We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourCookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

The British International School Bratislava

BISB je priateľská a ústretová škola, ktorej cieľom je dosahovať vynikajúce študijné výsledky a poskytovať podporujúce vzdelávacie prostredie všetkým našim študentom.

 

 • Staráme sa o viac ako 45 rôznych národností.
 • Naša škola patrí do siete škôl Nord Anglia Education, ktorá poskytuje vzdelanie viac ako 50 000 študentom na viac ako 50 školách vo viac ako  25 krajinách.
 • Naša škola má vynikajúce výsledky IB DP skúšok a 97 % jej absolventov dostane akceptačný list z univerzity.

children

The British International School Bratislava

 • Naše sľuby

  Vaše dieťa bude učenie baviť, bude schopné sledovať svoj akademický, ale aj osobnostný rast a bude na sebe vedome pracovať, aby sa zlepšilo.

  Vášmu dieťaťu vytvoríme na mieru ušitý „plán komplexného rozvoja“, o ktorom vás bude pravidelne informovať triedny učiteľ.

  Vaše dieťa nadobudne sebavedomie, odhodlanie, stane sa kreatívnym a bude môcť naplno prejaviť svoje riadiace schopnosti v medzinárodnom prostredí.

  Be Ambitious signpost
 • Učebné osnovy

  Anglické národné učebné osnovy zabezpečujú nepretržitú postupnosť a napredovanie, precízne hodnotenie a silné zameranie sa na nadobudnutie zručností a kritického myslenia. Na základnej škole si vyberáme niektoré z našich učebných tém z medzinárodných učebných osnov určených pre základné školy (IPC – International Primary Curriculum), no zároveň ich prispôsobujeme medzinárodnému charakteru našej školy. Študenti strednej školy ukončujú svoje vzdelanie prestížnym Cambridgeským medzinárodným všeobecným certifikátom určeným pre vzdelávací program stredných škôl (IGCSE – International General Certificate of Secondary Education) a Medzinárodným bakalárskym diplomovým programom (IBDP – International Baccalaureate Diploma Program).

  nae
 • Najvyššia úroveň dosiahnutých študijných výsledkov

 • Slovenskí študenti

 • Vstupné požiadavky

  Detské jasle – 6. ročník
  • Od detských jaslí po 6. ročník prijímame aj deti, ktoré nehovoria po anglicky.
  • V každej triede na základnej škole je maximálne 22 žiakov. Ak sa trieda/ročník naplní daným počtom žiakov, ďalší záujemcovia sa zapíšu do zoznamu čakateľov.

  7. – 9. ročník
  • Každého študenta pred prijatím do školy testujeme z anglického jazyka a matematiky.
  • V každej triede je maximálne 22 žiakov. Ak sa trieda/ročník naplní daným počtom žiakov, ďalší záujemcovia sa zapíšu do zoznamu čakateľov.

  10. – 13. ročník
  • Úroveň angličtiny všetkých študentov (uchádzačov) musí byť pokročilá. Študenti v nej musia byť zdatní a sebaistí.
  • Každého študenta pred prijatím do školy testujeme aj z matematiky.
  • Testujeme všetkých študentov, pretože potrebujeme mať istotu, že budú schopní úspešne ukončiť tieto náročné študijné programy.
  • Potrebujeme prediskutovať so študentom jeho výber predmetov a uistiť sa, či si každý študent vybral pre neho najvhodnejšie učebné predmety.
  • Naše IGCSE triedy môžu mať maximálne 22 študentov, avšak študentov IB programu je v triedach maximálne 15. Ak sa trieda/ročník naplní daným počtom študentov, ďalší záujemcovia sa zapíšu do zoznamu čakateľov.

  nae logo
 • Koncepcia efektívneho učenia

  Náš výnimočný prístup k žiakom, pomocou Koncepcie efektívneho učenia, nám umožňuje vnímať každé dieťa ako individualitu. To nám nanovo definuje pochopenie úspechu komplexného rozvoja žiakov a inšpiruje každé dieťa k tomu, aby sa snažilo dosiahnuť nielen svoje najlepšie študijné výsledky, ale aby sa v neposlednom rade stalo intelektuálne a sociálne sebaistým.

  Global world
 • Globálna perspektiva

  Britskú medzinárodnú školu v Bratislave navštevujú deti z viac ako 45 rôznych krajín sveta. Sme najvýznamnejšia medzinárodná škola v Bratislave s najväčšou medzinárodnou komunitou. Okrem toho sme členom Nord Anglia Education rodiny, ktorá pozostáva zo 43 škôl nachádzajúcich sa na celom svete. Naši študenti sú v spojení so študentmi týchto škôl pomocou Global Campus aktivít (fórum pre študentov celej siete škôl), ktoré im poskytujú šancu stretnúť sa s novými ľuďmi, porozprávať sa s expertmi z rôznych oblastí života, umožňujú im navzájom spolupracovať, či naučiť sa niečo zaujímavé o iných kultúrach.

  Global Challenges
 • Rodinné prostredie – starostlivé okolie

  V jednotlivých triedach zaručujeme maximálny počet študentov, čo poskytuje vášmu dieťaťu najlepšie podmienky na osobnostný rozvoj, ako aj príležitosť dosiahnuť výborné študijné výsledky. Triedy sú primerane malé na to, aby každé dieťa dostalo individuálny prístup a potrebnu pozornosť, ale zároveň je veľkosť jednotlivých ročníkov dostatočne veľká, čo umožňuje deťom nadviazať širokú škálu priateľstiev, poskytuje priestor na rozvoj ich vlastných záujmov a talentov, či podporuje spoznávanie odlišnosti jednotlivých kultúr a národností spolužiakov.

  girls
 • Angažovanosť celej komunity

  Škola poskytuje študentom rodinné prostredie a študenti sa zasa snažia pomáhať aj mimo školy, a to miestnej i medzinárodnej komunite. Deje sa tak vďaka rôznym charitatívnym aktivitám a službám ostatným akými sú napr. Ekologická škola (Eco School), Global Campus, Medzinárodná cena (International Award), Program „kreativita, aktivita, služba“ (CAS) atď.

  Tanzania
 • Zapájanie rodičov do školských i mimoškolských aktivít

  Škola si vysoko cení, ak sa rodičia zapájajú do aktivít, ktoré organizuje. Nabáda a povzbudzuje k tomu aj „zásada otvorených dverí“ určená pre rodičov. Rodičovské spoločenstvo našej školy (Parents Association) je veľmi aktívne a rado privíta nových členov do svojich radov.

  pta

Pre viac informácií nám zavolajte na nižšie uvedené číslo alebo vyplňte dotazník.