Chính sách bảo mật

BẢN THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân được thu thập từ ứng viên và/ hoặc cha mẹ/ người giám hộ theo như tờ đơn xin học sẽ được nhân viên của chúng tôi xử lý, bảo mật và được sử dụng bởi Trường Quốc tế Anh Hà Nội (gọi tắt là “Trường” hoặc “chúng tôi) cho mục đích hợp pháp và liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 

 1. đánh giá mức độ phù hợp của học sinh với Trường;
 2. xử lý các đơn xin học để tuyển sinh;
 3. xác minh kết quả các bài kiểm tra, hồ sơ học tập cũng như các thông tin khác;
 4. mục đích quản lý và vận hành trong Trường sau khi hồ sơ được nhận;
 5. cung cấp thông tin liên lạc cho phụ huynh và học sinh bao gồm (nhưng không bị giới hạn) với các thư thông báo và thông tin về các sự kiện và hoạt động ngoại khóa được cung cấp bởi Trường hoặc bên thứ ba;
 6. cho mục đích thống kê và nghiên cứu;
 7. cho các mục đích liên quan khác của Trường; và
 8. hoạt động cựu học sinh.

 

Nếu bất kì hoạt động truyền thông nào của chúng tôi liên quan tới quảng bá trực tiếp, chúng tôi sẽ hỏi sự chấp thuận của anh/ chị trong các trường hợp được pháp luật yêu cầu.

 

Chúng tôi có thể tiết lộ một vài thông tin của học sinh cho các bên liên quan thứ ba như các cơ quan (bao gồm chính phủ Việt Nam), nhà cung cấp dịch vụ và các nhà thầu cho dù là trong hay ngoài quyền hạn của nơi mà Trường đặt chi nhánh) được chúng tôi bổ nhiệm để đảm nhận các chức năng học thuật, hỗ trợ và hành chính. Điều này được áp dụng với các trường hợp chuyển giao thông tin giữa các Trường thành viên trong Tổ chức. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin cá nhân của học sinh cho cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài nào, trừ khi:

 

 1. Nội dung tiết lộ này được quy định rõ ràng trong bản tuyên bố này;
 2. Được chấp thuận bởi ứng viên hoặc cha mẹ/ người giám hộ của học sinh
 3. Được chấp thuận hoặc yêu cầu bởi pháp luật.

Các thông tin cá nhân có thể được lưu trữ trong hệ thống thông tin lưu trữ của các Trường thành viên của chúng tôi (có thể thuộc hoặc không thuộc nơi mà Trường đặt tại) và các cổng thông tin online và khi mà đơn ứng tuyển thành công, những thông tin cá nhân này sẽ là một phần của hồ sơ của học sinh chính thức. Thông tin cũng có thể được lưu trữ trong cơ sở thông tin trực tuyến của học sinh như là lớp học toàn cầu.

Khi mà những thông tin cá nhân này không còn được pháp luật yêu cầu giữ lại nữa, những thông tin này có thể sẽ được hủy trong vòng 24 tháng kể từ khi đơn xin học bị từ chối hoặc khi được yêu cầu hay chấp thuận bởi luật pháp.

Nếu như Hội Phụ huynh học sinh được thành lập, chúng tôi có thể sẽ cung cấp những thông tin cá nhân trên cho Hội phụ huynh học sinh liên quan để đưa vào các thư mục của Hội và các hoạt động khác của Hội. Nếu một ứng viên hoặc cha/ mẹ/ người giám hộ của học sinh không đồng ý việc thu thập thông tin trên vào các thư mục của Hội Phụ huynh học sinh, xin hãy thông báo cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể sẽ công bố ảnh của học sinh, phim tài liệu, tên hoặc các công việc học tập trên website của Trường hoặc website của các Trường thành viên, các phương tiện truyền thông, tài liệu quảng bá, các hình thức truyền thông của doanh nghiệp (bao gồm báo cáo thường niên) hoặc các ấn phẩm.

Trong trường hợp nếu một học sinh đã có một anh/ chị/ em ruột học tại Trường, thông tin của người anh/ chị/ em này của học sinh sẽ được cập nhật theo thông tin được cung cấp sẵn trong tờ đơn ghi danh học sinh mới khi liên quan.

Việc không cung cấp các thông tin được yêu cầu có thể sẽ khiến đơn xin học không được xử lý và có thể sẽ ảnh hưởng kết quả của đơn xin học.

Để đảm bảo thông tin chúng tôi nắm là chính xác, tất cả các quy trình hợp lý và có thể thực hiện được sẽ được sử dụng. Chúng tôi sẽ dùng các biện pháp phù hợp để chắc chắn sự bảo mật của các thông tin cá nhân và tránh các truy cập, việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, chỉnh sửa, xử lý, tẩy xóa hoặc các phương thức sử dụng khác từ những truy cập bất ngờ hoặc không được phép.

Những yêu cầu để truy cập và hiệu chỉnh các thông tin cá nhân được lưu trữ tại Trường cần được thông báo bằng văn bản cho Hiệu trưởng gửi về Trường). Chúng tôi có thể sẽ tính phí cho việc truy cập thông tin này.

Các điều khoản về chính sách bảo mật của Trường có thể được tìm thấy tại: