EMERGENCY NOTICE

We use cookies to improve your online experience. To learn more please refer to ourPrivacy Information Collection Statement.

Sorry but this form will not work without cookies enabled. Please adjust your browser settings to enable cookies to continue. For more information on how to do this please see our.

 • A Unique Approach

  We think beyond a traditional education to really transform the learning experience of your child.

  Primary Students

 • Be Ambitious Be Regents

  Opportunities beyond the ordinary to develop the skills and mind-set to thrive in a changing world.

  Year 12 Outdoor Education

 • A Happy and Rewarding Experience

  Regents can be far more than a school to come to every day – it can be a second home too.

  Boarding

 • Some of the Best in the World

  Highly qualified with the majority of teachers coming from the UK provide a personalised learning experience for your child.

  Environmental Science

 • We Educate Your Child for the Future

  Our engaging learning environments mean your child will love coming to school.

  STEAM Machine

 • Join Our Truly International and Diverse Community

  We look forward to welcoming you to our family.

  Students in the IT department | Regents International School Pattaya

 • Step Into Our World

  Unique opportunities that transform learning, instill life-long memories and a deep sense of achievement.

  Secondary English

 • Get in Touch

  We look forward to hearing from you.

  Early Primary Reading

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยาจัดงานสัมมนาสำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจในหัวข้อต่างๆ

18 November 2015

ในปัจจุบันนี้ นักเรียนมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่รวดเร็วมากขึ้น ทำให้ในบางครั้งผู้ปกครองอาจไม่สามารถเข้าใจในพฤติกรรมที่บุตรหลานแสดงออกมาได้ชัดเจน ทางโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยาจึงได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ในหัวข้อต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูและเข้าใจบุตรหลานมากยิ่งขึ้น

 • phonics class // parent workshops

ทั้งนี้ มีผู้ปกครองมากกว่า 200 ท่านได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมในงานสัมมนาทั้ง 2 ครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง ‘phonics (การสะกดคำด้วยการผสมเสียง)’ และ ‘Maths (คณิตศาสตร์)’

ทางโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยาได้จัดให้มีผู้ช่วยในการแปลภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซียและภาษาจีนเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น นอกจากนี้หากผู้ปกครองท่านใดต้องการทบทวนเนื้อหาที่ได้อบรมในงานสัมมนา ทางโรงเรียนยังได้จัดระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Moodle) ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อสัมมนาไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วย

งานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในครั้งถัดไปจะเป็นในหัวข้อเรื่อง Listening to Children reading (การฟังในสิ่งที่นักเรียนอ่าน), reports (วิธีการอ่านรายงานผลการเรียน), Parent Learning Lab (ช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของผู้ปกครอง) และ English in curriculum (ภาษาอังกฤษที่เรียนในหลักสูตร) โดยทางโรงเรียนจะส่งรายละเอียดผ่านทาง class blogs (บล็อคของชั้นเรียน), weekly contact sheets (รายงานสรุปประจำสัปดาห์) , Morning Monday Memos (ข่าวสารที่ทางโรงเรียนส่งให้ผู้ปกครองในเช้าวันจันทร์) ให้ท่านผู้ปกครองทราบ

 หากผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมการสัมมนาและมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางอีเมลล์ Karyn.Walton@regents-pattaya.co.th หรือ Sara.Berenguer@regents-pattaya.co.th

Discover more

Foreign Language Content