อายุ 11 ถึง 16 ปี

หลักสูตรอังกฤษ รวมถึงหลักสูตร IGCSES

หลักสูตรในระดับชั้น Secondary ของเราขยายศักยภาพของนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะบุคคล กระตุ้นให้พวกเขามีความทะเยอทะยาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมีความเป็นผู้นำ โดยหลักสูตรที่แบ่งออกเป็นสองช่วงที่แตกต่างกัน อันได้แก่ช่วงหลักที่ 3 และช่วงหลักที่ 4 นี้ บุตรของคุณจะมีเชี่ยวชาญในวิชาที่เลือกและจะได้รับความท้าทายใหม่ ๆ นอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถออกแบบเส้นทางของตนเองเพื่อศึกษาต่อระดับ Sixth Form หรือศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการศึกษาระดับสูงอื่น ๆ

หลักสูตรชั้นมัธยมปลายนานาชาติ IGCSE | RISP พัทยา-Content Page Header-Secondary

หลักสูตรระดับชั้น Secondary ของเรา

นักเรียนในระดับ Key Stage 3 และ 4 ของเรา ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรอังกฤษ (English National Curriculum) ซึ่งจะได้รับการประเมินผลการศึกษาด้วยการสอบ IGCSE เมื่ออายุครบ 16 ปี

หลักสูตร Key Stage 3 (อายุ 7-9 ปี)

หลักสูตร Key Stage 3 ของเราช่วยสนับสนุนนักเรียนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเรียนในระดับชั้น Secondary ด้วยการวางรากฐานและเสริมสร้างสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มาในหลักสูตรระดับชั้น Primary ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในขั้นตอนการศึกษาที่สำคัญนี้ บุตรของคุณจะได้สำรวจแนวคิด กระบวนการ และทักษะในวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับ IGCSE

นักเรียนจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง), คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การออกแบบและเทคโนโลยี, การละคร, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ICT), ดนตรี, พลศึกษา และสุขศึกษาส่วนบุคคลและชุมชน (PSHE) นักเรียนทุกคนจะต้องเลือกเรียนภาษาต่างประเทศสมัยใหม่อีกหนึ่งภาษา (ได้แก่ สเปน จีนกลาง ฝรั่งเศส หรือไทย) นักเรียนสัญชาติไทยจะต้องเลือกเรียนภาษาไทย

บุตรของคุณจะได้รับการเพิ่มพูนความสามารถทั้งในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านและเขียนหนังสือ วิชาอื่นๆ ทั้งหมด สอนโดยคณาจารย์ในกลุ่มสาระผสมผสานต่าง ๆ

คณาจารย์ของเราจะสนับสนุนให้บุตรของคุณกลายเป็นผู้เรียนที่มีความมั่นใจและมีความเป็นตัวของตัวเอง ในแต่ละวิชา นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนในการประเมินผลงานของตนเอง ชี้จุดที่ต้องการการพัฒนา และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน นักเรียนของเราจะได้มีส่วนร่วมในคาบเรียนเสริมทักษะสองครั้งต่อสัปดาห์

เตรียมความพร้อมแก่บุตรของคุณในการสอบ IGCSEs

หลักสูตร Key Stage 3 ของเรา ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ IGCSE เกณฑ์การประเมินและเนื้อหาการเรียนการสอนจะทำให้นักเรียนทราบ เข้าใจ และมีทักษะสำคัญที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการสอบที่โดดเด่น

เราทราบดีว่าการเลือกวิชาเรียนในหลักสูตร IGCSE อาจเป็นกระบวนการที่น่าเป็นกังวล แต่เราจะสนับสนุนบุตรของคุณในทุกขั้นตอน สำรวจทางเลือกและค้นพบความใฝ่ฝันในอาชีพและมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Key Stage 4 (อายุ 10-11 ปี)

ในหลักสูตร Key Stage 4 นี้ นักเรียนของเราจะเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการสอบ IGCSE บุตรของคุณจะเรียนรู้ในวิถีทางที่เหมาะกับตัวพวกเขาเอง โดยพิจารณาจากจุดแข็งและเป้าหมายทางวิชาการของพวกเขา และความทะเยอทะยานในอนาคต

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนของเราจะได้รับการเรียนการสอนเพียง 10 วิชา ซึ่งทำให้พวกเขามีเวลามากพอที่จะสำรวจความสนใจต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ

นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) หลักวิชาพลศึกษา และการพัฒนาจิตใจ จากนั้น บุตรของคุณจะต้องเลือกเรียนอีกสี่วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ อันได้แก่: จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ICT), วิทยาการคอมพิวเตอร์, ภูมิศาสตร์, ธุรกิจศึกษา, เศรษฐศาสตร์, วิจิตรศิลป์, ประวัติศาสตร์, ผลิตภัณฑ์กราฟิก DT, การถ่ายภาพ, การสื่อสารด้วยกราฟิก, ดนตรี, พละ, การละคร, การเดินทางและการท่องเที่ยว, และการออกแบบ 3 มิติ

นักเรียนทุกคนจะต้องเลือกเรียนอีกหนึ่งภาษา ซึ่งเรามีหลักสูตรภาษาไทย (เป็นภาษาแรก) จีนกลาง (เป็นภาษาแรก) รัสเซีย (เป็นภาษาแรก) จีนกลาง สเปน และฝรั่งเศส ให้นักเรียนเลือกเรียน นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแทนวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนในทุกระดับความสามารถ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรการเรียนในภาคพื้นฐาน (Core) หรือในภาคขยาย (Extended) หลักสูตรการเรียนภาคขยายนั้นจะมีความท้าทายมากกว่า ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถสูง

เตรียมความพร้อมแก่บุตรของคุณเพื่อปูเส้นทางสู่อนาคต

หลักสูตร IGCSE ของเราได้รับการยอมรับนับถือจากทั่วโลก ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการ จุดแข็ง และความสนใจของนักเรียนแต่ละคน หลักสูตร IGCSE มอบการศึกษาเชิงวิชาการที่ครอบคลุมให้แก่บุตรของคุณ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญ รวมถึงทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การทำงานเป็นทีม และการฟื้นคืนความรู้

สิ่งนี้ทำให้พวกเขาพร้อมสำหรับความท้าทายของการสอบ A-levels หรือ International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) เมื่ออายุครบ 16 ปี

ออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ที่รีเจ้นท์ นักเรียนจะได้ประโยชน์จากการศึกษาแบบองค์รวมที่จะนำพานักเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่แต่ละคนปรารถนาในชีวิต รวมถึงมหาวิทยาลัยอันดับแรกในดวงใจของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางวิชาการของเรา
หลักสูตรชั้นมัธยมปลายนานาชาติ IGCSE | RISP พัทยา-09 - Promo With Collage-6NAEFamily_pty_669x367