Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Truly International

  We have students from over 50 different countries at our school, making us a truly international family.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inspiring and Passionate

  Dedicated, motivated and highly professional, all of our staff at The British International School Bratislava are here to ensure that every child thrives.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Excellence & Achievement

  Learning at BISB focuses on academic rigour and achieving great results but also on developing individualised skills and talents, enabling students to be successful in all areas of learning.

  BISB Admissions

 • High Quality Learning

  Our passion is education. We help to prepare young people of all ages to embrace the challenges that life brings and the international global society in which their future lie.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Start your journey with us

  We are proud of our growing family of parents, teachers and socially-confident students. We’d love to welcome you too!

  British International School Bratislava

 • Unique Opportunities

  We enrich your child’s learning experience with opportunities beyond the ordinary.

  British International School Bratislava

 • Did you know?

  You can still purchase the BISB cookbook made by our wonderful PTA.

  cookbook

School Lunches Survey

19 March 2015

SLOVAK LanguageKOREAN Language

Dear Parents,

As you know we have spent much of last term and this term responding to the tender for the School catering service and exploring ways to continue to improve the quality of this service. 

 

The caterer is obliged to ensure full compliance with the current legislation set in force by the Slovak Ministry of Education and we have had various inspections during the course of this academic year and now, in accordance with the law, provide a single daily menu that does not have the range of choice, or waste of food, that we sustained before. We are in correspondence with the Ministry to see whether we might be able to offer more choice to meet the diverse dietary interests of an international school community but there is no guarantee that our appeal will provide us with an exemption. 

 

As the tender process moves towards completion and in order for us to make the best decision for the year ahead upcoming school year we would like to know the opinions of all the parents, including those whose children are not currently taking school lunches, and kindly ask you to give us your feedback regarding the school lunch, by answering the  questions in the enclosed online questionnaire. 

 

To start, please click on the link below (the questionnaire is available in three languages: English, Slovak, Korean).

http://www.surveygizmo.com/s3/2054297/BISB-School-lunch-2015 

 

If you have any further remarks that you would like to address directly please email our Business Manager, Ms Kanclirova at bkanclirova@bisb.sk who is overall in charge of the management of this process. 

 

We look forward to receiving your input and will provide full feedback when the results have been processed. The questionnaire will remain open until Sunday, March 22, 2015

 

Thank you very much for your support,

 

Yours sincerely,

 

 

Matthew Farthing  

Principal

 

PRIVACY AND CONFIDENTIALITY: Your participation is voluntary and your responses are anonymous and confidential. This survey is being conducted exclusively at the request and for the needs of The British International School Bratislava; it does not include other Nord Anglia Education schools nor is organized by Nord Anglia Education.

 

 

 

 

 

 

 

학부모님들께,

여러분들께서도 이미 아시다시피 현재 학교는 지난 학기와 이번 학기에 걸쳐 학교 급식 입찰 건에 대한 제반 업무를 처리함은 물론 급식의 질을 향상시키기 위한 여러 방안을 강구 중에 있습니다.  

 

급식 업체는 슬로바키아 교육부의 법률 규정을 준수할 의무가 있습니다. 올해 몇 번의 시찰이 있었으며 법규에 따르면  학교 급식은 하나의 식단만 제공하여 음식물 쓰레기의 양을 줄여야만 합니다. 우리는 국제학교 공동체의 다양한 식단에 대한 요구를 충족하기 위해 두 번째 식단 추가 가능 여부를 교육부와 지속적으로 논의하고 있으나 학교의 요청이 예외적으로 승인이 될 것이라는 보장은 없는 상황입니다.

 

내년도 급식 업체 입찰이 마무리 되어감에 따라 내년도를 위한 최선의 결정을 하기 위해 학교는 현재 학교 급식을 취식하지 않는 학생들을  포함한 모든 학부모님들의 의견을 알고자 합니다. 다음에 이어지는 학교 급식에 대한 의견을 묻는 온라인 설문 조사에 응해주시면 매우 감사하겠습니다.

 

설문지는 영어, 슬로바키아어, 한국어 세 언어로 제공되며 설문 시작을 위해 아래를 클릭하여 주십시오.

 

http://www.surveygizmo.com/s3/2054297/BISB-School-lunch-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia,

 

ako viete, už niekoľko mesiacov zvažujeme viaceré alternatívy, ktoré by nám umožnili zvýšiť kvalitu školských stravovacích služieb.

 

Poskytovateľ stravovacích služieb je zaviazaný dodržiavať súčasnú legislatívu stanovenú Ministerstvom školstva SR. Počas  tohto školského roka sa uskutočnilo viacero kontrol štátnych orgánov a v súčasnosti, v súlade so zákonom, podávame len jeden druh školského obeda, t.j. nedisponujeme výberom, no značne sa znížilo aj množstvo potravinového odpadu. Momentálne prebiehajú diskusie s Ministerstvom školstva SR s cieľom získať výnimku, ktorá by nám umožnila ponúkať väčší výber jedla, a tak vyhovieť rôznorodým potrebám medzinárodnej školskej komunity, avšak neexistuje žiadna záruka, že táto výnimka nám bude udelená.

 

Proces výberového konania sa blíži ku koncu a v záujme urobiť najlepšie možné rozhodnutie pre nasledujúci školský rok, radi by sme poznali názor všetkých rodičov, teda i tých, ktorých deti v súčasnosti neodoberajú školský obed. Preto Vás prosíme o Vašu spätnú väzbu týkajúcu sa školských obedov prostredníctvom zodpovedania niekoľkých otázok v priloženom online dotazníku.

 

Pre začatie, prosím, kliknite na doleuvedený link (dotazník je v troch jazykoch: anglicky, slovensky, kórejsky).

http://www.surveygizmo.com/s3/2054297/BISB-School-lunch-2015 

 

V prípade ďalších otázok a postrehov, prosím, kontaktujte pani Kanclirovu, ktorá zodpovedá za celkové riadenie tohto výberového konania, na bkanclirova@bisb.sk.

 

Tešíme sa na Vaše postrehy a budeme Vás informovať o výsledku okamžite po spracovaní vyplnených dotazníkov. Dotazník môžete vyplniť do 22. marca 2015 (nedeľa).

 

Ďakujeme pekne za Vašu podporu.

 

S pozdravom,

 

Matthew Farthing

riaditeľ

 

SÚKROMIE A DȎVERNOSŤ: Vaša účasť je dobrovoľná a Vaše odpovede sú anonymné a dôverné. Tento prieskum je uskutočňovaný výhradne na žiadosť a pre potreby The British International School Bratislava; nepodliehajú mu iné Nord Anglia Education školy a nie je iniciatívou Nord Anglia Education.