Đăng kí

Image_BISHN_Hanoi_2022_315

Chào mừng đến với Đơn Đăng Ký Nhập Học

 • Hoàn tất toàn bộ các nội dung để gửi đi
 • Các trường thông tin bắt buộc*
 • Quý vị có thể nhập tối đa thông tin 3 phụ huynh/người giám hộ và 5 bé trong một đơn đăng ký nhập học.
 • Quý phụ huynh có thể lưu lại nội dung đang điền và quay lại bất cứ lúc nào để hoàn tất đơn đăng ký nhập học thông qua đường dẫn trên cùng của trang.
 • Nếu quý vị đang gặp trục trặc kỹ thuật, vui lòng liên hệ với đội ngũ tuyển sinh nhà trường qua email bishanoi@bishanoi.com hoặc gọi cho chúng tôi qua số +84 24 3946 0435

Thông tin về cha mẹ/ngườI bảo trợ


Nếu Quý vị không có câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới, vui lòng bỏ qua.

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc
Nếu Quý vị không có câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới, vui lòng bỏ qua.

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc
Nếu Quý vị không có câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới, vui lòng bỏ qua.

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Con đầu tiên
Thông tin chi tiết học sinh 1
Thông tin về việc học tập của con


Thông tin về sức khỏe của con

Quá trình học tập


Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Thông tin chi tiết học sinh 2
Thông tin về việc học tập của con


Quá trình học tập
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Thông tin chi tiết học sinh 3
Thông tin về việc học tập của con


Quá trình học tập

Thông tin về sức khỏe của conMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Thông tin chi tiết học sinh 4
Thông tin về việc học tập của con


Quá trình học tập
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Thông tin chi tiết học sinh 5
Thông tin về việc học tập của con


Quá trình học tậpMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Tuyên bố này sẽ được đọc cùng và kết hợp với Chính Sách Về Cookie Và Quyền Riêng Tư của Nord Anglia – (“Chính sách”) https://www.nordangliaeducation.com/privacy-and-cookie-policy và bằng việc cung cấp thông tin của quý vị hoặc thông tin của bất kỳ Học sinh nào, quý vị thừa nhận việc xử lý đề ra trong PICS này.  Các thuật ngữ viết hoa được định nghĩa trong tuyên bố này sẽ có cùng ý nghĩa như trong Chính sách.


Tất cả các Dữ liệu Cá nhân thu thập được từ học sinh và/hoặc Phụ huynh/Người giám hộ liên quan đến việc giáo dục của học sinh tại trường thuộc Tập đoàn Nord Anglia (“Trường”) có liên quan sẽ được nhân viên của chúng tôi xử lý, được bảo mật và sử dụng bởi Nord Anglia Education Limited và/hoặc các đơn vị liên kết của chúng tôi (“chúng tôi”) cho các cơ sở hợp pháp và các mục đích cụ thể bao gồm từng mục đích đã nêu trong Chính sách và:  

 • xác minh thông tin học tập và các thông tin khác của Học sinh; 
 • quản lý và vận hành trường học; 
 • tổ chức, quản lý và vận hành các cuộc thám hiểm và hoạt động ngoại khóa, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dàn xếp với các bên thứ ba về đài thọ bảo hiểm có liên quan, hỗ trợ y tế, giám sát và thực hiện các hoạt động; 
 • gửi thông tin liên lạc đến Phụ huynh và Học sinh, bao gồm các bản tin và thông tin về các sự kiện và các hoạt động ngoại khóa do Trường hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp; 
 • các mục đích thống kê và nghiên cứu; 
 • các mục đích khác liên quan đến trường học; và 
 • các hoạt động của cựu học sinh. 

Nếu bất kỳ thông tin liên lạc nào của chúng tôi cấu thành hoạt động tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của quý vị trong trường hợp pháp luật yêu cầu. 


Chúng tôi có thể tiết lộ một số dữ liệu cho các bên thứ ba như các cơ quan (bao gồm cả các cơ quan chính phủ), nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm nhà cung cấp bảo hiểm, nhà cung cấp dịch vụ y tế/an ninh và nhà tổ chức hoạt động/thám hiểm bên thứ ba) và nhà thầu do chúng tôi chỉ định (dù nằm trong hay nằm ngoài khu vực pháp lý mà Dữ liệu Cá nhân được thu thập) để thực hiện một số chức năng học tập, mục vụ, ngoại khóa và hành chính của chúng tôi. Điều này bao gồm việc chuyển dữ liệu giữa các đơn vị liên kết. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba hoặc tổ chức nào trừ khi: 

 • việc tiết lộ đó được quy định rõ ràng theo Tuyên bố này hoặc được quy định bởi Chính sách; 
 • được Học sinh hoặc Phụ huynh/Người giám hộ cho phép làm vậy; và/hoặc 
 • được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật. 

Dữ liệu Cá nhân có thể được lưu trữ trong các hệ thống cơ sở dữ liệu của các chi nhánh của chúng tôi (có thể nằm trong hoặc ngoài khu vực pháp lý mà Dữ liệu Cá nhân được thu thập) và các cổng thông tin trực tuyến và sẽ tạo thành một phần của hồ sơ học sinh chính thức của ứng viên.  Nó cũng có thể được lưu trữ trong các tài nguyên Học sinh trực tuyến như lớp học toàn cầu.


Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân đó không bắt buộc phải được lưu giữ theo pháp luật, Dữ liệu Cá nhân đó có thể bị hủy trong vòng 24 tháng sau khi đơn đăng ký bị từ chối hoặc theo như yêu cầu của pháp luật hoặc được pháp luật cho phép. 
Nếu Hiệp hội Giáo viên Phụ huynh (PTA) đã có sẵn/được thành lập, chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó cho PTA có liên quan để đưa vào thư mục PTA và các hoạt động khác của PTA. Nếu Học sinh hoặc Phụ huynh/Người giám hộ không muốn dữ liệu đó được đưa vào thư mục PTA, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết. 


Trong trường hợp Học sinh đã có anh chị em học tại Trường, hồ sơ của anh chị em đó sẽ được cập nhật theo dữ liệu đã cung cấp trong mẫu đăng ký của Học sinh mới nếu có liên quan. 


Việc không cung cấp dữ liệu yêu cầu có thể ảnh hưởng đến khả năng Học sinh được tham gia vào các sự kiện, hoạt động và chuyến thám hiểm nhất định do Trường sắp xếp. 


Tất cả các bước có thể thực hiện được sẽ được tiến hành để đảm bảo rằng các Dữ liệu Cá nhân không chính xác mà chúng tôi lưu giữ sẽ được sửa đổi.  Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước có thể thực hiện được và hợp lý để đảm bảo bảo mật Dữ liệu Cá nhân và để tránh sự truy cập trái phép hoặc vô tình, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý, xóa hoặc việc sử dụng khác. 


Học sinh hoặc Phụ huynh/Người giám hộ có thể có quyền truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân do Trường nắm giữ theo luật hiện hành. Yêu cầu truy cập và chỉnh sửa phải được gửi bằng văn bản cho Hiệu trưởng (gửi đến Trường).  Chúng tôi có thể thu phí truy cập thông tin.