Privacy & Cookie Policy

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy & Cookie Policy.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see ourPrivacy & Cookie Policy.

 • Naozaj medzinárodná škola

  Na našej škole máme študentov z viac než 45 rôznych krajín čo nás skutočne robí medzinárodnou rodinou.

  British International School Bratislava - Truly International

 • Inšpirujúce a motivačné prostredie

  Naši motivovaní a vysoko profesionálni zamestnanci v British International School Bratislava sú tu aby zabezpečili aby sa každému dieťaťu darilo.

  British International School Bratislava - Dedicated staff

 • Študijné výsledky

  Zameriavame sa predovšetkým na dosahovanie skvelých výsledkov a povzbudzujeme našich študentov rozvíjať svoje individuálne schopnosti a záujem, čo znamená, že každé dieťa u nás prosperuje.

  British International School Bratislava

 • Najvyššia kvalita vzdelávania

  Neexistujú žiadne hranice toho, čo naši študenti môžu dosiahnuť a na British International School Bratislava vytvárame prostredie, kde vaše dieťa bude vyniknať akademicky, spoločensky i osobne.

  British International School Bratislava - Start your journey

 • Vydajte sa s nami na cestu poznávania

  Sme hrdí na našu rastúcu rodinu rodičov, učiteľov a študentov. Radi by sme vás tiež privítali!

  British International School Bratislava

 • Vedeli ste že...

  Vydali sme prvú BISB kuchársku knihu, ktorú pripravili naše mamičky z PTA.

  cookbook

Privacy & Cookie Policy

Podmienky spracúvania Osobných údajov Nord Anglia Education

 

 1. Naše Podmienky spracúvania Osobných údajov  („Podmienky“)
  1. NAE sa zaväzuje zabezpečiť ochranu Osobných údajov. Tieto Podmienky spracúvania Osobných údajov sú určené rodičom alebo opatrovníkom, ktorí nesú zodpovednosť za jedného alebo viacerých možných, bývalých alebo súčasných Študentov v ktorejkoľvek škole, ktorú spravuje alebo vlastní NAE HK a ktorá je situovaná na Slovensku. V tomto dokumente vysvetľujeme, ako v NAE získavame a používame Vaše Osobné údaje a Osobné údaje každého Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, v priebehu poskytovania vzdelávacích a so vzdelávaním súvisiacich služieb.
  2. Pokiaľ ste rodič alebo opatrovník Študenta, ktorí je alebo sa stane spôsobilým samostatne rozhodovať o spracúvaní Osobných údajov Študenta, ste povinní poskytnúť tomuto Študentovi kópiu  týchto POS. Viac informácií o udelení a odvolaní súhlasu uvádzame v časti Súhlas.
  3. Tieto  Podmienky popisujú naše postupy pri ochrane súkromia a pokrývajú nasledujúce otázky:
  4. Poskytnutím Vašich údajov alebo údajov akéhokoľvek Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, (či už prostredníctvom našej internetovej stránky, osobne, písomnou formou alebo telefonicky) našej strane, beriete na vedomie rozsah ich spracúvania definovaný v týchto Podmienkach. Je možné, že Vás pri získavaní Vašich Osobných údajov upovedomíme o osobitnom použití Vašich Osobných údajov z našej strany, pričom si môžete dobrovoľne zvoliť, či zvolený spôsob využitia Osobných údajov schválite alebo nie.
  5. Časť spracovateľských operácií vymedzená v týchto Podmienkach je realizovaná našimi Školami. Iné činnosti pri spracúvaní údajov realizuje samotná spoločnosť NAE HK, ako konečný vlastník uvedených škôl alebo naše Regionálne pobočky uvedené v časti Kontaktné údaje. Rozdelenie spracúvania údajov sa mení v závislosti od školy, Študentov a v dôsledku plynutia času časom. Na základe Vašej žiadosti Vám potvrdíme, ktoré spracovateľské operácie vykonávajú jednotlivé subjekty.
  6. Tieto Podmienky súvisia iba so spracúvaním Osobných údajov na strane a v mene NAE. Na našich internetových stránkach nájdete odkazy na stránky tretích strán, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nenesieme zodpovednosť za ich politiky ochrany Osobných údajov alebo ich spôsob získavania a spracúvania akýchkoľvek Osobných údajov.

 

2           Aké osobné údaje spracúvame?

2.1           Sme oprávnení získavať a spracúvať nižšie uvedené Osobné údaje o Vás a akomkoľvek Študentovi, za ktorého nesiete zodpovednosť, a to: 

 • Biografické a identifikačné údaje ► vrátane mena, priezviska, pohlavia, národnosti, dátumu a miesta narodenia, informácií o rodinných príslušníkoch, pase a údajoch o národnom identifikačnom preukaze ;
 • Kontaktné údaje ► vrátane adresy(ies) bydliska, telefónneho čísla (čísel), mailovej adresy(ies), kontaktov v prípade núdze;
 • Údaje o Študentoch ► vrátane údajov k prijímaciemu konaniu (napr. výsledky skúšok/testov), dátum začatia štúdia, ročník, informácie o triede, školské identifikačné číslo žiaka, známky, hodnotenia, rozvrhy, dopravné trasy, fotografie, komunikácie s rodičmi a opatrovníkmi, inými Študentmi a údaje o upozorneniach v súvislosti so Študentom alebo nahlásené priamo Študentom (napr. záznamy o  šikane, atď.).

