Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 50 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

가상학교 학습 중 정신 건강을 위한 방법

안녕하세요, 

코로나바이러스로 인한 불안감이 일상생활에 영향을 미쳐 가정에서 어려운 시간을 보내고 계실 것으로 생각합니다. 코로나바이러스의 발발은 전 세계인에게 다양한 방법으로 영향을 끼치고 있으며 바이러스의 확산에 관한 미디어의 보도 자료와 국가의 지속적인 경고로 인하여 걱정과 두려움을 느끼고 계실 겁니다. 따라서 이러한 어려운 시기에 정신 건강과 안락한 삶을 유지하기 위한 몇 가지 방법과 자신을 돌볼 수 있는 전략들을 알려드리고자 합니다. 

1.불안감은 누구나 느끼는 감정임을 인지하세요

불안감은 우리에게 위협에 대해 경고하고 우리 자신을 보호하기 위한 조치를 취하도록 돕는 정상적이고 건강한 기능입니다. 코로나바이러스로 인한 불안감을 느끼는 것은 지극히 정상적인 것입니다. 다만, 신뢰할 수 있는 경로(유니세프 또는 세계보건기구 홈페이지)를 통해 정보를 얻고 신뢰도가 떨어지는 경로를 통해 정보를 얻고 있는 것은 아닌지 확인하시기 바랍니다. 

2. 자신을 바쁘게 만드세요

장기간 어려운 상황에 놓이게 되면 내가 할 수 있는 일과 할 수 없는 일의 두 가지 범주에 직면하게 됩니다. 많은 것들이 두 번째에 속하더라도 괜찮습니다. 대신 우리 자신을 바쁘게 하는 것은 이 상황을 극복하는 좋은 방법입니다. 정리 정돈을 하고 좋아하는 영화를 보며 소설을 읽어보세요. 점점 마음의 안정을 찾고 생활의 균형을 되찾을 수 있을 것입니다. 

3. 친구와 연락할 수 있는 방법을 찾으세요.   

사회적 거리 두기가 사회적 고립을 의미하는 것은 아닙니다. 전화, 편지, 사회 매체를 통해 주변 사람들과 연락하시기 바랍니다. 사람들에게 어떤 방법으로 연락하고 싶은지 알려주고 그것을 일상으로 만드세요. 정신 건강을 돌보는 것은 굉장히 중요합니다. 다른 사람들과 내가 느끼고 있는 감정에 관해 이야기하는 것은 큰 도움이 될 수 있습니다.

4. 자기 자신에게 집중하세요.

새로운 것을 배우고, 새로운 책을 읽고, 악기를 연습하는 데 시간을 보내고 싶다고 생각하신 적 있나요? 지금이 바로 그것을 할 때입니다. 자신에게 집중하고 새로 찾은 시간을 활용할 방법을 찾는 것은 정신 건강을 돌보는 생산적인 방법입니다. 

 • 집에서 할 수 있는 운동을 찾아보세요.
 • 즐기는 일을 하는 데 시간을 쏟으세요 - 독서, 요리, 기타 실내에서 할 수 있는 취미 생활, 라디오 청취, TV 보기 및 영화 관람
 • 건강하고 균형 잡힌 식사를 하며 물을 충분히 마시도록 노력하세요.
 • 창을 열어 신선한 공기를 들이마시고 자연광을 쬐며 가능하다면 정원에 나가세요. 

5.다음의 세 가지(안심일상규제)를 실행하며 안전한 육체적정신적 환경을 조성하세요.

첫째, 성인은 자녀의 안전과 사랑하는 사람의 안전에 대해 안심시키고, 자녀의 안전을 보장하는 것이 성인의 일이라고 말해야 합니다. 

둘째, 성인은 자녀에게 안전하다는 것을 느낄 수 있도록 일상(정규적인 취침 시간 및 식사, 학습과 놀이의 일일 일정)을 유지해야 합니다.

셋째, 성인은 아이들이 자신을 규제할 수 있는 능력을 발달시키는 데 도움을 주어야 합니다. 아이들이 스트레스를 받을 때, 그들의 몸은 스트레스 반응 시스템을 활성화함으로써 반응합니다. 이러한 반응을 관리하기 이해서는 자신의 감정을 알아차리고 운동, 심호흡, 명상 등 자기 조절을 돕는 활동에 참여하도록 격려하는 것이 중요합니다. 

아이들의 행복은 부모님의 안녕에 달려 있습니다. 부모님께서 자신을 돌보셔야 다른 사람을 돌볼 힘이 생깁니다. 이를 위해 사회적 연락 관계를 유지하고 충분한 휴식을 취하며 회복 활동(예: 운동, 명상, 독서, 야외 활동, 기도)을 위해 시간을 내어 자기관리를 해야 합니다. 지나치게 스트레스를 받거나 정신 건강 문제에 직면했을 때 다른 사람의 도움을 받는 것 또한 굉장히 중요합니다. 

슬프고 스트레스를 받고 혼란스럽고 무섭거나 화가 나는 것은 정상적이며 신뢰하는 사람들과 대화하면 도움이 될 수 있습니다. 이 시기에 정신 건강과 행복을 돌보는 것이 매우 중요하다는 것을 잊지 마시기 바랍니다.  

 • 가상학교 학습 중 정신 건강을 위한 방법
 • 가상학교 학습 중 정신 건강을 위한 방법
 • 가상학교 학습 중 정신 건강을 위한 방법