Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy Information Collection Statement.

EMERGENCY NOTICE
 • Phương pháp tiếp cận độc đáo

  Chúng tôi mang tới những tinh hoa của hai nền giáo dục Anh Quốc và Việt Nam.

  Secondary Student studying

 • Phát triển lãnh đạo tương lai

  Học sinh của chúng tôi tự tin, sáng tạo, nhiệt huyết và sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.

  Primary Student playing flute

 • Truyền cảm hứng cho học sinh

  Đội ngũ nhân viên của Trường luôn tận tụy để hiểu rõ mỗi học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, qua đó đảm bảo sự thành công của tất cả các em.

  hoc-my-thuat-khoi-trung-hoc-bvis-ha-noi

 • Thắp lửa đam mê học tập

  Trang bị cho học sinh công cụ học tập hữu ích và rèn luyện khả năng để thành công ở cả Việt Nam và nước ngoài.

  hoc-sinh-khoi-trung-hoc

 • Hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn với chúng tôi

  Những thông tin quan trọng giúp bạn kết nối với nhà trường.

  hoc-sinh-khoi-tieu-hoc

 • Mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm

  Luôn có những điều mới mẻ và thú vị chào đón bạn hàng ngày.

  EYFS student

ket-qua-ky-thi-IGCSE-2017-2018

2017/18 BVIS 국제 학교 학생들의 뛰어난 IGCSE 시험 결과

하노이, 2018 816– BVIS (British Vietnamese International School) 국제학교 학생들이 IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) 학력 평가에서 3년 연속으로 영국 학생들의 평균 점수를 넘어서는 결과를 달성했다. 또한, 학생들의 92%가 수학, 영어 과목을 포함한 5개 과목에서 상위 수준을 의미하는 A*(A STAR)~ C를 획득하였다.
BVIS 교장 Mark Sayer는 “3년연속 IGCSE의 훌륭한 결과는 학생들과 교사들에게 엄청난 성과입니다. 이 시험은 국제 대입 시험 A 레벨의 기초를 제공해주며, 나아가 세계 최고 대학들의 입학에 도움을 줍니다. BVIS 학생들은 혁신적이고 경험이 많은 교사들과 양질의 교육 시스템을 통해 많은 혜택을 받고 있으며, 이러한 결과는 이중 언어(Bilingual) 학교의 성공을 보여줍니다.” 라고 말했다. Mark Sayer
IGCSE는 전 세계 14-16세의 학생들을 언어, 인문학, 사회 과학, 수학, 컴퓨터 공학 등 광범위한 분야에 걸쳐 평가하는 국제적으로 공인된 학력 평가로, 현재 전세계 최고의 대학들이 A 레벨 과정 입문을 앞둔 14-16세 학생들의 학력을 가늠하는 중요한 기준으로 인식되고 있다.
IGCSE에서 최근 지속적으로 영국 학생들의 평균 학업 성취도를 뛰어넘은 BVIS의 성공은, 학교의 우수한 학력과 이를 결과적으로 만들어내는 교육의 질, 그리고 학생들의 학구열을 보여주는 좋은 근거이다.
 • ’17~18년 IGCSE평가에 응시한 BVIS 학생 중, 46.3%가 최상위 성적(A*, A)를 획득했다.  이는 동평가 영국의 A*, A 획득자 비율(20%)을 26% 상회한다.
 • 전체 평가 과목 중 5개 이상의 과목에서 A*~C에 해당하는 결과를 얻은 BVIS학생 비율은 작년 88%에서 올해 92%로 4% 상승했다.
 • BVIS학생의 14.3%는 모든 평가 과목에서 A*~A를 획득했다.
BVIS-Hanoi-Dat-Ket-Qua-Tot-Trong-Ky-Thi-IGCSE-2017-2018
노드 앙글리아 교육 재단의 IGCSE 결과:
 • 올해 전 세계 31개국의 1,659명의 노드앙글리아 교육재단 학생들이 IGCSE 시험에 응시하였다.
 • 50%이상의 과목에서 A* 또는 A를 획득했으며 이는 영국평균20.5%를 2.5배 상회한다.
 • 90.2%의 학생들이 A*에서 C점수를 획득하였으며 이것은 영국평균 66.9%보다 23%높은 성취이다.

BVIS (BRITISH VIETNAMESE INTERNATIONAL SCHOOL, HANOI) 대해
BVIS 국제적으로 인정된 영국 커리큘럼을 영어와 베트남어로 가르치는 이중 언어 학교이다. 로얄시티 아파트 단지내에 위치해 있으며, 유치부부터 고등부(2세~18세) 까지의 학생들이 재학중이다. 유치부는 IEYC (International Early Years Curriculum), 초등부는IPC (International Primary Curriculum), 중고등부는 Cambridge 영국교과과정을 따른다. 10-11학년은 IGCSE, 12-13학년은 A-level 과정을 하고 있다.