Časť predchádzajúcich údajov zdieľame s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, čím plníme povinnosť vyplývajúcu zo zákona, v zmysle ktorej sme povinní poskytnúť informácie o našich Študentoch do centrálnej evidencie, ktorá je vedená a spravovaná priamo ministerstvom.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch je možné, že budeme spracúvať údaje o trestnom odsúdení (za účelom riešenia/zvládania závažných problémov v správaní a spolupráce s príslušnými inštitúciami) a nižšie uvedené Osobitné kategórie Osobných údajov a Fotografie Študentov:

 • Údaje o zdravotnom stave / zdravotnej starostlivosti v súvislosti so zranením, ktoré Študent môže utrpieť v škole alebo počas mimoškolských aktivít; údaje o postihnutí; zdravotný stav, ktorý súvisí so vzdelávaním; zdravotné problémy, ktoré potenciálne ovplyvňujú schopnosť učiť sa; tieto údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu na to, aby sme zabezpečili bezpečné prostredie pre všetkých Študentov;
 • Údaje o vierovyznaní a náboženskom presvedčení, tieto údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu na to, aby Študenti mohli rešpektovať vlastné náboženské/kultúrne tradície, zvyky a/alebo sviatky; a
 • Fotografie Študentov, ktoré spracúvame pre účely identifikácie a zachovania bezpečnosti.

Viac informácií o spracovaní uvedených údajov uvádzame v časti:Použitie Osobitnej  kategórie Osobných údajov a Údajov o trestnom odsúdení.

 • Informácie o platbách ► vrátane čísla bankového účtu, kreditnej a debetnej karty;
 • Naša korešpondencia► v prípade, ak nás kontaktujte Vy alebo Študent, za ktorého nesiete zodpovednosť, budeme uchovávať záznam tejto korešpondencie;
 • Internetová stránka a komunikácia► údaje o návštevnosti našich internetových stránok a informácií získané z cookies a iných technológií sledovania vrátane, no nie výhradne, IP adresy, názvu domény, verzie prehľadávača, operačného systému, údajov o návštevnosti, lokalizácií, web logoch a iných údajov o internetovej komunikácii, ako aj stránky, ku ktorým pristupujete;
 • Informácie, ktoré ste nám poskytli► akékoľvek dodatočné informácie, ktoré ste nám Vy alebo Študent, za ktorého zodpovedáte, poskytli, napríklad pri vyplnení dotazníkov alebo poskytnutí spätnej väzby.

·Odkiaľ získavame Osobné údaje

2.2           Osobné údaje nám poskytnete priamo Vy (alebo akýkoľvek Študent, za ktorého nesiete zodpovednosť) alebo ich získavame od tretích strán ako napríklad cez vzdelávacie a športové inštitúcie, agentúry na boj proti podvodom a overovanie kredibility, zo zoznamov udelených pokút/sankcií a previerok verejne činných osôb, od našich obchodných partnerov a z verejných registrov a evidencií.

 

 

 1. Ako spracúvame Vaše osobné údaje

3.1           Vaše Osobné údaje a údaje Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, spracúvame iba na konkrétne účely a na základe konkrétneho právneho základu. Bližšie informácie a vysvetlenie k právnemu základu pre spracúvanie Osobných údajov nájdete v časti Právny rámec. Konkrétne účely a právne základy pre spracúvanie uvádzame tu:

 1. Výber, prijatie a zápis Študentov ► Osobné údaje používame naspracúvanie prihlášok, testov, výsledkov skúšok, vstupných pohovorov, dohôd o zabezpečení dopravy Študentov a vykonávanie všetkých činností, ktoré súvisia so zápisom Študenta do školy. Vo veľmi výnimočných prípadoch sa môže jednať aj o spracúvanie Osobitnej kategórie Osobných údajov, fotografie Študentov kvôli identifikácii a bezpečnosti priestorov, či údajov o trestnom odsúdení s cieľom porozumieť Študentom, ich potrebám a ich histórii;

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby). Vo výnimočných prípadoch, keď musíme spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov a údajov o trestnom odsúdení , sa odvolávame na Vami udelený súhlas, obhajovanie, preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov alebo (iba v prípade údajov o trestnom odsúdení) na dôležitý verejný záujem.

