School closed

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourNew Page (30 Aug 2021 16:56:46).

Předškolní etapa (Early Years Foundation Stage)

V mateřské škole na PBIS se řídíme britským kurikulem pro předškolní etapu Early Years Foundation Stage (EYFS). Jedná se o osnovy pro děti od narození do 5 let, které nastiňují vývojové i vzdělávací etapy podle toho, jak děti rostou a vyvíjejí se.

Náš přístup

V mateřské škole na PBIS se řídíme britským kurikulem pro předškolní etapu Early Years Foundation Stage (EYFS). Jedná se o osnovy pro děti od narození do 5 let, které nastiňují vývojové i vzdělávací etapy podle toho, jak děti rostou a vyvíjejí se.

Osnovy jsou rozděleny do 7 oblastí učení a ty jsou dále rozděleny do 3 hlavních a 4 konkrétních oblastí:

Hlavní oblasti:

 • Osobní, sociální a emoční rozvoj
 • Komunikace a jazyk
 • Fyzický rozvoj

Konkrétní oblasti:

 • Gramotnost
 • Matematika
 • Porozumění světu
 • Výrazové umění a tvorba

Na PBIS se nejprve hodně zaměřujeme na tři hlavní oblasti, které jsou základem pro úspěšný pokrok v dalších čtyřech konkrétních oblastech. Jak dětem vzrůstá sebedůvěra a schopnosti ve třech hlavních oblastech, měla by se pozornost postupně přesunout směrem k vyváženějšímu zaměření na všechny oblasti učení. Pokud však během předškolního období pokrok dítěte v jakékoli hlavní oblasti vytváří důvod k obavám, promluvíme si o tom s rodiči nebo pečovateli dítěte a dohodneme se, jak mu pomoci.

U dětí, které doma nemluví anglicky, podnikneme přiměřené kroky, abychom jim poskytli příležitost k rozvoji a používání jejich mateřského jazyka při hraní i učení, což u nich podpoří rozvoj jazyka, kterým mluví doma. Naším cílem je také zajistit, aby děti měly dostatek příležitostí naučit se anglicky a dosáhnout v tomto jazyce dobré úrovně během jejich pobytu v mateřské škole. Tím zajistíme, že budou moci těžit z příležitostí, které se jim budou naskýtat, až nastoupí do 1. ročníku.

Kurikulum EYCC

Vytvořili jsme také vlastní kurikulum předškolní tvořivost Early Years Creative Curriculum (EYCC), které podporuje kurikulum předškolní etapy EYFS.

V raném dětství se děti učí z okolního prostředí. Nerozdělují učení podle jednotlivých předmětů. Z tohoto důvodu jsme vytvořili transdisciplinární tematický model učení ve dvouletém cyklu. Říkáme mu kurikulum předškolní tvořivosti (EYCC) a každé téma nazýváme „konceptem“.

Pro každý semestr máme hlavní koncept a s jeho pomocí učíme všechny ostatní výukové oblasti předškolní etapy. Vedle něj existuje ještě jeden koncept, který běží po celý daný rok a pravidelně se k němu vracíme. Volba dlouhodobých pokračujících témat odráží přirozenou potřebu dětí ve věku od 2 do 5 let vztahovat učení a zkušenosti k sobě samým a své bezprostřední sféře, aby jim mohli plně porozumět a užít si je.

Všechny koncepty jsou dostatečně obecné, aby učitelé mohli flexibilně sledovat zájmy dětí a zajistili, že jsou aktivně zapojeny do učení a mohou jej samy ovlivňovat. Ve Velké Británii je to považováno za osvědčený postup.

Vzhledem ke dvouletému cyklu jsou všechny děti mateřské školy PBIS vždy zapojeny do stejného tématu společně. To má mnoho výhod pro děti i pro učitele, co se týče organizace zdrojů, učebního prostoru, výletů, návštěvníků školy a vertikálního učení.

Základní výukové strategie

 • Řídíme se kurikulem EYFS na takové úrovni, aby bylo přístupné všem dětem.
 • Plánování výuky a učení odpovídá individuálním schopnostem, kompetencím a zájmům dětí. Ne všechny děti mají stejné zkušenosti.
 • Učení si proto řídí děti samy. Koncepty a prvky jsou odrazovým můstkem nápadů, ale učení se přizpůsobuje zájmům dětí. Plánování lekcí je tedy flexibilní.
 • Učební prostředí je aktivní a funguje jako další učitel. Plánovaná škála příležitostí poskytovaných uvnitř i vně umožňuje dětem dosáhnout rozvoje ve všech oblastech kurikula.
 • Vnitřní i venkovní prostory mají stejný význam a měly by být považovány za jednu souvislou třídu, ve které se děti učí.
 • MIT our new approach to STEAM signpost

  Our Approach To STEAM

  Our approach to STEAM (science, technology, engineering, arts and maths) is an innovative way to help your child develop skills for the future. We have teamed up with one of the most influential universities in the world to help guide the way on STEAM learning.

 • Juilliard-Nord Anglia Overview

  Juilliard Curriculum Overview

  What is the Juilliard-Nord Anglia embedded music curriculum and what does it mean for your child?