Hướng dẫn chi tiết để hiểu các cấp (levels) trong Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh - the-complete-guide-to-understanding-national-curriculum-levels
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
13 Tháng Tư, 2015

Hướng dẫn chi tiết để hiểu các cấp (levels) trong Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh

Hướng dẫn chi tiết để hiểu các cấp (levels) trong Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh - the-complete-guide-to-understanding-national-curriculum-levels
Hướng dẫn chi tiết để hiểu các cấp (levels) trong Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh
Hướng dẫn chi tiết để hiểu các cấp (levels) trong Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh Quý phụ huynh vừa nhận được báo cáo học tập của các em? Quý vị chưa hiểu hết được những con số và chữ trong Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh? Quý vị không hiểu sự khác biệt giữa 6b và 7a? Sau đây là hướng dẫn tóm tắt cho các cấp độ của Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh cho khối Trung học.

Quý phụ huynh vừa nhận được báo cáo học tập của các em? Quý vị chưa hiểu hết được những con số và chữ trong Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh? Quý vị không hiểu sự khác biệt giữa 6b và 7a? Sau đây là hướng dẫn tóm tắt cho các cấp độ của Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh cho khối Trung học.

Đầu tiên là về chương trình…

Trường BVIS giảng dạy theo Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh và Nhà Trường đánh giá sự tiến bộ của các em theo các cấp được quy định bởi Chương trình Quốc gia của Bộ giáo dục Anh. Về cơ bản, chương trình này đã đặt ra yêu cầu về những gì các em cần phải học được trong các bộ môn chính, như toán, đọc, viết và khoa học. Và nhà Trường được yêu cầu đánh giá học sinh theo các tiêu chuẩn trên.
1

Quá trình đánh giá được thiết kế để giúp đảm bảo các em có được sự tiến bộ đầy đủ trong học tập. Các thông tin này cho phép Quý phụ huynh có thể so sánh sự tiến bộ của các em so với mong đợi từ chương trình quốc gia Anh.

Phụ huynh sẽ cần biết những gì?

Mỗi môn học vào cuối khối KS3 các em sẽ được đánh giá cấp độ của mình bằng con số.

Các cấp sẽ được chia thành những cấp phụ – các chữ cái a, b và c. Nếu con Quý vị được nhận “a” điều đó có nghĩa việc học tập của các em ổn định, an toàn trong phạm vi cấp độ và sẵn sàng cho cấp độ tiếp theo, “b” có nghĩa an toàn và “c” có nghĩa là các em cần cố gắng thêm và chỉ mới bắt đầu vào cấp độ. Khi các em nhận được 1a có nghĩa là các em đã có những cố gắng rất tốt để hoàn thành cấp độ 1 và sẵn sàng cho cấp độ 2.

Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục Anh,  cấp độ được dự kiến đến cuối năm học cho mỗi khối lớp:

Lớp 7: 5c

Lớp 8: 5a

Lớp 9: 6b

Một số học sinh sẽ học vượt quá mong đợi, đạt được cấp 6 trong lớp 7 hoặc cấp 7 trong lớp 9, các em khác sẽ có thể đạt được các cấp thấp hơn.

Các em sẽ tiến bộ như thế nào trong một năm học?

Bộ giáo dục Anh kỳ vọng các em đạt cấp độ 4 vào đầu năm lớp 7 và cấp độ 5 hoặc 6 vào cuối năm lớp 9.

Trung bình các em lên 2 cấp, hoặc 6 cấp phụ trong 3 năm, tương đương với 2 cấp phụ một năm.

2

Tất nhiên, đây chỉ là mục tiêu và sự tiến bộ của từng cá nhân các em và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố xung quanh – hoàn toàn bình thường nếu một năm sự tiến bộ của các em không bằng những năm còn lại hoặc hơn. Nếu Quý phụ huynh cảm thấy sự tiến bộ của các em là không hợp lý xin vui lòng trao đổi cùng giáo viên của các em.

Điểm IGCSE và tú tài A 

Ở khối KS4, điểm trong báo cáo học tập là A*,  A, B, C, D, E, F hoặc G

Ở khối KS5, điểm trong báo cáo học tập là A*, A, B, C, D hoặc E