 1. Spravovanie rozvrhu pre akademické, športové činnosti, zabezpečenie transferu Študentov, prístupu ku školským komunikačným systémom ► Vaše Osobné údaje používame navypracovanie časového harmonogramu pre Študentov, udelenie prístupu do školského intranetu a iných informačných a komunikačných systémov;

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby)

 1. Rozvoj a podpora Študentov ►Osobné údaje používame na hodnotenie a vedenie Študentov prostredníctvom dialógu, vedenie záznamov a vhodnej prípravy na súčasné a budúce interné a externé príležitosti. Uvedené môže vo výnimočných prípadoch zahŕňať spracovanie Osobitných kategórií Osobných údajov ako napríklad:

(i)         Údaje o vierovyznaní, aby Študenti rešpektovali náboženské/kultúrne tradície a/alebo sviatky; a

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby). 

Vo výnimočných prípadoch, keď musíme spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov a údaje o trestnom odsúdení, sa odvolávame na Vami udelený súhlas, či obhajovanie, preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov.

 1. Zabezpečenie bezpečného a zdravého prostredia pre Študentov a zamestnancov ► uvedené môže vo výnimočných prípadoch zahŕňať spracovanie Osobitných kategórií Osobných údajov a Fotografií Študentov ako napríklad:

(i)         Údaje o zdravotnom stave v súvislosti so zranením, ktoré Študent môže utrpieť v škole alebo počas mimoškolských aktivít (rozvrhu); údaje o hendikepe, zdravotnom stave, ktorý súvisí so vzdelávaním; údaje o zdravotných problémoch, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť učiť sa. Údaje o zdravotnom stave spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, aby sme podnikli vhodné kroky a úpravy v súvislosti s hendikepom, alergiami, chorobami, úrazmi, vrátane prípadného poskytnutia daných údajov tretím stranám ako sú poisťovatelia alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v prípade, ak je to nevyhnutné;

(ii)        Údaje o trestnom odsúdení, ktoré spracúvame, aby sme predchádzali závažným pochybeniam v správaní a primerane spolupracovali s príslušnými inštitúciami; alebo

(iii)       Fotografie Študentov pre účely identifikácie priamo v našich priestoroch.

Právny rámec: plnenie zmluvy, zákonné povinnosti, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby). 

Vo výnimočných prípadoch, keď musíme spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov (údaje o zdravotnom stave), sa odvolávame na Vami udelený súhlas, dôležitý verejný záujem, obhajovanie, preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov alebo ochranu životne dôležitých záujmov Vás alebo inej osoby (pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nemôžete udeliť súhlas).

Vo výnimočných prípadoch, keď musíme spracúvať údaje o trestnom odsúdení alebo fotografie Študentov, sa odvolávame na Vami udelený súhlas, dôležitý verejný záujem alebo obhajovanie, preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov.

 1. Program a mimoškolské aktivity ► Osobné údaje používame naorganizáciu, spravovanie a prevádzkovanie výletov a mimoškolských aktivít vrátane spracovania platieb, pri ktorých môžeme Osobné údaje poskytnúť i tretím stranám, ktoré nám poskytujú príslušné poistné krytie, zdravotnú starostlivosť, dohľad a realizáciu aktivít;

Právny rámecplnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby).

 1. Informovanie rodičov a opatrovníkov ohľadom Študentov ► poskytujeme Vám informácie a študijné výsledky k napredovaniu, možnostiam a prípadným ťažkostiam Študentov. Nadviazanie kontaktov v spolupráci s rodičmi, opatrovníkmi a Študentmi s inými inštitúciami (vzdelávacími, športovými alebo v inom odvetví) v súvislosti so Študentmi;

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia plniť povinnosti a poskytovať služby).

 1. Zaslanie newsletterov a reklamných materiálov ► Pokiaľ ste vyjadrili vôľu , aby sme Vám zasielali newslettre a reklamné materiály, informujeme Vás a Študentov, za ktorých nesiete zodpovednosť, o aktualitách a ponuke našich služieb.  V prípade ak právne predpisy vyžadujú k takémuto spracúvaniu súhlas,, požiadame Vás o udelenie súhlasu s realizáciou vyššie uvedenej reklamnej činnosti. V každej elektronickej komunikácii, ktorá Vám je z našej strany zaslaná, máte možnosť vyjadriť svoj nesúhlas so zasielaním newsletteru a reklám alebo sa môžete odhlásiť z odberu newslettrov a noviniek vyjadrením nesúhlasu tým, že nás v tejto veci kontaktujete;

Právny rámecoprávnené záujmy (propagovanie našich služieb); súhlas.

 1. Preverovanie úhrady platieb ►v prípadoch, keď vymáhame naše splatné pohľadávky,  a tam, kde je to nevyhnutné, v procese vymáhania pohľadávky zapojíme do procesu  i tretie strany – napr. spoločnosti špecializujúce sa na vymáhanie pohľadávok – alebo podnikneme voči Vám potrebné právne kroky (vrátane začiatku a priebehu súdnych konaní);

Právny rámecplnenie zmluvy, právne nároky, oprávnené záujmy (ktoré nám zabezpečia uhradenie našich služieb).

