Lễ trao thưởng Khối Tiểu học năm học 2014-2015 | BVIS Hà Nội - primary-prize-giving-assembly-2014-2015-academic-year
ĐƯỢC VIẾT BỞI
Nord Anglia
24 Tháng Sáu, 2015

Lễ trao thưởng Khối Tiểu học năm học 2014-2015

BVISprimaryprizegiving_755x9999
Lễ trao thưởng Khối Tiểu học năm học 2014-2015

Thứ Tư tuần này (24/6), tất cả học sinh từ lớp Mầm non F1 đến Lớp 6 đã tập trung trong Lễ trao thưởng Khối Tiểu học năm học 2014-2015. Xin mời Quý vị xem slide ảnh dưới đây về buổi lễ:

Lễ trao thưởng Khối Tiểu học năm học 2014-2015 Thứ Tư tuần này (24/6), tất cả học sinh từ lớp Mầm non F1 đến Lớp 6 đã tập trung trong Lễ trao thưởng Khối Tiểu học năm học 2014-2015.

Thứ Tư tuần này (24/6), tất cả học sinh từ lớp Mầm non F1 đến Lớp 6 đã tập trung trong Lễ trao thưởng Khối Tiểu học năm học 2014-2015. Xin mời Quý vị xem slide ảnh dưới đây về buổi lễ: