Đăng ký nhập học

Yêu cầu đầu vào BVIS Hà Nội-Form Assembly Connector-Image_BVIS_Hanoi_2023_030
| Resume a previously saved form
Tái soạn thảo về sau

Để có thể tái soạn thảo về sau, hãy điền vào địa chỉ email của bạn và chọn mật mã

Chào mừng tới với Bảng Quản Lý Đơn Đăng Ký Nhập Học

 • Hoàn tất toàn bộ các nội dung để gửi đi
 • Các trường thông tin bắt buộc *
 • Quý vị có thể nhập tối đa thông tin 3 phụ huynh/người giám hộ và 5 bé trong một đơn đăng ký nhập học.
 • Quý phụ huynh có thể lưu lại nội dung đang điền và quay lại bất cứ lúc nào để hoàn tất đơn đăng ký nhập học thông qua đường dẫn trên cùng của trang.
 • Nếu quý vị đang gặp trục trặc mang tính kỹ thuật, vui lòng liên hệ với đội ngũ tuyển sinh nhà trường ở enquiry@bvishanoi.com  hoặc gọi cho chúng tôi ở số (84-24) 6266 8800 / Ext: 888-889-886

Thông tin về cha mẹ/người bảo trợ

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .docMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .docMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Con đầu tiên
Thông tin chi tiết học sinh 1
Thông tin về việc học tập của con


Thông tin về sức khỏe của con

Thông tin Trường trước đó


Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Con thứ hai
Thông tin chi tiết học sinh 2


Thông tin Trường trước đó
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Con thứ ba
Thông tin chi tiết học sinh 3Thông tin Trường trước đó


Thông tin về sức khỏe của conMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Con thứ Tư
Thông tin chi tiết học sinh 4


Thông tin Trường trước đó
Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Con thứ Năm
Thông tin chi tiết học sinh 5Thông tin Trường trước đóMax file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Max file size: 5MB. Supported files: .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .pdf, .docx, .doc

Tuyên bố này sẽ được đọc cùng và kết hợp với Chính Sách Về Cookie Và Quyền Riêng Tư của Nord Anglia – (“Chính sách”) https://www.nordangliaeducation.com/privacy-and-cookie-policy và bằng việc cung cấp thông tin của quý vị hoặc thông tin của bất kỳ Học sinh nào, quý vị thừa nhận việc xử lý đề ra trong PICS này.  Các thuật ngữ viết hoa được định nghĩa trong tuyên bố này sẽ có cùng ý nghĩa như trong Chính sách.


Tất cả các Dữ liệu Cá nhân thu thập được từ học sinh và/hoặc Phụ huynh/Người giám hộ liên quan đến việc giáo dục của học sinh tại trường thuộc Tập đoàn Nord Anglia (“Trường”) có liên quan sẽ được nhân viên của chúng tôi xử lý, được bảo mật và sử dụng bởi Nord Anglia Education Limited và/hoặc các đơn vị liên kết của chúng tôi (“chúng tôi”) cho các cơ sở hợp pháp và các mục đích cụ thể bao gồm từng mục đích đã nêu trong Chính sách và:  

 • xác minh thông tin học tập và các thông tin khác của Học sinh; 
 • quản lý và vận hành trường học; 
 • tổ chức, quản lý và vận hành các cuộc thám hiểm và hoạt động ngoại khóa, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dàn xếp với các bên thứ ba về đài thọ bảo hiểm có liên quan, hỗ trợ y tế, giám sát và thực hiện các hoạt động; 
 • gửi thông tin liên lạc đến Phụ huynh và Học sinh, bao gồm các bản tin và thông tin về các sự kiện và các hoạt động ngoại khóa do Trường hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp; 
 • các mục đích thống kê và nghiên cứu; 
 • các mục đích khác liên quan đến trường học; và 
 • các hoạt động của cựu học sinh. 

Nếu bất kỳ thông tin liên lạc nào của chúng tôi cấu thành hoạt động tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của quý vị trong trường hợp pháp luật yêu cầu. 