 1. Zlepšenie našich služieb► Vaše Osobné údaje analyzujeme, aby sme lepšie porozumeli Vašim požiadavkám alebo požiadavkám Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť. Uvedené analýzy nám pomáhajú prispôsobovať naše služby na mieru Vašim potrebám a napredovať;

Právny rámecoprávnené záujmy (ktoré nám umožnia zlepšiť naše služby).

 1. Dohľad nad niektorými činnosťami ► Dohliadame na komunikačné kanály, aby boli dodržané naše interné postupy a akékoľvek zákonné požiadavky; 

Právny rámecplnenie zákonných povinností, právne nároky, oprávnené záujmy (ktoré zaručia kvalitu a zákonnosť našich služieb).

 1. Zabezpečenie aktuálnosti obsahu internetových stránok ► Vaše osobné údaje spracúvame za účelom čo najúčinnejšieho poskytovania informácii na našich internetových stránkach pre Vás a Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť; 

Právny rámec: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy (ktoré nám umožnia prezentovať na našich internetových stránkach relevantný obsah a služby, ktoré ponúkame).

 • Reorganizácia alebo zmena  našich podnikateľských aktivít ►v prípade, že (i) sa Vás dotknú rokovania o predaji nášho podnikania alebo jeho časti tretej strane, (ii) naša spoločnosť alebo časť jej podnikateľských aktivít je predaná tretej strane, (iii) prejdeme reorganizáciou, je možné, že budeme povinní previesť niektoré alebo všetky Vaše Osobné údaje alebo Osobné údaje Študenta (ov) príslušnej tretej strane (alebo jej konzultantom) v rámci due dilligence procesu; alebo ich prevedieme reorganizovanej entite alebo tretej strane, ktoré ich smú využiť výhradne pre účely uvedené v týchto Podmienkach alebo pre účely analýzy navrhovaného predaja alebo reorganizácie;

Právny rámecoprávnené záujmy (ktoré nám umožnia zmeniť a rozvinúť podnikateľské aktivity)

 1. Plnenie zákonných alebo právnych povinností  ► Vaše Osobné údaje alebo Osobné údaje Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, môžeme spracovávať v rozsahu nevyhnutnom na plnenie našich zákonných povinností alebo zapojenie sa do dialógu s dozorným orgánom. Pri tomto spracúvaní sa môže stať, že poskytneme tretím stranám Vaše Osobné údaje (napr. našou zákonnou povinnosťou je poskytnúť údaje do evidencie, ktorú vedie Ministerstvo školstva Slovenskej republiky), súdu a/alebo dozorným orgánom a/alebo orgánom vymožiteľnosti práva v súvislosti so žiadosťami o vysvetlenie/súčinnosť, konaniami alebo vyšetrovaním zo strany vyššie uvedených strán kdekoľvek na svete alebo v prípadoch, keď sme k takému poskytnutiu povinní. Vo vyššie uvedených prípadoch budú poskytnuté aj údaje o trestnom odsúdení;

Právny rámeczákonné povinnosti, právne nároky, oprávnené záujmy (pri spolupráci s orgánmi vymožiteľnosti práva, dozornými orgánmi a verejnými inštitúciami). 

Vo výnimočných prípadoch, keď musíme spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov alebo Údaje o trestnom odsúdení, odvolávame sa na Vami udelený súhlas, dôležitý verejný záujem alebo právne nároky.

 • Administrácia našich internetových stránok► Naše internetové stránky využívajú cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies, nájdete v našej Politike o cookies.

·Poskytovanie osobných údajov iným organizáciám

3.2           Pri účinnom poskytovaní vzdelávacích a vyučovacích služieb (vrátane mimoškolských aktivít) je niekedy nevyhnutné, aby sme zdieľali informácie s inými organizáciami. Informácie zdieľame s nasledujúcimi subjektmi ako napr.:

(a)        NAE HK a naše Regionálne zastúpenia (ich tímom), ktoré vykonávajú manažérske funkcie; a

(b)        naši dodávatelia, ktorí sa podieľajú na poskytovaní vzdelávacích služieb a mimoškolských služieb. Na základe Vašej žiadosti podanej cez Kontaktujte násVám poskytneme zoznam našich dodávateľov; a

(c)        Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, čím plníme povinnosť vyplývajúcu zo zákona ohľadom poskytovania  informácii o našich Študentoch do centrálnej evidencie, ktorú ministerstvo spravuje.

3.3           Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich Osobných údajov. Viac informácií nájdete na Export údajov mimo EÚ/EHS.

