We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Girl Piano

Prínos umeleckej výchovy vo vzdelávaní

Výučba umeleckej výchovy je pre deti obrovským prínosom, učia sa tvorivo myslieť, zdokonaľovať seba a svet okolo nich a mať úctu k rozličným kultúram a kultúrnym prostrediam.

Zistite viac

„Učíte sa tvorivosti, spolupráci a budujete si sebavedomie. Tieto interpersonálne zručnosti využijete v akýchkoľvek ďalších predmetoch. Z našej školy odídete ako rozhľadené osobnosti, ktoré si budú vedieť poradiť s čímkoľvek, s čím sa stretnete.“

Gaynor Lowe, vedúca 9. ročníka a učiteľka telesnej výchovy na Britskej medzinárodnej škole v Abú Dhabí

Mnohé výskumy poukazujú na to, že hodiny umeleckej výchovy pozitívne ovplyvňujú dieťaťa i jeho študijné výsledky a z tohto dôvodu by mali byť nevyhnutnou súčasťou učebných osnov.

 

Tvorivosť a inovácie

V rámci umeleckého programu Juilliard – Nord Anglia sa zameriavame najmä na tvorbu, interpretáciu a improvizáciu. Štúdium hudobnej, tanečnej a dramatickej výchovy podnecuje deti, aby skúšali niečo nové, podporuje ich laterálne myslenie a tiež ich učí, ako zvládnuť príležitostné zlyhanie. Každá skúsenosť v triede, štúdiu alebo divadle učí študentov konať samostatne a využívať vlastný potenciál v tvorbe a inovácii. Takýmto spôsobom študenti našej školy posúvajú či dokonca prekonávajú hranice tradičného spôsobu vzdelávania.

Sebadôvera a prezentačné zručnosti

Deti sa na hodinách naučia efektívne komunikovať a nadväzovať intelektuálne i emocionálne vzťahy. Vystúpeniami a opakovaním si osvojujú rôzne zručnosti, napríklad vyrovnanosť a sústredenosť. Naučia sa zvládať pocity úzkosti a stresu a v budúcnosti budú vedieť, ako sa čo najlepšie pripraviť na vystúpenia pred ľuďmi, ako s ľuďmi komunikovať a viesť ich.

Schopnosť sebaprezentácie

Umelecká výchova dokáže u dieťaťa podnietiť predstavivosť, schopnosť skúmať vlastné emócie a navyše im pomôže rozvíjať si svoj vlastný a jedinečný prejav. Či už sa vaše dieťa venuje hudbe, tancu alebo divadelnému umeniu, vo všetkých troch predmetoch rôznymi spôsobmi zapája mozog, telo i emócie. Dieťa si tak samo podporuje vlastné sebavedomie a zároveň nachádza radosť v sebavyjadrovaní.

Empatia a súcit

Na hodinách umeleckej výchovy si študenti osvojujú aj dôležitú schopnosť – schopnosť vnímať z rôznych uhlov pohľadu, vďaka ktorej prejavujú viac empatie a súcitu voči iným ľuďom. Jednotlivé predmety umeleckej výchovy sa podieľajú na rozvoji tejto schopnosti vždy iným spôsobom: na hodinách dramatickej výchovy sa učia stotožniť sa s určitou postavou, na hodinách tanca zobraziť emócie pomocou vlastného tela a na hodinách hudby spievajú piesne rôznych autorov.

Kultúrne povedomie a inteligencia

Deti sa na hodinách hudobnej, tanečnej a dramatickej výchovy naučia prejaviť úctu voči rozličným kultúram, komunitám a tradíciám, čím sa stávajú plnohodnotnými globálnymi občanmi.

Telesný a osobný rozvoj

Záujmom našej školy je starať sa o fyzické i duševné zdravie našich študentov. Umelecká výchova spolu s telesnou výchovou pomáhajú deťom mať kontrolu nad vlastným telom, udržať si dobrú fyzickú kondíciu a viesť zdravý životný štýl.

Lepšie študijné výsledky

Podľa mnohých zistení, vrátane prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť NAE u žiakov a rodičov, možno potvrdiť, že deti, ktoré absolvujú hodiny hudobnej, tanečnej a dramatickej výchovy, dosahujú lepšie výsledky v čítaní, písaní a matematike. Japonsko, Maďarsko či Holandsko patria medzi krajiny, v ktorých študenti obsadzujú podľa prieskumov popredné priečky v týchto predmetoch. Zároveň sú krajinami, ktoré zaradili umenie a hudbu medzi povinné predmety v učebných osnovách na školách. Ďalšie štúdie poukazujú na to, že deti navštevujúce hodiny umeleckej výchovy sú šťastnejšie, viac sa zapájajú do rôznych aktivít a rady chodia do školy – je to predpoklad pre prvé kroky do ich úspešnej budúcnosti.

 

Juilliard Collaboration Music teacher clapping students engaged

Spolupráca s umeleckou školou Juilliard

Pozri si viac