Chúng tôi có thể tiết lộ một số dữ liệu cho các bên thứ ba như các cơ quan (bao gồm cả các cơ quan chính phủ), nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm nhà cung cấp bảo hiểm, nhà cung cấp dịch vụ y tế/an ninh và nhà tổ chức hoạt động/thám hiểm bên thứ ba) và nhà thầu do chúng tôi chỉ định (dù nằm trong hay nằm ngoài khu vực pháp lý mà Dữ liệu Cá nhân được thu thập) để thực hiện một số chức năng học tập, mục vụ, ngoại khóa và hành chính của chúng tôi. Điều này bao gồm việc chuyển dữ liệu giữa các đơn vị liên kết. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba hoặc tổ chức nào trừ khi: 

 • việc tiết lộ đó được quy định rõ ràng theo Tuyên bố này hoặc được quy định bởi Chính sách; 
 • được Học sinh hoặc Phụ huynh/Người giám hộ cho phép làm vậy; và/hoặc 
 • được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật. 

Dữ liệu Cá nhân có thể được lưu trữ trong các hệ thống cơ sở dữ liệu của các chi nhánh của chúng tôi (có thể nằm trong hoặc ngoài khu vực pháp lý mà Dữ liệu Cá nhân được thu thập) và các cổng thông tin trực tuyến và sẽ tạo thành một phần của hồ sơ học sinh chính thức của ứng viên.  Nó cũng có thể được lưu trữ trong các tài nguyên Học sinh trực tuyến như lớp học toàn cầu.


Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân đó không bắt buộc phải được lưu giữ theo pháp luật, Dữ liệu Cá nhân đó có thể bị hủy trong vòng 24 tháng sau khi đơn đăng ký bị từ chối hoặc theo như yêu cầu của pháp luật hoặc được pháp luật cho phép. 
Nếu Hiệp hội Giáo viên Phụ huynh (PTA) đã có sẵn/được thành lập, chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó cho PTA có liên quan để đưa vào thư mục PTA và các hoạt động khác của PTA. Nếu Học sinh hoặc Phụ huynh/Người giám hộ không muốn dữ liệu đó được đưa vào thư mục PTA, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết. 


Trong trường hợp Học sinh đã có anh chị em học tại Trường, hồ sơ của anh chị em đó sẽ được cập nhật theo dữ liệu đã cung cấp trong mẫu đăng ký của Học sinh mới nếu có liên quan. 


Việc không cung cấp dữ liệu yêu cầu có thể ảnh hưởng đến khả năng Học sinh được tham gia vào các sự kiện, hoạt động và chuyến thám hiểm nhất định do Trường sắp xếp. 


Tất cả các bước có thể thực hiện được sẽ được tiến hành để đảm bảo rằng các Dữ liệu Cá nhân không chính xác mà chúng tôi lưu giữ sẽ được sửa đổi.  Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước có thể thực hiện được và hợp lý để đảm bảo bảo mật Dữ liệu Cá nhân và để tránh sự truy cập trái phép hoặc vô tình, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý, xóa hoặc việc sử dụng khác. 


Học sinh hoặc Phụ huynh/Người giám hộ có thể có quyền truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân do Trường nắm giữ theo luật hiện hành. Yêu cầu truy cập và chỉnh sửa phải được gửi bằng văn bản cho Hiệu trưởng (gửi đến Trường).  Chúng tôi có thể thu phí truy cập thông tin. 


Trong suốt thời gian trẻ ở trường học, chúng tôi có thể chụp ảnh hoặc lấy hình ảnh trẻ trong khi tham gia nhiều hoạt động của trường.  Những bức ảnh này sẽ được sử dụng trong và xung quanh trường học, ở những địa điểm mà khách đến thăm trường có thể nhìn thấy, ví dụ như bảng dán thông cáo hay treo trong lớp học, trên trang web của trường và nhóm trong những tin tức và cập nhật về sự kiện và các hoạt động như trò chơi thể thao, ngày cha mẹ hay ngày mở cửa, hội chợ, buổi hòa nhạc và các buổi biểu diễn. 


Chúng tôi sẽ cất giữ mọi bức ảnh trong tài liệu lưu trữ của trường. Chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt về loại hình ảnh được công bố và về việc sử dụng ảnh chụp trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ bán bất kì tài liệu nào cho các bên thứ ba. Trong trường hợp chúng tôi không có được sự chấp thuận, đứa trẻ sẽ được đưa vào danh sách ‘Không sử dụng’ để đảm bảo chúng tôi tôn trọng quyền của quý vị.


Là một phụ huynh, quý vị có thể rút lại chấp thuận của mình đối với việc sử dụng hình ảnh bất cứ lúc nào.  Để thực hiện điều đó, vui lòng liên lạc với Phòng Tuyển Sinh nhà trường. 