 

 1. Použitie Osobitných kategórií Osobných údajov a Údajov o trestnom odsúdení a fotografií

4.1           Vo všeobecnosti nespracúvame Osobitné kategórie Osobných údajov a Údaje o trestnom odsúdení Študentov, rodičov alebo opatrovníkov. Za účelom riadneho poskytovania vzdelávacích a vyučovacích služieb (vrátane mimoškolských aktivít) Vám alebo Študentovi, za ktorého nesiete zodpovednosť, sme vo veľmi výnimočných prípadoch povinní zhromažďovať, spracúvať a poskytovať aj Osobitné kategórie Osobných údajov a fotografie Študentov okrem iného vrátane:

(a)        Údajov o zdravotnom stave / zdravotnej starostlivosti v súvislosti so zranením, ktoré Študent môže utrpieť v škole alebo počas mimoškolských aktivít; údajov o postihnutí; údajov o zdravotnom stave, ktorý súvisí so vzdelávaním; o zdravotných problémoch, ktoré potenciálne ovplyvňujú schopnosť učiť sa za účelom zabezpečenia bezpečného prostredia pre všetkých Študentov;

(b)        Údajov týkajúcich sa vierovyznania, etnika a rasy za účelom vytvorenia podmienok pre Študentov pri rešpektovaní náboženských/kultúrnych tradícií, zvykov a/alebo sviatkov; a

(c)        Fotografií Študentov pre účely identifikácie a zachovania bezpečnosti.

V prípade potreby môžeme spracúvať aj Údaje o trestnom odsúdení  za účelom predchádzania závažným priestupkom v správaní a zabezpečenia spolupráce s príslušnými inštitúciami. Konkrétny účel takéhoto spracovania údajov je stanovený v časti Ako nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi.

4.2           Okrem zvyčajných primeraných technických a organizačných opatrení prijatých za účelom zabezpečenia ochrany a integrity Osobných údajov, ktoré spracúvame, niekedy podľa potreby prijímame aj dodatočné opatrenia, ktoré súvisia s Osobitnými kategóriami Osobných údajov. Tieto opatrenia môžu zahŕňať najmä oddelení jednotlivých údajov, pseudonymizácii (údaje už nemožno priamo priradiť dotknutej osobe) alebo obmedzení prístupu k údajom.

4.3           V prípadoch, keď musíme spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov a Údaje o trestnom odsúdení a Fotografie, zvyčajne tak konáme na základe nasledovných právnych rámcov (viď Právny rámec):

Osobitná kategória / Údaje o trestnom odsúdení / Fotografie

Právny rámec / podmienky spracúvania údajov

Údaje o zdravotnom stave / zdravotnej starostlivosti

Dôležitý verejný záujem, ochrana životne dôležitých záujmov alebo v súvislosti s právnymi nárokmi.

Vierovyznanie, etnicita a rasa

Výslovný súhlas

Fotografie Študentov

Výslovný súhlas

Údaje o trestnom odsúdení

Výslovný súhlas, dôležitý verejný záujem alebo údaje spracúvané v súvislosti s právnymi nárokmi.

 

Súhlas

4.4           Pokiaľ je Študent neplnoletý (mladší ako 18 rokov), požiadame Vás o výslovný súhlas ako rodiča / opatrovníka, ktorý za Študenta nesie zodpovednosť, v mene Študenta. Súhlas je platný, kým ho rodič / opatrovník, ktorý súhlas poskytol, alebo Študent neodvolá, za predpokladu že:

(a)        Študent je právne spôsobilý súhlas odvolať (viď Právny rámec); a

(b)        Odvolanie súhlasu nemá nepriaznivý dopad na záujmy Študenta.

4.5           Za každých okolností, ak mladistvý Študent pod 18 rokov, ktorého považovali za spôsobilého udeliť súhlas, neskôr súhlas odvolá proti jeho najlepším záujmom, je možné, že sa obrátime na rodiča / opatrovníka, aby v mene Študenta súhlas udelil.

4.6           O súhlas požiadame priamo plnoletých Študentov (starší ako 18).

 

5           Právna spôsobilosť Študentov rozhodovať o spracúvaní ich Osobných údajov

5.1           Právna spôsobilosť bude posúdená nasledovne:

5.2           Študenti mladší ako 16 rokovPokiaľ je Študent mladší ako 16 rokov, nepovažuje sa za dostatočne vyspelého, aby prijal rozhodnutia o spracúvaní osobných údajov. Týmto Študentom zabezpečíme zjednodušené a veku zodpovedajúce znenie týchto Podmienok a v prípade potreby sa odvoláme na súhlas, ktorý poskytne rodič / opatrovník.

5.3           16 - 18 roční ŠtudentiPokiaľ je Študent starší ako 16 a mladší ako 18 rokov, považuje sa za dostatočne vyspelého, aby prijal rozhodnutia o spracúvaní vlastných osobných údajov, pričom ich spôsobilosť a porozumenie v predmetnej veci budú v prípade potreby samostatne posúdené. Týmto Študentom zabezpečíme kópiu týchto Podmienok a podľa potreby sa odvoláme na súhlas, ktorý poskytne rodič / opatrovník, ako sa uvádza v Súhlasevyššie.

5.4           Študenti starší ako 18 rokovPokiaľ Študent už dosiahol 18 rokov, považuje sa za dostatočne vyspelého, aby prijal rozhodnutia o spracúvaní vlastných osobných údajov. Týmto Študentom poskytneme kópiu týchto Podmienok a v prípade potreby ich priamo požiadame o opätovné udelenie súhlasu.

