Učebné osnovy

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Učebné osnovy

V Britskej medzinárodnej škole vychádzame z anglických národných osnov, ktoré sú usporiadané v blokoch podľa ročníkov, nazývaných „key stages“ (KS). Po ukončení IGCSE v 4. key stage pokračujú naši študenti v prestížnom diplomovom programe International Baccalaureate (IBDP).

Students

V našich osnovách kladieme dôraz na komplexné vzdelávanie jednotlivcov, ktoré je kombináciou akademických výsledkov, osobného rozvoja a sociálneho rastu. Naši absolventi sú oveľa viac než len prestížnymi a uznávanými akademikmi, sú to globálne uvedomelí, cieľavedomí občania, ktorí idú za svojimi cieľmi.

Vek

Ročník

Key Stage

3-4

Materská škola (Nursery, Reception)

Early Years Foundation Stage

5-6

1. – 2. ročník

1. KS

7-10

3. – 6. ročník

2. KS

11-13

7. – 9. ročník

3. KS

14-15

10. – 11. ročník

4. KS

16-17

12. – 13. ročník

International Baccalaureate

 

Materská škola (Nursery, Reception)

Naše učebné osnovy pre materskú školu poskytujú našim najmladším deťom vo veku od 3 do 5 rokov  (Nursery a Reception) pevné vzdelávacie základy. Deti v Nursery začínajú objavovať, komunikovať a tvoriť v bezpečnom a hravom prostredí. Kombináciou hudobnej výchovy, učenia sa v prírode, predčítania a jednoduchej matematiky si deti rozvíjajú základné zručnosti potrebné na ďalšie vzdelávanie.

Deti vo veku 4 a 5 rokov (Reception) začínajú čítať, písať a riešiť jednoduché matematické úlohy. V tomto období kladieme dôraz na fyzický aj sociálny rozvoj. Vedieme ich k tomu, aby lepšie porozumeli svojmu okoliu a prostrediu.

IGCSE - medzinárodné všeobecné osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní 

Žiaci BISB vo veku od 5 do 15 rokov sa postupne vzdelávajú podľa učebných osnov pre základnú školu a gymnázium a pripravujú sa na absolvovanie IGCSE skúšok. Naše učebné osnovy pre základnú školu a gymnázium podporujú tvorivé a zážitkové učenie a vedú žiakov k tomu, aby prevzali zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Už od prvého ročníka ich povzbudzujeme, aby si stanovili osobné ciele a hodnotili svoje úspechy, čím sa rozvíja komunita celoživotného vzdelávania.

V každom ročníku žiaci nadväzujú na základy, ktoré si vybudovali v kľúčových predmetoch vrátane matematiky, gramotnosti (schopnosť čítať a písať), prírodných vedách, humanitných vedách, telesnej výchove a tvorivom umení. Naše učebné osnovy poskytujú možnosť študovať aj svetové jazyky, napr. francúzštinu, nemčinu, španielčinu, ako aj predmety v slovenčine a kórejčine.

V 10. a 11. ročníku sa žiaci zameriavajú na štúdium podľa medzinárodne uznávaného certifikátu IGCSE. Pred skúškami absolvujú dvojročné prípravné kurzy v 7 až 11 predmetoch. Po úspešnom ukončení skúšok sú študenti prijatí do nášho diplomového programu IB.

IBDP – Medzinárodne uznávaný program maturity IB 

Študenti vo veku 16 a 17 rokov pracujú na získaní diplomu International Baccalaureate. Tento medzinárodne uznávaný certifikát im umožňuje dostať sa na nespočetné množstvo univerzít po celom svete. Počas štúdia IBDP študenti absolvujú široké spektrum predmetov a využívajú poskytnuté príležitosti v akademickej, tvorivej, športovej a verejnoprospešnej oblasti. Študenti BISB neustále prekonávajú celosvetový priemer, pričom 12 % študentov BISB sa umiestňuje medzi 2 % najlepších študentov na svete.

Osobná, sociálna, zdravotná a ekonomická výchova (PSHE)

Učebné osnovy PSHE sú dôležitou súčasťou vzdelávania študentov všetkých vekových kategórií. Program rozvoja osobnej pohody BISB (BISB Wellbeing Programme) pozostáva z predmetov, ktoré priamo podporujú osobnostný rozvoj študentov. Zo študentov, ktorí rozumejú kontextu osobnej pohody, vyrastajú uvedomelí globálni občania. Tento holistický prístup využívajú triedni učitelia počas triednických hodín. Ročníkoví vedúci organizujú aj prednášky alebo špeciálne hodiny, pričom využívajú odborné znalosti zamestnancov.

Vzdelávanie PSHE podporuje akademický rozvoj študentov a využíva aspekty nášho Profilu študenta a programu mimoškolských aktivít CAS (CAS – Creativity, Activity, Service / Kreativita, Pohyb, Servis). Tieto prvky pomáhajú identifikovať, rozpoznať a oceniť silné stránky každého študenta. Umenie, hudba, šport a činorodosť patria medzi uznávané oblasti ľudských schopností. Kombinácia predmetov PSHE a aktivít CAS podporuje študentov, aby prekonali svoj strach, vzdelávali sa a spolupracovali so svojimi rovesníkmi.

BISB Wellbeing Programme zahŕňa okrem CAS ďalšie štyri oblasti štúdia:

 • Zdravie a osobná pohoda
 • Vzťahy
 • Vedomý život
 • Kariéra

Tento aspekt vzdelávania podporuje študentov v sebareflexii a ponúka im rozmanité poznatky z rôznych oblastí. Učitelia a študenti diskutujú a poskytujú spätnú väzbu na prezentácie namiesto hodnotenia známkami. Študenti dostávajú tzv. správy o postoji k učeniu (Learning Attitude report), ktoré odrážajú ich aktívnu účasť na týchto hodinách na týždennej báze.

secondary student

Vydajte sa s nami na túto cestu ešte dnes

Predpokladáte, že sa vášmu dieťaťu bude dariť v Britskej medzinárodnej škole v Bratislave? Naša multikultúrna komunita je srdečným a príjemným miestom, kde môžu študenti akademicky, osobnostne, fyzicky a sociálne rásť. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o prijímacom konaní do našej školy, kontaktujte naše študijné oddelenie. Vyplňte žiadosť o informácie o prijímacom konaní a návštevu školy a dohodneme si virtuálnu prehliadku školy, aby sme vám ukázali náš areál a komunitu!

 • BISB Technology
 • extended curriculum
 • extended curriculum
 • BISB - Art class
 • extended curriculum
 • BIS Bratislava | Students
 • extended curriculum
 • BISB - Football
 • extended curriculum
 • Volleyball
 • student
 • students
 • History
 • Basketball
 • what we wear
 • student