trang 1 - Tìm kiếm tin tức

Tìm kiếm tin tức-Content Page Header-BVIS_Hanoi_2019_209
 
Nhiều bộ lọc hơn Cài đặt lại
Đặc sắc
Tác giả
Cài đặt lại
News image Tiêu điểm tuần - ngày 12/04/2024-Weekly Updates on 12-04-2024-Peter-Pan-1 News |
Tiêu điểm tuần - ngày 12/04/2024

Tiêu điểm tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 08/04 đến 12/04/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 05-04-2024-Weekly Updates on 05-04-2024-CIS News |
Tiêu điểm tuần - ngày 05/04/2024

Tiêu điểm tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 01/04 đến 05/04/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 29-03-2024-Weekly Updates on 29-03-2024-Thumbnail News |
Tiêu điểm tuần - ngày 29/03/2024

Tiêu điểm tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 22/03 đến 29/03/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 22-03-2024-Weekly Updates on 22-03-2024-thumbnail News |
Tiêu điểm tuần - ngày 22/03/2024

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 18/03 đến 22/03/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 15-03-2024-Weekly Updates on 15-03-2024-11031 News |
Bản tin hàng tuần ngày 15/03/2024

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 11/03 đến 15/03/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 01-03-2024-Weekly Updates on 01-03-2024-Y10-enquiry-2 News |
Bản tin hàng tuần ngày 01/03/2024

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 26/02 đến 01/03/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 08-03-2024-Weekly Updates on 08-03-2024-Y13 News |
Bản tin hàng tuần ngày 08/03/2024

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 04/03 đến 08/03/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 23-02-2024-Weekly Updates on 23-02-2024-Tet Appeal News |
Bản tin hàng tuần ngày 23/02/2024

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 20/02 đến 23/02/2024)

Đọc thêm
News image The importance of teaching mother tongue language in education-The importance of teaching mother tongue language in education-VN-1 News | | | |
Tầm quan trọng của ngôn ngữ mẹ đẻ trong giáo dục

Chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng giáo dục với phương thức tiếp cận trong giảng dạy thay đổi nhanh chóng. Cô Gemma Archer, Trợ lý Hiệu phó Khối Trung học Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngôn ngữ mẹ đẻ trong giáo dục, góp phần tạo nền tảng giúp học sinh đạt được thành tích xuất sắc trong học tập.

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 02-02-2024-Weekly Updates on 02-02-2024-Tet-Fair News |
Bản tin hàng tuần ngày 02/02/2024

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 29/01 đến 02/02/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 26-01-2024-Weekly Updates on 26-01-2024-Tet News |
Bản tin hàng tuần ngày 26/01/2024

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 22/01 đến 26/01/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 19-01-2024-Weekly Updates on 19-01-2024-Achievement News |
Bản tin hàng tuần ngày 19/01/2024

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 15/01 đến 19/01/2024)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 15-12-2023-Weekly Updates on 15-12-2023-ROCK OF AGES News |
Bản tin hàng tuần ngày 15/12/2023

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2023)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 8-12-2023-Weekly Updates on 8-12-2023-Resize News |
Bản tin hàng tuần ngày 8/12/2023

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 4/12 đến ngày 8/12/2023)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 01-12-2023-Weekly Updates on 01-12-2023-_NDT6388 News |
Bản tin hàng tuần ngày 01/12/2023

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 24-11-2023-Weekly Updates on 24-11-2023-IG 2 News |
Bản tin hàng tuần ngày 24/11/2023

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 17-11-2023-Weekly Updates on 17-11-2023-KV-1600x900px News |
Bản tin hàng tuần ngày 17/11/2023

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 10-11-2023-Weekly Updates on 10-11-2023-59 News |
Bản tin hàng tuần ngày 10/11/2023

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 6/11 đến ngày 10/11/2023)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 3-11-2023-Weekly Updates on 3-11-2023-Thumbnail 031123 News |
Bản tin hàng tuần ngày 3/11/2023

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 30/10 đến ngày 3/11/2023)

Đọc thêm
News image Weekly Updates on 27-10-2023-Weekly Updates on 27-10-2023-31 News |
Bản tin hàng tuần ngày 27/10/2023

Tin tức hàng tuần từ Ban Giám Hiệu trường BVIS Hà Nội (từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2023)

Đọc thêm