 

 1. Prenos, uchovávanie a zabezpečenie Osobných údajov 

·Bezpečnosť na internete 

6.1           Prenos údajov na internete alebo internetových stránkach nezaručuje ochranu pred zneužitím údajov. Udržiavame obchodne primerané fyzické, elektronické a procesné záruky, aby sme ochránili Vaše Osobné údaje alebo Osobné údaje Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, v súlade s požiadavkami stanovenými v predpisoch na  ochranu Osobných údajov.

6.2           Všetky informácie, ktoré nám poskytnete Vy alebo Študent, za ktorého nesiete zodpovednosť, ukladáme na zabezpečené servery našich dodávateľov a na naše zabezpečené servery, prístup k nim a využívanie údajov podlieha našim politikám zabezpečenia a normám. Žiadame Vás alebo Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, aby:

(a)        ste s inými osobami nezdieľali prístupové heslo k istým sekciám našich internetových stránok, aplikácií alebo systémov; a

(b)        ste dodržiavali akékoľvek iné bezpečnostné postupy, o ktorých Vás priebežne upovedomíme.

·Vývoz údajov mimo EÚ/EHS 

6.3           Vaše Osobné údaje alebo Osobné údaje Študenta, za ktorého nesiete zodpovednosť, môžu byť prenesené, uložené alebo sprístupnené zamestnancom alebo dodávateľom na území mimo Európskej únie (EÚ) / Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Bez ohľadu na lokalitu, budeme požadovať plnenie rovnakých primeraných záruk na ochranu Osobných údajov ako tie, ktoré uplatňujeme v EÚ/EHS.

6.4           Európska komisia schválila niektoré krajiny mimo EU/EHS ako krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany Osobných údajov ako v EÚ/EHS predpisy na ochranu osobných údajov, a preto sa pri prenose (exporte) údajov s týmito právnymi systémami nepožadujú žiadne dodatočné záruky. V prípade prenosov Osobných údajov do krajín, ktoré uvedeným schválením alebo povolením nedisponujú (viď kompletný zoznam na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), budeme vykonávať prenos údajov výlučne za podmienky uzavretia štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré budú ukladať príjemcom identické povinnosti pri ochrane osobných údajov ako  od adresáta, pokiaľ nám príslušné predpisy na ochranu osobných údajov nepovolia údaje previesť bez uvedených formalít.

6.5           Kontaktujte nás, ak si želáte nahliadnuť do kópie konkrétnych špecifických záruk aplikujúcich sa na prenosy (export) Vašich alebo Študentských Osobných údajov do zahraničia.

·Doba uchovávania 

6.6           Vaše Osobné údaje uchováme výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu (ov) spracúvania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely (napríklad niektoré údaje o prevodoch a korešpondencii sa uchovávajú až do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku alebo počas lehoty uloženia vyplývajúcej z právnych predpisov). Uvedené znamená, že pokiaľ sú Osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše Osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr. Prístup k Osobným údajom budú mať iba osoby, ktoré ich potrebujú pre relevantný účel(y).

6.7           Nami aplikované lehoty pre uchovávanie údajov závisia od potrieb podnikania a príslušných zákonov. Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované (nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne vymazané či skartované.

6.8           Vaše Osobné údaje získané na základe vyššie uvedeného súhlasu spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu s NAE a tri roky po jeho skončení, resp. do odvolania súhlasu.

.

 

 1. Práva spojené s Osobnými údajmi

Oboznámte sa s právami v súvislosti s Osobnými údajmi, ktoré prináležia Dotknutým osobám

7.1           Dotknuté osoby majú niekoľko práv, ktoré súvisia s tým, akým spôsobom sú využívané ich Osobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že na uplatnenie Vašich uvedených práv sa vzťahujú isté výnimky, preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých prípadoch. Vymožiteľnosť týchto práv sa mierne líši medzi členskými štátmi EÚ. Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, preveríme Vaše oprávnenie a so zisteniami Vás oboznámime v primeranej časovej lehote.

7.2           Pokiaľ sú Študenti právne spôsobilímôžu si práva uplatňovať samostatne.

7.3           V relevantných prípadoch disponujete nižšie uvedenými právami, ktoré súvisia s Vašimi Osobnými údajmi alebo Osobnými údajmi Študenta, za ktorého nesie zodpovednosť:

