NAE logo_200x200
WRITTEN BY
Nord Anglia
29 May, 2020

Thank you teacher!

97456295_1540669629428413_7293845188714168320_o
Thank you teacher! Our teachers had worked very hard to bring the best Virtual School Experience for students. Let's see what students wrote about us!

🤗 👩‍🏫 👨‍🏫Các giáo viên đã làm việc rất chăm chỉ để mang lại Trải nghiệm Trường học Ảo tốt nhất dành cho học sinh. Hãy xem những gì các em học sinh đã viết về chúng tôi!