THÀNH TÍCH HỌC THUẬT

Học sinh trường Quốc tế Anh BVIS Hà Nội đã đạt được những thành tích học tập xuất sắc trong các kỳ thi lấy Chứng chỉ Trung Học Quốc tế IGCSEs và Chứng chỉ Tú tài Quốc tế A-Levels.

BVIS_Hanoi_2019_209
Thành tích học tập của học sinh BVIS - Feature Cards Pattern

THÀNH TÍCH HỌC THUẬT

Image_ BVIS_Hanoi_5753
KẾT QUẢ KỲ THI IGCSE & A LEVEL 2021 - 2022

Kết quả kỳ thi IGCSE & A Level năm học 2020 - 2021

Image_ BVIS_Hanoi_4189
KẾT QUẢ KỲ THI IGCSE & A LEVEL 2019 - 2020

Trong 2 năm liên tiếp, học sinh trường BVIS Hà Nội đạt tỉ lệ đỗ 100% ở kỳ thi A Level Quốc tế

Image_ BVIS_Hanoi_5708
KẾT QUẢ KỲ THI IGCSE & A LEVEL 2018 - 2019

Kết quả kỳ thi IGCSE & A Level năm học 2018 - 2019

Image_ BVIS_Hanoi_4274
KẾT QUẢ KỲ THI IGCSE & A LEVEL 2017 - 2018

Kết quả kỳ thi IGCSE & A Level năm học 2017 - 2018

Image_ BVIS_Hanoi_5775
KẾT QUẢ KỲ THI IGCSE 2016 - 2017

Kết quả kỳ thi IGCSE năm học 2016 - 2017

Image_ BVIS_Hanoi_5774
KẾT QUẢ KỲ THI IGCSE 2015 - 2016

Kết quả kỳ thi IGCSE năm học 2015 - 2016

Student in Cap and Gown graphic