 • Prístup k Osobným údajom: ► Máte právo na prístup k akýmkoľvek Osobných údajov o Vás alebo Študentovi, za ktorého nesiete zodpovednosť, ktorými disponuje NAE.Tieto informácie Vám poskytneme do 1 mesiaca od potvrdenia Vašej totožnosti a porozumenia obsahu a rozsahu Vašej žiadosti.
 • Oprava údajov:► Máte právo požadovať opravu nesprávnych Osobných údajov.
 • Zmazanie:► Máte právo požadovať, aby sme  za určitých okolností vymazali Osobné údaje. Pokiaľ boli Osobné údaje zverejnené, podnikneme primerané kroky a informujeme ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše Osobné údaje, že požiadali, aby vymazali všetky odkazy na tieto Osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 • Odvolanie súhlasu: ► Máte právo odvolať akýkoľvek súhlas so spracúvaním údajov, ktorý ste nám dali alebo ho poskytli vo Vašom mene, a zamedziť ďalšiemu spracúvaniu, pokiaľ neexistuje iný právny základ, ktorý nám umožňuje spracúvaťVaše Osobné údaje.
 • Obmedzenia: ► Máte právo požadovať, aby boli niektoré Osobné údaje za istých okolností označené za údaje s obmedzeným prístupom, kým sa vyriešia predložené sťažnosti. Obmedzenie znamená, že kým údaje archivujeme, nespracúvame ich, kým obmedzenie nie je zrušené.
 • Prenosné údaje: ► Máte právo, aby sme Vám poskytli kópiu akýchkoľvek Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli alebo ich preniesli inému prevádzkovateľovi údajov v bežne využívanom strojovo čitateľnom formáte.
 • Namietať proti spracúvaniu údajov: ► Na základe oprávnených záujmov máte právo požadovať, aby NAE prestala spracúvať Vaše údaje, pokiaľ oprávnené záujmy, ktoré má NAE k spracovaniu Vašich údajov, neprevážia nad Vašim právom na ochranu osobných údajov.
 • Marketing: ► Máte právo žiadať NAE, aby prestal spracúvať Osobne údaje na priamy marketing.
 • Predkladanie sťažností: ► Máte právo podať sťažnosť miestne príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov ohľadom spracúvania Vašich Osobných údajov.

7.4           V prípade akýchkoľvek otázok o Vašich právach a ich uplatnení, nás neváhajte kontaktovať.

 

 1. Zmeny Podmienok spracúvania osobných údajov a/alebo Politiky o cookies

8.1           Znenie týchto Podmienok) a našej Politike o cookies podlieha možným budúcim zmenám. Preto Vám odporúčame priebežne navštíviť našu internetovú stránku, kde budete aktuálne informovaní, ako nakladáme s Osobnými údajmi. 

8.2           Tento Podmienky boli naposledy aktualizované dňa 16. mája 2018.

 

·              Právny rámec

Využívanie Osobných údajov v súlade s predpismi EÚ na ochranu údajov musí byť opodstatnené jedným alebo viacerými právnymi základmi, ktoré sú požadované ako právny základ v súvislosti s využívaním údajov v zmysle týchto Podmienok. Právne rámce, ktoré opodstatňujú, ako sú využívané Vaše údaje, definujeme v časti: Ako nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi.

Hlavné právne rámce, ktoré zdôvodňujú využitie Vašich údajov:

 

Súhlas: Súhlasili ste so spracúvaním osobných údajov pre jeden alebo viac osobitných účelov. Máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, v uvedenom prípade nás kontaktujte. Pokiaľ tak urobíte, je možné, že Vám nebudeme môcť poskytnúť službu, ktorá si dané údaje vyžaduje.

Plnenie zmluvy: Aplikuje sa v prípadoch, keď sú Vaše údaje požadované v predzmluvných vzťahoch za účelom uzavretia zmluvy alebo pri plnení zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli.

Zákonná povinnosť: Aplikuje sa v prípadoch, ak potrebujeme Vaše údaje, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti.

Oprávnené záujmy: Aplikuje sa v prípadoch, ak potrebujeme Vaše údaje, aby sme presadili oprávnené záujmy a naše dôvody použite Vašich údajov prevažujú nad zásahom do Vášho práva na ochranu údajov.

Právne nároky: ak potrebujeme Vaše údaje, aby sme uplatnili, preukázali alebo obhájili,  svoje  uplatňované voči Vám, nám alebo tretej strane.

 

Hlavné právne rámce, ktorými argumentujeme pri použití Osobitných kategórií Vašich Osobných údajov alebo údajov o trestnom odsúdení vo výnimočných prípadoch, keď sú údaje využívané:

Výslovný súhlas: Výslovne ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov pre jeden alebo viac osobitných účelov. Máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, v uvedenom prípade nás kontaktujte. Pokiaľ tak urobíte, je možné, že Vám nebudeme môcť poskytnúť službu, ktorá si dané údaje vyžaduje.

Ochrana životne dôležitých záujmov Vás alebo iných, pokiaľ nemáte možnosť udeliť súhlas: Údaje sú spracúvané, aby sme ochránili životne dôležité záujmy Vás alebo iných fyzických osôb, pokiaľ nie ste fyzicky alebo právne spôsobilý udeliť súhlas.

V prípade právnych nárokov:Údaje sú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc; 

V prospech dôležitého verejného záujmu: Údaje sú spracúvané v prospech zásadného verejného záujmu na základe práva EÚ alebo miestnej legislatívy.

