อายุ 5 ถึง 11 ปี

หลักสูตร INTERNATIONAL PRIMARY

หลักสูตรระดับ Primary ที่เราบุกเบิกนั้นแบ่งออกเป็นหน่วยกิจกรรมย่อยที่มีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งทั้งน่าตื่นเต้นและกระตุ้นการสีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นรากฐานความสำเร็จในอนาคตของบุตรของคุณ นอกเหนือจากการพัฒนาความสมรรถนะการรู้หนังสือ การคำนวณ และทักษะทางสังคมของนักเรียนแล้ว หลักสูตร IPC ยังเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ กีฬา และวัฒนธรรมอันน่าตื่นเต้น สิ่งเหล่านี้จะหล่อเลี้ยงให้บุตรของคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ รักการค้นหา และการผจญภัย

หลักสูตร IPC ของรีเจ้นท์พัทยามีเป้าหมายการเรียนรู้ 3 ประเภท - Content Page Header

หลักสูตร International Primary Curriculum (IPC) ของเรา

นักเรียนในระดับชั้น Primary ของเรา ได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษานานาชาติ (International Primary Curriculum; IPC) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ที่กระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนและมีความครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งได้รับการออกแบบตามกระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจนสำหรับบุตรของคุณ

เกี่ยวกับหลักสูตร IPC

IPC เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเฉพาะทาง ซึ่งมีเป้าหมายสำหรับเฉพาะบุคคล จุดประสงค์ของรายวิชา และเป้าหมายทางการเรียนรู้ที่ชัดเจน เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นอย่างแท้จริง หลักสูตร IPC สามารถประยุกต์เข้ากับความสนใจ พรสวรรค์ และระดับความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนได้

จุดประสงค์ของรายวิชาในหลักสูตร IPC ประเมินความรู้ ทักษะ และความเข้าใจของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดนตรี สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะและสังคม

เป้าหมายเฉพาะบุคคลในหลักสูตร IPC 8 ประการ ได้แก่ การตั้งคำถาม ความยืดหยุ่น ศีลธรรมจรรยา การสื่อสาร ความรอบคอบ ความร่วมมือ ความเคารพ และความสามารถในการปรับตัว ซึ่งผสมผสานอยู่ในสาระของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

เป้าหมายการเรียนรู้ในหลักสูตร IPCเพิ่มความตระหนักรู้แก่นักเรียนของเราเกี่ยวกับมุมมองในระดับชาติ นานาชาติ และระหว่างวัฒนธรรม หลักสูตร IPC มีหน่วยการเรียนรู้ตามหัวข้อต่าง ๆ กว่า 130 หน่วย ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน และให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา หน่วยการเรียนรู้ของเราถูกแบ่งเป็นธีมเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า แต่ละวิชาที่เรียนนั้นต้องใช้ทั้งทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถเห็นภาพใหญ่ของการเรียนรู้ ซึ่งก่อให้เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่เรียน และสร้างองค์ความรู้จากหลายมุมมองได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร IPC

หน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร IPC แต่ละหน่วยนั้นได้รับการออกแบบเพื่อให้มีจุดประสงค์หลักเพียงประการเดียว นั่นคือเพื่อพัฒนา “วิธี” และ “สิ่ง” ที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ ที่รีเจ้นท์ บุตรของคุณจะ

ออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ที่รีเจ้นท์ เราเข้าใจว่านักเรียนทุกคนมีพรสวรรค์เฉพาะตัวและมีแพชชั่นของตนเอง เราจะส่งเสริมพรสวรรค์และแพชชั่นในตัวเด็ก ๆ ตั้งแต่ตอนที่พวกเขาอายุยังน้อย สนับสนุนบุตรของคุณให้เดินตามเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร ไปสู่ความสำเร็จทั้งในชีวิตและความสำเร็จทางการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางวิชาการของเรา
หลักสูตร IPC ของรีเจ้นท์พัทยามีเป้าหมายการเรียนรู้ 3 ประเภท - 09 - Promo With Collage