/Bà Hoàng Tri Mai – Tổng Giám đốc Rolls Royce Việt Nam

  1. 45 – 11:55

10’

Q&A

Hỏi đáp

 

11:55 – 12:00

5’

Closing speech and thanks to speakers

Phát biểu kết thúc và cảm ơn diễn giả

MJS – Principal BVIS HANOI

Hiệu trưởng BVIS Hanoi