 

·              Definície pojmov

V Podmienkach používame nasledujúce pojmy:

Údaje o trestnom odsúdení:V EÚ je spracovanie Osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy či súvisiacich bezpečnostných opatrení, povolené iba na základe práva členského štátu alebo EÚ legislatívy.

Prevádzkovateľ:osoba, ktorá sama alebo v spolupráci s inými, stanovuje účel a prostriedky spracovania Osobných údajov. NAE vystupuje ako prevádzkovateľ všetkých údajov o zamestnaní, pokiaľ sú využívané pri jeho podnikaní.

Dotknutá osoba:pre účely týchto Podmienok označuje všetkých jednotlivcov – fyzické osoby, ktorých Osobné údaje spracúvame vrátane Študentov, zamestnancov, rodičov, opatrovníkov, dodávateľov alebo obchodných partnerov. Dotknutá osoba nemusí mať národnosť alebo trvalý pobyt v krajine, kde NAE realizuje príslušné podnikateľské aktivity. V rámci EÚ majú Dotknuté osoby v súvislosti s ich Osobnými údajmi garantované práva.

Sprostredkovateľ:osoba, ktorá spracúva Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa údajov (s výnimkou zamestnancov Kontrolóra údajov). Jedná sa o dodávateľov a agentúry NAE, ktoré spracúvajú Osobné údaje v našom mene, sú považovaní za našich Sprostredkovateľov.

Zákon o školstve:Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrovníci / rodičia:rodičia alebo opatrovníci, ktorí za Študenta nesú zodpovednosť.

Právna spôsobilosť:viac v časti Právna spôsobilosť.

NAE, náš, nám, my: Nord Anglia Education (vrátane spoločností a škôl uvedených na stránke v časti s kontaktnými údajmi).

NAE HK: naša centrála v Hong Kongu, Nord Anglia Education, v St George's Building, 12. poschodie, 2 Ice House Street, Central, Hong Kong, Čína.

Osobné údaje:akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora. Vrátane mien, čísel OP, lokalizačných údajov, online identifikátorov, jeden alebo viac faktorov, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby.

Regionálne zastúpenia a tímy:Nord Anglia International School LLC, spoločnosť založená v Dubaji, Spojené arabské emiráty, so sídlom v Kancelárske priestory 001, Poschodie 100, Arenco Tower, Media City v Dubaji, Collège Champittet SA, spoločnosť založená vo Švajčiarsku so sídlom Chemin de Champittet, c/o Collège Champittet; a Nord Anglia Education Limited, spoločnosť založená v Anglicku a Walese so sídlom na 6. poschodí, 18 King William Street, Londýn, Spojené kráľovstvo, EC4N 78P.

Škola(y):označuje akúkoľvek školu v skupine Nord Anglia Education.

Osobitné kategórie Osobných údajov:tieto údaje v EÚ aj iných krajinách podliehajú prísnym podmienkam spracovania v porovnaní s ostatnými Osobnými údajmi, v rámci EÚ sa jedná o Osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Údaje týkajúce sa zdravia sú Osobné údaje o psychickom a duševnom zdraví, ktoré odhaľujú zdravotný stav jednotlivca. V EÚ je spracovanie Osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy či súvisiacich bezpečnostných opatreniach, povolené iba  na základe práva členského štátu alebo EÚ legislatívy. V iných krajinách pojem Osobitné kategórie Osobných údajov môžu obsahovať iné kategórie údajov, napríklad údaje o financiách a heslách. V prípade pochybností sa obráťte na zodpovednú osobu.

Študent:možný, minulý alebo súčasný Študent Školy.

 

·              Kontaktné údaje: Spoločnosti a školy Nord Anglia Education

Názov inštitúcie

Adresa

Kontaktné údaje vo veci ochrany Osobných údajov (a pracovná pozícia)

Orgán ochrany Osobných údajov

NAE Hong Kong Limited

so sídlom na St George's Building, 12. poschodie, 2 Ice House Street, Central, Hong Kong, Čína

 

N/A

Nord Anglia International School LLC 

Kancelárske priestory 001, Poschodie 100, Arenco Tower, Media City v Dubaji

 

N/A

Collège Champittet SA

Chemin de Champittet, c/o Collège Champittet, Švajčiarsko

 

N/A

Nord Anglia Education Limited

6. poschodie, 18 King William Street, Londýn, Spojené kráľovstvo VB a Severného Írska, EC4N 78P

 

Information Commissioner’s Office 

https://ico.org.uk

British International School Bratislava s.r.o

so sídlom na J. Valašťana Dolinského 1, 841 02 Bratislava, Slovenská republika

pdp@bisb.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

https://dataprotection.gov.sk/uoou/en

Súkromná spojená škola British International School Bratislava

so sídlom na J. Valašťana Dolinského 1, 841 02 Bratislava, Slovenská republika

pdp@bisb.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

https://dataprotection.gov.sk/uoou/en