 1. Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng (i) tất cả thông tin y tế thông báo cho Nhà trường là thông tin đúng và chính xác, và (ii) cập nhật kịp thời tất cả thay đổi về thông tin y tế và thông tin liên lạc cho Nhà trường.
 2. Tôi/Chúng tôi đồng ý Nhà trường xử lý dữ liệu y tế liên quan đến Học sinh.
 3. Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho Nhà trường và nhân viên chăm sóc y tế của Trường thực hiện các hoạt động y tế cần thiết cho Học sinh, bao gồm (nhưng không giới hạn) sử dụng thuốc dị ứng (như Epi-Pens hoặc diphenhydramine), băng gạc, thuốc không kê đơn, các thiết bị và kỹ thuật sơ cứu khác. Nếu theo ý kiến của bác sĩ điều trị sở hữu chứng chỉ y khoa, học sinh cần được hỗ trợ y tế hoặc tiến hành phẫu thuật yêu cầu sự đồng ý hoặc chấp thuận từ phụ huynh, trong phạm vi cho phép của pháp luật, tôi/chúng tôi ủy quyền, chỉ định và trao quyền cho Nhà trường làm đại diện thay mặt tôi/chúng tôi phát biểu hoặc đại diện trên văn bản nếu cần thiết.
 4. Bên cạnh đó, tôi/chúng tôi đồng ý Nhà trường, viên chức, nhân viên, nhân viên ủy quyền không chịu trách nhiệm hoặc bồi thường về những trách nhiệm pháp lý và/hoặc thương tật của Học sinh phát sinh từ dịch vụ y tế được cung cấp bởi Nhà trường, viên chức, nhân viên, nhân viên ủy quyền của trường hoặc các nhân viên chăm sóc y tế khác.

Thông tin về Điều khoản  Điều kiện Tuyển sinh phải được trình bày trong khung phía trên nút “gửi”: 

 

Định nghĩa của các Thông tin Pháp  

Phụ huynh/Người giám hộ được định nghĩa  phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp trong hợp đồng tuyển sinh. 

Nhà trường” được định nghĩa  trường học cung cấp các dịch vụ giáo dục được đề cập trong hợp đồng tuyển sinh. 

Học sinh” được định nghĩa  (cáchọc sinh được Phụ huynh/Người giám hộ đăng  theo học tại trường theo hợp đồng tuyển sinh 

"Nội quy  Quy định của Nhà trường" được định nghĩa  các nội quy  quy định được lập bằng văn bản  được ban hành bởi Nhà trường tùy từng thời điểm. 

 

Nghĩa vụ của Nhà trường 

Mục tiêu của Nhà trường  cung cấp dịch vụ dạy học như đã miêu tả trên website của Nhà trường  trong các tài liệu truyền thông gửi tới Phụ huynh/Người giám hộ (gọi  “Tài liệu về Trường”). Nhà trường  quyền điều chỉnh Tài liệu về Trường theo từng thời điểmtất cả Tài liệu về Trường sử dụng làm tham chiếu cần được hiểu  Tài liệu về Trường mới nhấtTất cả Tài liệu về Trường không ràng buộc Nhà trường với bất kỳ quy trình hoặc chính sách cụ thể nào tất cả nội dung trong Tài liệu về Trường không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng  thể thi hành ràngngụ ý, quyết định đơn phươnghoặc điều khoản nào khác giữa Phụ huynhNgười giám hộ  Nhà trường 

 

Tuân thủ Nội quy  Quy định của Nhà trường  

Tôi/Chúng tôi đồng ý: 

(a) hỗ trợ  tuân thủ theo triết  hoạt độngmục đích  mục tiêu của Nhà trường; 

(b) tuân thủ theo Nội quy  Quy định của Nhà trường được thông báo  áp dụng với tôi/chúng tôi 

(c) đảm bảo Học sinh tuân thủ theo chính sách/quy tắc ứng xử của Nhà trường  các Nội quy  Quy định của Nhà trường hiện hànhTrong trường hợp Học sinh không tuân thủ Nội quy  Quy định của Nhà trường một cách nghiêm trọngdựa trên đánh giá hợp  của Nhà trường cùng với việc thảo luận cởi mở với Phụ huynh/Người giám hộNhà trường  toàn quyền đình chỉ hoặc buộc Học sinh thôi họcTrong trường hợp nàyNhà trường  quyền đơn phương quyết định không bồi hoàn hoặc giảm trừ bất kỳ khoản phí nào đã nộp hoặc phải nộp cho Nhà trường.   

 

Đón học sinh rời Trường 

Nhà trường sẽ thực hiện các quy